Migrationsverket har beräknat ekonomiska konsekvenser till följd av ökningen av antalet skyddssökande från Ukraina

På fredagen lämnade Migrationsverket ekonomiska beräkningar till regeringen utifrån tidigare redovisade scenarier kring antalet skyddssökande från Ukraina. Beräkningarna visar att de ökade kostnaderna för framför allt boende och ersättningar till kommuner/regioner och sökande inte ryms inom nuvarande anslag.

På fredagen kom även ett besked om att Migrationsverket öppnar en e-tjänst för ukrainska medborgare på måndag.

Förra torsdagen lämnade Migrationsverket en skrivelse till regeringen där tre scenarier redovisades kring hur många personer från Ukraina som kan komma att söka skydd i Sverige under perioden mars-juni. Utifrån dessa scenarier har Migrationsverket gjort ekonomiska överslagsberäkningar som i dag, fredag, lämnades till regeringen.

Beräkningarna redovisas utifrån huvudscenariot och det högre scenariot kring antalet skyddssökande. Beräkningarna visar att framför allt kostnaderna för boende och ersättningar till kommuner, regioner och sökande kommer att öka.

– Jag vill samtidigt understryka att det finns fortsatt stora osäkerheter kopplade till både scenarierna och de ekonomiska beräkningarna kring dessa. Det är osäkerheter kopplade till den fortsatta händelseutvecklingen vad gäller kriget i Ukraina, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Cirka 10 miljarder kronor

Beräkningarna visar att det redan under våren 2022 kommer att saknas tillräckliga medel för att hantera de ökade kostnader som beräknas uppstå i och med ökningen av skyddssökande från Ukraina.

Enligt beräkningsalternativ 1, som utgår från att personer från Ukraina är inskrivna i mottagningssystemet till och med 4 mars 2023, kan kostnaderna utifrån huvudscenariot öka med cirka 10 miljarder kronor i år jämfört med vad verket angav i sin prognos den 7 februari i år.

Ökningen beror till allra största del på ökade kostnader för boende och ersättningar. När det gäller Migrationsverkets kostnader för främst personal och lokaler bedömer Migrationsverket att den beräknade ökningen kan hanteras inom ramen för nuvarande anslag i år, om ökningen motsvarar huvudscenariot gällande antal skyddssökande.

Ny e-tjänst för ukrainska medbor­gare

Från måndag kan medborgare från Ukraina och deras familjer ansöka och få beslut om uppehållstillstånd via en ny e-tjänst. Migrationsverket har tagit fram tjänsten för att förenkla för ukrainska medborgare som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Genom tjänsten kommer sökande från Ukraina som har ordnat eget boende att kunna ansöka och få beslut utan att de behöver uppsöka Migrationsverkets kontor.

– Den nya e-tjänsten kommer att öka vår kapacitet markant, säger Mikael Ribbenvik.

Fram till och med torsdagen hade drygt 14 000 personer registrerats och cirka 3 700 fått beslut om uppehållstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet.

Läs skrivelsen. Pdf, 272.6 kB.

Fakta: Insatser så här långt för att öka Migrationsverkets kapacitet

  • På flera kontor där personer från Ukraina kan söka skydd har personalen arbetat till sent på kvällen med att färdigställa registreringar.
  • Migrationsverket söker nu 500 nya medarbetare, främst vid orter från Stockholm och söderut, för att förstärka kapaciteten.
  • Snabbare ansökningsprocess. Massflyktsdirektivet ledde till en helt ny ansökningsprocess, som löpande justerats och förändrats för att bli effektivare och snabbare. Från måndag öppnar en ny e-tjänst.
  • Tusentals fler boendeplatser. På två veckor har flera tusen nya boendeplatser tagits fram. Ökningen kommer att fortsätta.