Bosättningslagen har snabbat på nyanländas etablering

Bosättningslagen har lett till att personer med uppehållstillstånd snabbare kan flytta till och bosätta sig i en kommun. Mottagandet har också blivit jämnare fördelat mellan kommunerna. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning och menar att lagen levt upp till intentionerna – en bild som Migrationsverket delar.

– Migrationsverket välkomnade bosättningslagen när den kom och vi kan konstatera att lagen har lett till avsevärt kortare väntetider för de nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverket tillfälliga bostäder. För individerna innebär det att de snabbare kan flytta till en kommun och påbörja sina liv i Sverige, säger Jens Carlander, expert på Migrationsverkets Nationella operativa avdelning.

Bosättningslagen infördes i mars 2016 och innebar att alla kommuner blev skyldiga att efter anvisning från Migrationsverket ta emot och ordna bostad till nyanlända. Tidigare krävdes en överenskommelse mellan staten och kommunen. Mottagandet var då ojämnt fördelat mellan kommunerna och det fanns för få platser att flytta till för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Nyan­lända får vänta kortare tid

I den granskning som publiceras idag bedömer Riksrevisionen att bosättningslagens mål om ett snabbare mottagande har uppnåtts. Åren 2014 och 2015 bodde personer i snitt kvar 152 dagar på Migrationsverkets tillfälliga bostäder efter att de beviljats uppehållstillstånd. Efter att lagen trädde i kraft sjönk väntetiden till i snitt 120 dagar under 2017 och 2018. Sedan dess har den gått ner ytterligare och är för 2021 preliminärt 71 dagar.

– Lagen har framför allt varit positiv för de enskilda individerna men den innebär även att Migrations­verkets boendeplatser kan användas på ett bättre sätt. Idag går platserna till den grupp som de är avsedda för – de asylsökande, säger Jens Carlander.

Jämnare fördel­ning mellan kommu­nerna

Riksrevisionen konstaterar även att mottagandet av nyanlända har blivit jämnare fördelat mellan kommunerna sedan bosättningslagen infördes. Kommuner med låg arbetslöshet tar idag emot fler nyanlända än tidigare. Mottagandet är också jämnare i förhållande till kommunernas befolkningsstorlek och antal asylsökande.

– Bosättningslagen har in­neburit att alla 290 kommuner behöver ha en beredskap för att på ett ordnat och planerat sätt ta emot nyanlända som anvisas enligt lagen, säger Jens Carlander. På Migrationsverket är vi väldigt nöjda med den dialog vi har med kommunerna och arbetet som de gör. Det fungerar bra även när planeringsförutsättningarna är svåra, som nu under pandemin när det gäller framför allt arbetet med kvotflyktingar.

Läs Riksrevisionens granskning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bosätt­nings­lagen – så görs fördel­ningen

  • Nyanländ – en person som har beviljats uppehållstillstånd.
  • Asylsökande – den som sökt asyl och väntar på beslut.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner med en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande ska ta emot fler nyanlända.

Migrationsverket tar fram förslag på hur många nyanlända respektive län ska ta emot, utifrån beräkningar på kommunnivå. Beslut om det fattas av regeringen. Länsstyrelserna fattar beslut om hur många nyanlända de olika kommunerna ska ta emot.