EU har aktiverat massflyktsdirektivet

På torsdagen beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater*.

Kriget i Ukraina har enligt UNHCR lett till att hittills 1 miljon människor sökt sig till EU och då främst grannländerna Polen, Ungern och Rumänien. Många reser också vidare till EU-länder längre väster- och söderut. Omfattningen av personer som lämnat eller väntas lämna Ukraina är orsaken till att massflyktsdirektivet har aktiverats – för första gången någonsin.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Tillståndet är tidsbegränsat.

De som omfattas av direktivet är personer som

  • är ukrainska medborgare och har varit bosatta i Ukraina före 24 februari 2022,
  • har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet.

Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl.

Även om ministerrådet nu fattat beslutet återstår en del juridiska frågeställningar, bland annat kring id-frågan. Migrationsverket följer frågan noga, och kommer att uppdatera informationen löpande.

Utifrån bedömningen att antalet personer från Ukraina som söker sig till Sverige kommer att öka arbetar Migrationsverket nu intensivt för att öka boendekapaciteten. På kort sikt ska kapaciteten öka till 5 000 platser, och på några månaders sikt till cirka 28 000 platser.

Den hittillsvarande ökningen av antalet asylsökande från Ukraina har kunnat hanteras inom ordinarie verksamhet.

* Danmark och Irland är undantagna.

Om regelverket:

Massflyktsdirektivet ger miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer. Direktivet innebär också att åtgärder vidtas utifrån solidaritetsprincipen, för att sträva efter en balans mellan EU-ländernas insatser för att ta emot dessa personer.

Enligt utlänningslagen har en person som beviljats uppehållstillstånd enligt direktivet rätt att ansöka om uppehållstillstånd som flykting. Det innebär att personer som har tillfälligt skydd enligt direktivet ska ha möjlighet att lämna in en asylansökan när som helst.

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket.