Nya regler för arbetstillstånd från den 1 juni

Den 1 juni börjar nya regler för arbetskraftsinvandring att gälla. Till det nya hör att det införs krav på anställningsavtal och att arbetsgivare blir skyldiga att rapportera om anställningsvillkoren försämras. Syftet med förändringarna som införs nu är bland annat att motverka utnyttjande av arbetstagare samt att attrahera och behålla internationell kompetens.

Hittills i år har närmre 29 000 personer sökt ett första arbetstillstånd i Sverige.

– Redan idag är Sverige ett attraktivt land för personer som vill komma till Sverige för att arbeta. De nya reglerna ger Migrationsverket fler verktyg för att fortsätta främja en arbetskraftsinvandring som möter företagens behov av kompetens och förhindrar att människor drabbas av oseriösa arbetsgivare, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Carl Bexelius framhåller att de nya reglerna är en del av flera kommande förslag på förändringar av regelverken som omfattar arbetskraftsinvandring. I regeringens utredning Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering, som väntas träda i kraft i början av 2023, kommer ytterligare skärpningar för att motverka att arbetstagare utnyttjas.

Fler arbets­mo­ment och mer komplex lagstift­ning

Med anledning av lagändringarna som träder i kraft 1 juni ökar kraven på Migrationsverket som får fler moment att hantera i sin handläggning och kontroll.

– Vi välkomnar de nya reglerna och hoppas att de kan stärka villkoren för utländska arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att det är omfattande förändringar som innebär fler arbetsmoment och en mer komplex lagstiftning att förhålla oss till. Det kommer sannolikt att påverka våra handläggningstider inom arbetstillstånd, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket arbetar just nu för fullt med de förberedelser som krävs för att börja tillämpa de nya reglerna och de utökade kontrollerna 1 juni.

Skyl­diga att anmäla försäm­rade villkor

En viktig förändring är att det från med den 1 juni krävs att ett anställningsavtal bifogas ansökan för att Migrationsverket ska bevilja ett arbetstillstånd. De nya reglerna innebär också att Migrationsverket kan kräva att arbetsvillkoren redovisas och arbetsgivaren blir skyldig att anmäla om villkoren i anställningsavtalet försämras. En arbetsgivare som inte redovisar arbetsvillkoren på Migrationsverkets begäran kan få betala vite.

Dessutom utvidgas brottet organiserande av människosmuggling så att även tillstånd som har utfärdats på grundval av osanna uppgifter omfattas.

– Med förändringarna får vi större möjlighet att komma till rätta med en del av det missbruk av systemet som förekommer, särskilt i vissa branscher, samtidigt som vi kan motverka att människor drabbas av oseriösa arbetsgivare, säger Carl Bexelius.

Ytterligare en förändring är att det införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring kopplad till utländsk arbetskraft. Reglerna blir mer lika de regler som gäller vid annan anhöriginvandring ifråga om försörjningskrav – men utan krav på bostad av viss storlek och standard.

Mindre fel behöver inte leda till utvis­ning

Samtidigt görs förändringar för att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av mindre felaktigheter. Det formuleras som att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete inte ska behöva återkallas i ringa fall av avvikelser eller om en återkallelse inte framstår som skälig.

– Redan idag ger den praxis som utvecklats i domstol ett visst utrymme att hantera mindre fel utifrån en helhetsbedömning men nu får vi en lagstiftning som är tydlig med att små avvikelser inte ska behöva leda till beslut om utvisning av personer som är etablerade på arbetsmarknaden, säger Carl Bexelius.

Högkva­li­fi­ce­rade kan söka jobb under nio månader

Ändringarna i lagstiftningen syftar också till att attrahera och behålla internationell kompetens. Ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd i upp till nio månader införs för högkvalificerade och välutbildade personer som önskar vistas i landet för att söka arbete eller starta företag här.

– Ett krav är att personen har slutfört studier som motsvarar en examen på avancerad nivå. Personen måste även ha en heltäckande sjukförsäkring och kunna försörja sig, säger Carl Bexelius.

Fakta: Nya regler för arbets­till­stånd

När lagändringarna träder i kraft omfattar de inte bara nya sökande utan även dem som har en aktuell ansökan sedan tidigare och som nu väntar på beslut. Drygt 53 000 ansökningar (inklusive anhöriga) handläggs för tillfället av Migrationsverket som i många fall kommer att begära kompletteringar enligt de nya kraven.

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att:

  • ett nytt uppehållstillstånd införs för högkvalificerade och välutbildade personer som har för avsikt att söka arbete eller starta företag i Sverige,
  • ett anställningsavtal ska krävas för ett arbetstillstånd, vilket innebär att det inte längre är tillräckligt med ett anställningserbjudande
  • ett arbetstillstånd kan ges för en längre period än sammanlagt fyra år
  • vissa arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla försämringar i anställningsvillkoren
  • Migrationsverket ska kunna kräva att en arbetsgivare redovisar arbetsvillkoren för den som beviljats arbetstillstånd och en arbetsgivare som inte gör det får betala vite
  • ett försörjningskrav införs för familjemedlemmar till arbetstagare
  • en visum kan ges för den som behöver resa utomlands på tjänsteresa under handläggning av en ansökan om förlängt arbetstillstånd (gäller ej privata resor)
  • det finns möjlighet att avstå från att återkalla ett arbetstillstånd om brister och avvikelser är ringa eller om det vore oskäligt att återkalla tillståndet
  • brottet organiserad människosmuggling även ska omfatta arbetstillstånd som utfärdats på osanna uppgifter.

Riksdagens webbplats: Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (proposition 2021/22:134) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om vad de nya reglerna innebär för den som söker arbetstillstånd

Mer om vad de nya reglerna innebär för arbetsgivare