Stärkt mandat när EASO blir EUAA

Det europeiska stödkontoret för asylfrågor EASO omvandlas till en fullt utvecklad asylbyrå och byter från och med den 19 januari namn till EUAA. Byrån ska bland annat bistå EU-länder under särskilt tryck och förbättra tillämpningen av den gemensamma asylpolitiken.

Stödkontoret EASO med säte på Malta inrättades 2011 för att samordna och stärka det praktiska samarbetet mellan EU-länderna i asylfrågor. Nu blir stödkontoret en fullt utvecklad byrå (en beteckning på det som tidigare kallades myndigheter inom EU) med mer resurser och större befogenheter.

Ett led i reformen av EU:s asylsystem

Förändringen är ett led i den reform av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) som medlemsstaterna förhandlat om sedan 2016. Ett övergripande syfte är att förbättra det praktiska genomförandet av de gemensamma reglerna på asylområdet inom EU.

– Det är ett viktigt första steg i reformen av det gemensamma asylsystemet. En fullt utvecklad asylbyrå behövs för att stärka det praktiska samarbetet och främja en enhetlig och effektiv hantering inom unionen, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör som idag är ordförande för EASO och som även kommer att leda styrelsen för EUAA.

500 experter i reservpool

Asylbyrån ska bland annat tillhandahålla ökat tekniskt och operativt stöd till medlemsländerna. Det innebär bland annat att en reservpool med 500 experter från de 27 medlemsländerna ska vara tillgänglig för att bistå länder under särskilt tryck. På det sättet ska det gå snabbare att ge stöd när det behövs. Sverige ska ställa 19 nationella experter till förfogande.

Vägledning om ursprungsländer

EUAA ska också ge vägledning om situationen i olika ursprungsländer i syfte att främja enhetlighet och rättssäkerhet i asylprövningen i unionen. Vägledning i form av Country Guidance tas redan idag fram av EASO och användes till exempel som grund för Migrationsverkets senaste rättsliga ställningstagande om Afghanistan.

Nu blir vägledningen obligatorisk för länderna att ta hänsyn till och får därmed ökad betydelse även om den inte är bindande. Det är fortsatt en fråga för varje medlemsstat att självständigt bedöma och fatta beslut i enskilda asylärenden.

Läs en tidigare nyhet om det rättsliga ställningstagandet om Afghanistan

Utbildningsrollen stärks

Byrån ska också tillhandhålla utbildning och material för fortbildning. Många handläggare och beslutsfattare har genom åren utbildats genom EASO. Nu ska utbildningsrollen stärkas och utbildningarna omfatta nya ämnen, bland annat mer utbildning om mottagande av asylsökande.

Andra uppgifter som tillkommer är bland annat att stationera sambandsmän i länder i och utom Europa och att stärka EU i arbetet med att ge länder utanför unionen stöd i utbyggnaden av kapacitet och asylsystem.

Övervakningsfunktion i senare skede

Byrån ska längre fram också övervaka och utvärdera genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och ländernas kapacitet att ta emot asylsökande. Övervakningsmekanismen ska enligt den styrande förordningen börja tillämpas den 31 december 2023, men vissa bestämmelser kommer att användas först när Dublinförordningen har ersatts (dock inte före den 31 december 2023).