Migrationsverkets årsredovisning lämnad till regeringen

Migrationsverkets årsredovisning för 2021 har nu lämnats till regeringen. Det var ett år som bland annat präglades av införandet av den förändrade utlänningslagen, utvecklingen i Afghanistan och fortsatta insatser för att komma i fas i ärendeprövningen.

I linje med en planering som sträcker sig fram till 2024 har Migrationsverket fokus på att förkorta ärendeköerna inom de olika ärendeslagen, framför allt i handläggningen om arbete, anknytning och svenskt medborgarskap. Inom asylprövningen är handläggningen efter insatserna 2021 i fas och utvecklingen går mot kortare väntetider.

Förskjut­ning i ären­de­sam­man­sätt­ningen

Statistiken över storleken på olika ärendeslag visar på en förskjutning över tid där ärenden om tillstånd och medborgarskap blivit dominerande medan andelen asylärenden minskat.

Utvecklingen illustreras bland annat av att antalet nya asylsökande 2021 stannade vid drygt 11 000 samtidigt som över 56 000 sökte tillstånd för arbete, nästan 42 000 för att förenas men anhöriga och närmare 25 000 för studier. Antalet nya ärenden om svenskt medborgarskap uppgick till över 75 000.

De flesta asylä­renden rör förläng­ning

Siffrorna visar också på förskjutningen inom asylprövningen där de flesta ärendena numera rör förlängning av tidsbegränsade tillstånd. Under 2021avgjorde Migrationsverket nästan 28 000 ärenden om förlängning av asyltillstånd jämfört med knappt 13 000 grundärenden.

Antalet inskrivna i mottagandet för asylsökande minskade från omkring 38 000 till 27 000, varav knappt 10 000 var inkvarterade i Migrationsverkets boenden.

Som en följd av ett minskat asylmottagande har Migrationsverket fortsatt de senaste årens omställning till nya förutsättningar, bland annat genom avveckling av tillfälliga bostäder och kontor på ett flertal orter.

Ett år med nya uppdrag

Förändringen i ärendesammansättningen är nära kopplad till regelverkets utveckling. Migrationsverket började under 2021 tillämpa den förändrade utlänningslag som trädde i kraft den 20 juli. Myndigheten tog sig också an andra nya uppdrag, som införandet av EU-regler om säkra ursprungsländer för asylsökande och obligatorisk samhällsintroduktion för dem som söker asyl i Sverige.

Evaku­e­ring från Afgha­nistan

2021 var även år som ställde krav på Migrationsverket att möta händelser i omvärlden, framför allt med anledning av utvecklingen i Afghanistan där myndigheten bland annat deltog i den svenska evakueringsinsatsen.

För Migrationsverkets del var evakueringen från Afghanistan en del i genomförandet av programmet för vidarebosättning. Totalt kunde drygt 6 400 personer från olika länder tas emot som kvotflyktingar under 2021 – det högsta antalet på två decennier.


Läs Migrationsverkets årsredovisning 2021 Pdf, 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.