Färre asylsökande enligt Migrationsverkets senaste prognos

Prognosen för hur många människor som väntas söka skydd i Sverige under 2021 och 2022 skrivs ner ytterligare. En av anledningarna är att det kommer fortsätta att vara svårt att ta sig till Sverige. Samtidigt påverkar ny lagstiftning på migrationsområdet samtliga av Migrationsverkets ärendeslag, enligt myndighetens senaste prognos.

De senaste fem årens återkommande ändringar i lagar och förordningar har gjort ärendeprövningen alltmer komplicerad, vilket påverkar effektiviteten i handläggningen av ärenden. Samtidigt befinner sig myndigheten i ett omställningsarbete.

– I takt med förändringarna i omvärlden behöver myndigheten minska delar av sin verksamhet samtidigt som andra delar behöver växa, vilket gör den interna planeringen till en utmaning. Vi ser samtidigt konsekvenserna av ett allt mer komplext regelverk inom migrationsområdet, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Färre asyl­sö­kande än beräknat

Efter att regelverket om säkra ursprungsländer började tillämpas i slutet av maj har antalet asylsökande, främst från Mongoliet och Georgien, minskat. Det tillsammans med fortsatta reserestriktioner i pandemins spår har lett till att antalet inkomna asylärenden hittills i år varit i närheten av det lägre scenariot i juliprognosen. Därför justerar Migrationsverket ner prognosens planeringsantagande över antalet asylsökande med 1 000 till cirka 12 000 asylsökande för i år och med 2 000 till cirka 16 000 för nästa år.

Utveck­lingen i Afgha­nistan

Händelseutvecklingen i Afghanistan med talibanernas snabba maktövertagande i juli innebär en förändrad situation som präglas av en stor ovisshet.

– Vi ser att det finns starka drivkrafter för afghanska medborgare att lämna Afghanistan. Bortsett från den internationella evakueringsinsatsen har det ännu inte skett några stora rörelser ut från landet. Sedan 2015 har det även blivit betydligt svårare för migranter att ta sig in i Europa. Vi förväntar oss dock en viss ökning av antalet afghanska medborgare som söker asyl i Sverige både i år och kommande åren säger Henrik Holmer.

Mot bakgrund av den allvarliga och osäkra säkerhetssituationen i Afghanistan beslutade Migrationsverket i juli att avbryta alla av- och utvisningar till landet. Rättschefen beslutade även att pausa alla avslagsbeslut i afghanska asylärenden. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ny rättslig styrning som kommer att bli vägledande för prövningen av afghanska ärenden. I avvaktan på ny rättslig styrning beaktar denna prognos inte eventuella förändringar i bifallsandelar eller eventuell ökad omfattning av ny prövning.

Över 4 000 kvot­flyk­tingar har hittills kommit till Sverige

Migrationsverket har i uppdrag att överföra 6 400 kvotflytningar till Sverige under 2021. Hittills har myndigheten överfört cirka 4 400 personer varav drygt 650 personer kom inom ramen för den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan.

– Det pågår fortsatta insatser för att kunna överföra fler afghanska medborgare i behov av skydd till Sverige. Utöver detta är flera delegationsuttagningar inplanerade innan året är slut med målsättningen att fylla årets flyktingkvot, säger Henrik Holmer.

Prognosen i siffror

Prognosen utgår från Migrationsverkets tillgängliga medel för perioden 2021–2024. Migrationsverkets budget för 2021 uppgår till cirka 4,4 miljarder kronor.

Plane­rings­an­ta­ganden för 2021, inkomna ansök­ningar (avser ej avgjorda ärenden)

Siffror i parentes avser jämförelse med föregående prognos i juli 2021.

  • Asyl, förstagångsansökningar 12 000 (13 000)
  • Asyl, förlängningsansökningar 31 000 (32 000)
  • Arbetsmarknadsärenden 92 000 (87 000)
  • Studerandeärenden 25 000 (24 000)
  • Anknytningsärenden 44 000 (42 000)
  • Medborgarskapsärenden 76 000 (76 000)
  • Kommunmottagna 14 000 (14 000)

Mål för hand­lägg­nings­tider

Migrationsverket bedömer fortsatt att författningsstyrda handläggningstider* ska nås i samtliga ärendekategorier under de kommande åren. Det beräknas att ske i slutet av 2021 inom asyl (förstagångsärenden). För förlängningsärenden inom asyl och arbetsmarknadsärenden beräknas detta ske 2022. För medborgarskapsärenden 2023 och för anknytningsärenden 2024.

Läs prognosen i sin helhet Pdf, 710.4 kB, öppnas i nytt fönster.

*Författningsstyrda handläggningstider = ett ärende om uppehållstillstånd ska avgöras inom en viss tid enligt utlänningsförordningen eller förvaltningslagen. Den författningsstyrda tiden skiljer sig åt mellan de olika ärendeslagen, till exempel anknytning (9 månader) och asyl (6 månader).