Migra­tions­verket avslutar direktupp­hand­ling­arna

Uppdraget om en jämnare fördelning av boenden för dem som söker skydd enligt massflyktsdirektivet har tillsammans med ett nytt lagförslag ändrat förutsättningarna för Migrationsverkets anskaffning av tillfälliga bostäder. Därför avslutas nu direktupphandlingarna av dessa.

Den 1 april gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att åstadkomma en jämnare fördelning mellan Sveriges kommuner när det gäller boenden för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Den 8 april presenterade regeringen också ett lagförslag som innebär att kommunerna får ansvaret för anskaffning och drift av dessa boenden. Lagen beräknas träda i kraft den 1 juli 2022.

Det här innebär att förutsättningarna för Migrationsverkets anskaffning av tillfälliga bostäder har förändrats sedan direktupphandlingarna inleddes den 7 mars 2022. Behovet av upphandlade anläggningsbostäder har minskat och bedömningen är att det nu täcks av de upphandlingar som är klara eller i ett slutskede.

Ett led i över­gången till det nya systemet

Med utgångspunkt i regeringens uppdrag om en jämnare fördelning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska Migrationsverket skapa förutsättningar för övergången till det nya systemet redan idag.

En sammanställning från Länsstyrelsen i Stockholm visar att landets kommuner i nuläget har kapacitet att tillhandahålla upptill 20 000 boendeplatser i lägenheter eller kollektiva boenden. Dessa platser ser Migrationsverket i det här läget som ett bättre alternativ att använda än att fullt ut fortsätta med direktupphandlingen. Myndigheten avslutar därför arbetet med direktupphandling av tillfälliga bostäder, vilket innebär att inga nya anbud nu kommer att tas emot.

– Vi kommer endast att gå vidare med de anbud där den offererade anläggningens tekniska dokumentation, inklusive brandskydd, har godkänts senast den 11 april och där nästa steg är fysisk besiktning. Samtliga anbudslämnare kommer att få återkoppling på sitt anbud från Migrationsverket. Vi vill tacka alla som lämnat anbud för det stora engagemang de har visat, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör på Migrationsverket.