Så fördelas skydds­be­hö­vande ukrai­nare över landet

Migrationsverket har idag presenterat fördelningstal på länsnivå när det gäller skyddssökande från Ukraina, i syfte att säkerställa ett jämnare mottagande över landet.
– Exakt hur fördelningen ska se ut inom respektive län blir nu en fråga för länsstyrelserna och kommunerna att föra dialog om, säger Magnus Önnestig, avdelningschef på Migrationsverket.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet.

– Vi vill undvika det läge som uppstod i samband med flyktingmottagandet åren 2015–2016, då vissa kommuner blev oproportionerligt hårt belastade, säger Magnus Önnestig.

I avvaktan på att ny lagstiftning som ska reglera fördelningen mellan kommunerna träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå, med förslag om fördelningstal på kommunnivå. Detta har idag överlämnats till länsstyrelsernas samordningskansli i Stockholm.

– Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan med Migrationsverket delta i genomförandet av att åstadkomma en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare, samt föra dialog med kommunerna i respektive län om detta, säger Pernilla Ek, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

Fördelningstalen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

– Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i Ukraina och hur många av de som kommer till Sverige som behöver hjälp med boende, säger Magnus Önnestig.

Fördelningsnyckeln är framtagen enligt den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar och bygger på följande kriterier:

  • kommunens befolkningsstorlek
  • arbetsmarknadsförutsättningar
  • antal ensamkommande barn
  • antal asylsökande som vistas i kommunerna
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna

– Vi utgår från en inarbetad modell som kommunerna känner igen. Samtidigt är det viktigt att betona att de siffror som nu presenteras gäller utöver anvisning av nyanlända enligt bosättningslagen* och de boenden som Migrationsverket har för asylsökande från andra länder, säger Magnus Önnestig.

Fram till att den nya lagstiftningen är på plats i sommar kan Migrationsverket, i nära samverkan med landets kommuner, fördela boenden åt skyddsbehövande ukrainare utifrån de fastställda fördelningstalen.

– Ett viktigt underlag kommer att vara den inventering av boenden som länsstyrelserna gjort. Målsättningen är att kommunerna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att planera mottagandet och i möjligaste mån undvika att skyddsbehövande måste flytta, säger Magnus Önnestig.

*Totalt handlar det om 7 500 personer som regeringen fattat beslut om för år 2022: Regeringen beslutar om länstal för 2022 (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta: Skydds­sö­kande från Ukraina

  • Sedan den 24 februari har cirka 31 000 medborgare i Ukraina sökt skydd i Sverige.
  • Cirka 25 000 ukrainska medborgare har beviljats uppehållstillstånd.

Fördel­nings­talen

I pdf-filen nedan finns fastställda fördelningstal på länsnivå, samt förslag på kommunnivå:

Fördelningstal för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet Pdf, 197.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sida 1

Tabellen på sidan 1 visar Migrationsverkets fastställda fördelningstal på länsnivå, för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Kolumn två visar antal skyddsbehövande som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är boende i respektive län den 12 april. Siffran omfattar Migrationsverkets anläggningsboenden, eget boende och ensamkommande barn.

Sidan 2–7

Tabellen på sidan 2 visar förslag till fördelningstal på kommunnivå. Kolumn två visar antal skyddsbehövande som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är boende i respektive kommun den 12 april. Siffran omfattar Migrationsverkets anläggningsboenden, eget boende och ensamkommande barn.