Lagför­slag om jämnare fördel­ning av boenden över landet

Regeringen har idag presenterat ett lagförslag för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan landets kommuner när det gäller boenden åt skyddssökande från Ukraina.
– Förslaget är välkommet. Nu får vi helt andra förutsättningar att jobba tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna, säger Magnus Önnestig, avdelningschef på Migrationsverket.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell, en så kallad fördelningsnyckel, för att skaffa fram boenden så jämt fördelat över landet som möjligt.

Migrationsverket har varit starkt drivande i att få till stånd ett annat system än enbart upphandling för att skaffa boenden till skyddsbehövande från Ukraina – detta för att undvika det läge som uppstod i samband med flyktingmottagandet åren 2015–2016.

– Vi såg under flyktingsituationen 2015 då vi upphandlade ett stort antal boenden att vissa kommuner blev oproportionerligt hårt belastade, säger Magnus Önnestig.

Att arbeta med en fördelningsmodell sker redan idag när nyanlända anvisas till kommuner, i enlighet med bosättningslagen. Den modell som nu ska tas fram gällande skyddssökande enligt massflyktsdirektivet bygger på samma principer och kommer bland annat att ta hänsyn till invånarantal, förutsättningar på arbetsmarknaden och antal asylsökande i kommunen.

– Den kommer också ta hänsyn till hur många personer som är bosatta i eget boende eller i något av Migrationsverkets boenden. Vi jobbar nu, tillsammans med länsstyrelserna med detaljerna kring hur fördelningen ska gå till och kommer att återkomma inom kort, säger Magnus Önnestig.

Förslag om ny lag

Under fredagen presenterade integrations- och migrationsministern Anders Ygeman den nya lagstiftning som behövs för att reglera en jämnare fördelning mellan landets kommuner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den väntas träda i kraft den 1 juli.

Fram till att lagstiftningen är på plats kan Migrationsverket, i nära samverkan med länsstyrelserna och landets kommuner, fördela boenden i samråd med kommunerna, bland annat utifrån den inventering av tillgängliga boenden som länsstyrelserna gjorde i slutet av mars.

Fort­satt dialog med kommu­nerna

Målsättningen är att anvisa boenden på ett sätt som ger kommunerna goda förutsättningar att planera sitt mottagande och undvika onödiga administrativa kostnader.

– Vi har nu lämnat den akuta fasen av flyktingmottagandet. De evakueringsplatser som kommunerna inledningsvis erbjöd Migrationsverket har varit mycket viktiga för att ge skyddsbehövande sängplats snabbt. Vi måste nu stegvis kunna erbjuda familjer en möjlighet till mer långsiktiga boenden för att kunna börja arbeta och gå i skola, säger Magnus Önnestig.