Prognosen: Rekordmånga avgjorda medborgarskapsärenden

Migrationsverket väntas framöver avgöra fler ärenden inom medborgarskap och arbetstillstånd – myndighetens idag största ärendeslag. Pandemin bedöms fortsatt påverka antalet asylsökande, samtidigt som fler afghaner kan komma att beviljas skydd i Sverige. Det framgår i Migrationsverkets senaste prognos.

– Aldrig tidigare har Migrationsverket avgjort så många medborgarskapsärenden som 2021 och vi ser nu ett tydligt trendbrott med färre öppna ärenden. Det möjliggör i sin tur kortare handläggningstider. Vi kommer att ha kvar utmaningen med långa handläggningstider ytterligare en tid, men bedömningen är att vi når de författningsstyrda tiderna 2023, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Arbetstillstånd är den ärendekategori som Migrationsverket fick in flest ansökningar inom förra året och antalet nya ansökningar är nu på nästan samma nivå som före pandemin.

– Det visar på en stark återhämtning på svensk arbetsmarknad och att Sverige fortsatt är ett attraktivt land för många som vill arbeta här, säger Henrik Holmer.

Pandemin bedöms påverka antalet asylsökande

Cirka 11 400 personer sökte under 2021 asyl i Sverige – 13 procent färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019. Migrationsverkets planeringsantagande är att antalet asylsökande kommer att vara cirka 14 000 personer under 2022. Prognosintervallet är på mellan 10 000 och 21 000 asylsökande och baseras på osäkerheten om hur pandemin kommer att utvecklas under året och det oroliga läget i omvärlden, bland annat situationen i Afghanistan.

– En konsekvens av det minskade antalet asylsökande är korta handläggningstider inom asylprövningen. Framöver beräknas det ta i genomsnitt fyra månader att avgöra en förstagångsansökan, säger Henrik Holmer.

Fler afghaner kan få skydd

I november publicerade Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, med anledning av det förändrade säkerhetsläget i landet. Bedömningen är att fler grupper och personer efter talibanernas maktövertagande riskerar att bli utsatta för förföljelse. Möjligheten till internflykt inom Afghanistan bedöms också som ytterst begränsad. Mot bakgrund av det väntas fler afghaner under året beviljas skydd i Sverige.

– Det handlar både om nya asylsökande och om personer med ett tidigare av- eller utvisningsbeslut som kan beviljas en ny prövning. Men hur många personer som ansöker om verkställighetshinder och beviljas en ny prövning är osäkert. Antalet afghaner som får uppehållstillstånd har i sin tur betydelse för hur många nyanlända som ska tas emot av kommuner, säger Henrik Holmer.

Osäkert läge i omvärlden

Vid sidan av den svåra humanitära situationen i Afghanistan kan även utvecklingen i flera andra länder potentiellt påverka antalet asylsökande i Europa. I prognosen lyfter Migrationsverket bland annat fram Rysslands ökade truppnärvaro vid den ukrainska gränsen och Tigraykriget i Etiopien som har pågått i över ett år.

– Läget i omvärlden kan förändras snabbt, men Sverige bedöms inte vara något av de länder som påverkas snabbast eller mest vid nya migrantsituationer. När det gäller asylsökande som kommer till EU via Belarus ser vi en kraftig minskning de senaste månaderna. Sverige har heller inte påverkats nämnvärt av migrationsrutten via Belarus, säger Henrik Holmer.

Prognosen i siffror

Prognosen utgår från Migrationsverkets tillgängliga medel för perioden 2022–2025. Migrationsverkets budget för 2022 uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor.

Planeringsantaganden för 2022, inkomna ansökningar

Siffror i parentes avser jämförelse med föregående prognos i oktober 2021.

  • Asyl, förstagångsansökningar 14 000 (16 000)
  • Asyl, förlängningsansökningar 26 000 (24 000)
  • Arbetsmarknadsärenden 86 000 (84 000)
  • Studerandeärenden 27 000 (27 000)
  • Anknytningsärenden 42 000 (44 000)
  • Medborgarskapsärenden 70 000 (70 000)
  • Kommunmottagna 15 600 (12 600)

I kommunmottagandet ingår vidarebosatta kvotflyktingar som Migrationsverket har i uppdrag att överföra till Sverige årligen. Prognosen för 2022 är i nivå med uppdraget på 5 000 överföringar i år.

Återvändande

Antalet självmant utresta beräknas till cirka 5 300 under 2022.

Förvar

Migrationsverket har sedan föregående prognos tilldelats en anslagsökning på 75 miljoner kronor för 2022 och 150 miljoner kronor per år från 2023 och framåt för att utöka antalet förvarsplatser.

Läs prognosen i sin helhet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

*Författningsstyrda handläggningstider = ett ärende om uppehållstillstånd ska avgöras inom en viss tid enligt utlänningsförordningen eller förvaltningslagen. Den författningsstyrda tiden skiljer sig åt mellan de olika ärendeslagen, till exempel anknytning (9 månader) och asyl (6 månader).