Gemensamt uppdrag har ökat kunskapen om våld

Migrationsverket har en viktig roll att spela i att upptäcka och motverka våld i olika former i kontakt med sökanden.
– Kunskap om våldsutsatthet är viktigt i alla våra möten. Men extra aktuellt nu när vi har så många kvinnor och barn på flykt från Ukraina, säger Eva-Katarina Ekermann, expert på Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Sedan sommaren 2019 har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen arbetat tillsammans i ett regeringsuppdrag som samordnats av Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget har handlat om att öka medvetenhet och kunskap om våldsutsatthet och våld i nära relationer och redovisas i en slutrapport till regeringen den 31 mars.

− Vi har gjort stora ansträngningar för att öka medvetenheten om våld genom information och utbildningar så att fler får hjälp och stöd, säger Eva-Katarina Ekermann.

I rapporten finns slutsatser för hur arbetet med att upptäcka och motverka våld ska vara framgångsrikt.

− Våldsutsatthet kan till exempel vara ett skäl för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ska därför informera om vad våld är och ställa frågor om våld i mötet med de sökande men vi behöver göra det i större utsträckning än idag.

Eva-Katarina Ekermann konstaterar att Ukrainakrisen aktualiserat frågan om våldsutsatthet på ett påtagligt sätt.

− Det är främst kvinnor och barn som flyr och vi vet att det finns en starkt förhöjd risk att en hel del av dem att bli utsatta för olika former av våld och människohandel.

Ett verktyg för att stötta våldsutsatta är den nationella hjälplinjen Kvinnofridslinjen. Dit kan alla som är utsatta för våld i någon form ringa anonymt. Deras uppgift är att lyssna och ge ett professionellt stöd. De ska också kunna ge en heltäckande information om samhällets stöd och resurser. Sedan tidigare finns ett beslut om att information om Kvinnofridslinjen ska finnas i Migrationsverkets lokaler där sökande vistas.

− Det är viktigt att vi informerar om att Kvinnofridslinjen finns. Informationsmaterial som exempelvis affischer och visitkort har nu översatts även till ukrainska och kommer att skickas ut till olika enheter inom kort, säger Eva-Katarina Ekermann.

Läs mer om det myndighetsgemensamma uppdraget 2019–2021 och ta del av slutrapporten: Samlad redovisning - uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019-2021 (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats.