Fler tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige enligt ny prognos

Den förändrade utlänningslagstiftningen innebär att fler personer kommer att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd under en längre tid. Därför väntas antalet förlängningsansökningar öka under de kommande åren enligt en ny prognos från Migrationsverket. Samtidigt justerar myndigheten ned sitt antagande för hur många personer som väntas söka asyl i Sverige under året.

Den 20 juli började den ändrade utlänningslagen att gälla. I denna prognos har Migrationsverket för första gången anpassat sina prognosantaganden utifrån det nya regelverket där tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel istället för permanenta uppehållstillstånd för samtliga sökande med undantag för kvotflyktingar. För att beviljas permanent uppehållstillstånd krävs att den sökande haft minst tre år av tillfälliga uppehållstillstånd samt kan försörja sig själv.

– Den ändrade utlänningslagen motsvarar i stort bestämmelserna som ingick i den så kallade tillfälliga lagen. Därför är det inte aktuellt att ändra prognosen för antalet asylsökande i Sverige med anledning av lagändringen, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör.

En av de bedömningar som Migrationsverket gör utifrån lagstiftningen är att det kommer leda till att fler personer kommer vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd under en längre tid. Därför höjer myndigheten prognosen för inkomna förlängningsärenden inom anknytning från och med 2023 till 17 000 ärenden och sedan till 30 000 ärenden för 2024. Detta ska jämföras med cirka 10 000 ärenden per år enligt Migrationsverkets tidigare prognoser.

– Vi ser ett skifte framför oss där myndigheten i ännu större utsträckning handlägger förlängningsärenden. Ärendena kan också komma att bli mer utredningskrävande ju längre en person vistats i landet, säger Mikael Ribbenvik.

Färre medbor­gar­skaps­an­sök­ningar på längre sikt

Den förändrade lagstiftningen kommer också ha effekt inom medborgarskapsprövningen då det i regel krävs att sökande har permanent uppehållstillstånd för att beviljas svenskt medborgarskap.

– En följd av att tidsbegränsade uppehållstillstånd nu är norm blir att det skapas en förskjutning av antalet medborgarskapsansökningar. Därför skriver vi ned prognosen med 4 000 inkomna ärenden för 2024, men den största effekten bedöms komma först därefter, säger Mikael Ribbenvik.

Medborgarskap är fortsatt Migrationsverkets största ärendeslag. För att korta handläggningstiderna pågår just nu en förstärkning av prövningsresurserna inom medborgarskap. Med hjälp av förstärkningen räknar myndigheten med att avgöra cirka 120 000 medborgarskapsärenden nästa år jämfört med 60 000–80 000 per år under 2018–2020.

– Vår målsättning är att myndigheten ska ha nått författningsstyrda handläggningstider inom medborgarskap under 2023, säger Mikael Ribbenvik.

Prognosen för antalet asyl­sö­kande skrivs ned

Precis som i tidigare prognoser bedöms nedtrappade reserestriktioner till följd av pandemin leda till att fler migranter söker asyl i Sverige under det andra halvåret i år. Trots det skriver Migrationsverket ned sitt prognosantagande över hur många som väntas söka asyl i Sverige under året till cirka 13 000, en minskning med 2 000 personer jämfört med föregående prognos. Efter pandemin antas antalet asylsökande närma sig de nivåer som innan pandemin bröt ut.

– Att vi sänker vårt prognosantagande beror delvis på att antalet asylsökande under sommarmånaderna hittills varit färre än vad Migrationsverket räknat med. Samtidigt finns en fortsatt osäkerhet kring pandemiutvecklingen och restriktionernas varaktighet, vilket beaktas inom ett prognosintervall, säger Mikael Ribbenvik.

Införandet av en lista över säkra ursprungsländer bedöms också ha en effekt på antalet asylsökande framöver. Listan ger Migrationsverket rätt att avvisa personer från de länder som finns upptagna på listan med omedelbar verkan.

– Vi bedömer att listan sannolikt kommer göra att färre söker asyl från dessa länder. Därför justerar vi ned prognosen för antalet asylsökande med 1 000 personer per år mellan 2022 och 2024, säger Mikael Ribbenvik.

Färre väntas åter­vända

Den 16 juli fattade Migrationsverket beslut om verkställighetsstopp till Afghanistan med anledning av det snabbt förändrade säkerhetsläget i landet. Beslutet gäller tillsvidare och innebär att inga avvisnings- eller utvisningsbeslut kommer att verkställas till landet. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande gällande Afghanistan. Bland annat detta gör att verket justerar ned prognosen för antalet självmant återvända under året.

– Verkställighetsstoppet till Afghanistan är en av flera faktorer till att prognosen för antalet personer som väntas återvända självmant i år skrivs ned. Färre avgjorda ärenden i migrationsdomstol påverkar också hur många som väntas återvända, säger Mikael Ribbenvik.

Sammanlagt minskar prognosen med 1 900 utresta personer jämfört med föregående prognos.

Prognosen i siffror

Prognosen utgår från Migrationsverkets tillgängliga medel för perioden 2021–2024. Migrationsverkets budget för 2021 uppgår till cirka 4,27 miljarder kronor.

Planeringsantaganden för 2021, inkomna ansökningar (avser ej avgjorda ärenden) Siffror i parentes avser jämförelse med föregående prognos i april 2021.

  • Asyl, förstagångsansökningar 13 000 (15 000)
  • Asyl, förlängningsansökningar 32 000 (34 000)
  • Arbetsmarknadsärenden 87 000 (81 000)
  • Studerandeärenden 24 000 (24 000)
  • Anknytningsärenden 42 000 (42 000)
  • Medborgarskapsärenden 76 000 (73 000)

Kommunmottagna

Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända är i stort sett oförändrad jämfört med föregående prognos. I år beräknas drygt 14 000 nyanlända tas emot. På grund av pandemiläget är osäkerheten fortfarande högre än normalt, särskilt när det gäller antalet inresta anhöriga och kvotflyktingar.

Läs prognosen i sin helhet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.