Färre söker asyl i Sverige – men fler vill arbeta här

Ny statistik från årets första sex månader visar att antalet som söker asyl i Sverige fortsätter att minska och att antalet ärenden avgörs i snabbare takt. Samtidigt har antalet ansökningar om arbetstillstånd ökat jämfört med samma period förra året.

Allt färre söker asyl i Sverige. Under årets första sex månader har Migrationsverket registrerat totalt 4 800 inkomna asylansökningar. Syriska, afghanska och irakiska medborgare är fortsatt de medborgarskap som dominerar bland ansökningarna. I takt med att antalet ansökningar minskar kortas också tiden som den sökande är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Idag är den genomsnittliga tiden i mottagningssystemet 50 dagar från inskrivning till att ett första beslut är fattat. Det här ställer också nya krav på Migrationsverkets mottagningssystem, till exempel var myndighetens boenden ska vara lokaliserade. Under 2020 och 2021 har verket avvecklat flera boenden till följd av att antalet asylsökande minskar. Läs mer om hur färre asylsökande påverkar Migrationsverkets mottagningssystem.

Fler söker arbetstillstånd

En tydlig ökning syns däremot bland antalet som söker om arbetstillstånd i Sverige. Under årets första sex månader har Migrationsverket beviljat 12 073 nya ansökningar, en ökning med 57 procent jämfört med samma period förra året. Förra året sjönk antalet ansökningar om arbetstillstånd drastiskt till följd av pandemin. I år ser antalet ansökningar ut att hamna på ungefär samma nivåer som innan pandemin. Ökningen av ansökningar syns tydligast i yrkesgruppen bärplockare och plantörer. Här har antalet ansökningar ökat med 634 procent, från 633 ansökningar ifjol till 4 644 i år. Även inom yrkeskategorierna växtodlare inom jordbruk och trädgård samt ingenjörer och tekniker har antalet ansökningar ökat med nästan det dubbla jämfört med första halvåret förra året. Däremot har antalet ansökningar inom yrkeskategorier som snabbmatspersonal, kockar, städare och snickare minskat.

Halvåret i siffror

Sifforna är hämtade ur Migrationsverkets statistikverktyg och grundar sig på perioden 1 januari till och med 30 juni 2021.

ASYL

Inkomna ansökningar asyl: 4 800

Avgjorda ansökningar asyl: 7 566, varav beviljade 1 910

Siffrorna avser förstagångsärenden och inte förlängningsärenden.

ARBETSTILLSTÅND

Beviljade ansökningar arbetstillstånd: 12 073

MEDBORGARSKAP

Inkomna ansökningar medborgarskap: 36 858

Avgjorda ärenden medborgarskap: 37 653, varav beviljade ansökningar 31 379

ÅTERVÄNDANDE

Totalt antal avgjorda återvändandeärenden: 8 013, varav självmant utresta 2 997

Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande. I de fall där sökande nekats uppehållstillstånd i Sverige och inte lämnar landet frivilligt överlämnas ärendet till Polisen.

Läs mer om återvändande

Ta del av mer statistik från Migrationsverket