Minskat behov av akuta boendeplatser för skyddssökande från Ukraina

Det finns för närvarande tillräckligt många boendeplatser för att täcka de omedelbara behoven för personer som söker skydd i Sverige. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram fler långsiktiga boenden.

– En stor eloge till alla som snabbt har ställt upp och tagit fram boendeplatser, säger Magnus Önnestig, avdelningschef vid Migrationsverket.

Behovet av boendeplatser avgörs av hur många personer från Ukraina som söker skydd i Sverige och hur stor andel av dessa som behöver boende av Migrationsverket. I dagsläget kan Migrationsverket ge plats till de sökande som behöver akut boende, men myndigheten fortsätter att bygga ut kapaciteten för att möta behoven även på längre sikt.

I början av mars gick Migrationsverket ut med en begäran till kommunerna, via länsstyrelserna, om så kallade evakueringsplatser.

– Många kommuner har hörsammat detta och på mycket kort tid tagit fram och iordningställt evakueringsplatser, såsom i gymnastikhallar eller på campingplatser. Vi är mycket tacksamma för kommunernas insatser, som vi inte hade klarat oss utan, säger Magnus Önnestig.

Hittills är cirka 4 500 kommunala evakueringsplatser aktiverade och tillgängliga för myndigheten.

Boen­de­si­tu­a­tionen har stabi­li­se­rats

Eftersom läget har stabiliserats jämfört med bedömningen i början av mars ser Migrationsverket nu ett minskat behov av evakueringsplatser. Istället för totalt 12 000 platser är behovet nu 6 000 platser. Migrationsverket kommer att i huvudsak fortsätta använda de evakueringsboenden som redan är i drift.

– Vi kommer även fortsatt att behöva kommunernas evakueringsplatser för att täcka människors omedelbara behov av tak över huvudet, men alltså i lägre omfattning än vi bedömde tidigare. Det ska betonas att bedömningen kan ändras utifrån hur antalet skyddssökande utvecklas, säger Magnus Önnestig.

En viktig orsak till förändringen från 12 000 till 6 000 platser är att Migrationsverkets arbete med att upphandla boendeplatser har slagit väl ut.

– Att upphandla boendeplatser är beroende av att leverantörer visar intresse och erbjuder sina tjänster. Hittills har intresset varit stort. Utifrån de krav vi ställer är upphandlade boendeplatser bättre lämpade för långsiktigt boende, säger Magnus Önnestig.

Läns­sty­rel­sernas inven­te­ring

Parallellt med Migrationsverkets ändring av behovet av evakueringsplatser har länsstyrelserna i dagarna redovisat en inventering av den totala tillgången till boendeplatser på kort och lång sikt. Inventeringen har gjorts på regeringens uppdrag, och visar att det i samhället i sin helhet finns kapacitet motsvarande cirka 74 000 boendeplatser, både kortsiktiga evakueringsplatser och mer långsiktiga boendeformer.

– Migrationsverket har tagit emot inventeringen och den kommer att vara ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete. Vår målsättning är att ha ett system som möjliggör en jämn fördelning över hela landet, säger Magnus Önnestig.

Fakta:

Migrationsverket anskaffar och förfogar över olika former av boenden för skyddssökande.

  • Bostadsanläggningar vid ankomst. När en person ansöker om skydd registrerar Migrationsverket först ansökan. Ibland kan den sökande få bo en kortare tid bo på en anläggning i närheten av Migrationsverkets kontor. Dessa anläggningar finns i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsverkets hyr fastigheterna och har egen personal som arbetar på anläggningen.
  • Bostad under utredningstiden. När Migrationsverket har registrerat ansökan om skydd ger Migrationsverket plats till de som behöver. En person som har sökt skydd i Sverige erbjuds i första hand en bostad där han eller hon har möjlighet att laga sin egen mat. Migrationsverket hyr bostaden och driver det i några fall med egen personal. Det kan exempelvis vara lägenheter eller större fastigheter där människor bor i kollektiv.
  • Upphandlade bostäder. Om de bostäder som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga bostäder. Vid en upphandling av bostäder köper Migrationsverket både bostadsplats och kringtjänster för driften av bostäderna. I första hand ska även dessa bostäder ge möjlighet att laga egen mat, i andra hand upphandlar myndigheten bostäder där leverantören ordnar mat.
  • Tillfälliga platser vid extraordinära situationer. Om antalet personer som har behov av bostäder är större än vad Migrationsverket har tillgång till kan kommunernas tillfälliga boendeplatser komma att behövas som ankomstboende, så kallade evakueringsplatser. Dessa är enklare boenden avsedda för kortare vistelsetid, exempelvis på campingplatser, i skolor och gymnastiksalar.
  • I dagsläget har Migrationsverket tillgång till knappt 20 000 boendeplatser, fördelat mellan de olika boendeformerna. Till juni ska Migrationsverkets mottagningssystem enligt nuvarande plan omfatta totalt 70 000 boendeplatser.