Migrationsverket yttrar sig om förslag till förbättrat system för arbetskraftsinvandring

Migrationsverket har yttrat sig om en utredning från regeringen som ska lämna förslag på åtgärder för att attrahera internationell kompetens och stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden. Migrationsverket är positiv till flera av förslagen, men pekar samtidigt på att utredningen behöver förtydligas i vissa delar.

I februari presenterade regeringen utredningen ”Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” som bland annat har haft i uppdrag att lämna förslag på hur en ny grund för uppehållstillstånd ska se ut för högkvalificerade personer som vill arbeta eller starta företag i Sverige.

De flesta med högsko­le­kom­pe­tens får bifall

Utredningen har gått igenom ett antal beslut för att hitta så kallade kompetensutvisningar. Man såg endast ett fåtal ärenden där det skulle kunna handla om felaktigheter i exempelvis annonsering och försäkringar.

Migrationsverket kan bekräfta den bilden.

– Den absoluta majoriteten, 99 procent förra året, av antalet ärenden för högkvalificerad arbetskraft, som i media kallas kompetensutvisningar, beviljades förlängda tillstånd. Det visar tydligt att det finns utrymme för arbetsgivare att göra korrekta ansökningar enligt den lagstiftning som gäller idag, säger Anna Lindblad, expert på Migrationsverket.

Möjlighet till efter­kon­troller

Utredningen föreslår även att vissa arbetsgivare ska ha en skyldighet att skicka in uppgifter om anställningsvillkoren förändras. Enligt Migrationsverket är dessa förslag komplicerade och skulle inte bara innebära ökad belastning på myndigheten utan förslaget skulle även vara svårt för arbetsgivaren att följa.

– Migrationsverket har redan idag möjlighet att göra efterkontroller där vi kan titta på till exempel försämrade villkor. Det skulle vara bättre att analysera och eventuellt utveckla om dessa efterkontroller skulle kunna uppnå samma effekt, innan man tillsätter ett nytt system, säger Anna Lindblad.

Ta bort regel om max fyra år

I utredningen görs även en bedömning av att det finns behov av att ta bort regeln att uppehållstillstånd för arbete inte får beviljas för mer än sammanlagt fyra år.

– Att den begränsningen tas bort innebär att reglerna kring arbetskraftsinvandring blir mer flexibla. Arbetstagaren får själv avgöra om han eller hon efter fyra år vill ansöka om permanent uppehållstillstånd eller fortsatt tidsbegränsat tillstånd. Förslaget ökar Migrationsverkets utrymme att bevilja fortsatt uppehållstillstånd, trots att personen inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd, exempelvis på grund av frånvaro. Det bör minska risken för avslags- och utvisningsbeslut, säger Anna Lindblad.

Utökad krimi­na­li­se­ring vid männi­sko­smugg­ling

En annan del av utredningen handlar om att brottet organiserande av människosmuggling utvidgas. Det är bra, anser Migrationsverket. Det problem som uppmärksammats inom ramen för myndighetssamverkan är att det i dagsläget i princip är riskfritt att smuggla in tredjelandsmedborgare, oaktat vad ursprungssyftet är.

– Genom den föreslagna förändringen i lagstiftningen får myndigheterna ytterligare ett verktyg för att komma åt de som inriktat sig på att smuggla in tredjelandsmedborgare i eget vinstsyfte, säger Anna Lindblad.

Läs Migrationsverkets remissvar i sin helhet. Pdf, 638.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: