Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina

Den 1 juli börjar den nya lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet.
– Det här skapar bättre förutsättningar att ta emot de som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna delar på ansvaret och får bättre möjligheter att planera mottagandet. Det är första gången EUs massflyktsdirektiv tillämpas och nu har vi ett system på plats för att omhänderta det, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Migrationsverket räknar med att 55 000 personer från Ukraina kommer till Sverige under året och att 23 500 av dem behöver hjälp med boende. Utifrån den nya lagen kommer Migrationsverket nu att börja anvisa personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet till en kommun. Kommunerna har efter anvisning fyra veckor på sig att ordna med boendet.

– Utifrån lärdomarna från flyktingmottagandet 2015, då vissa kommuner fick oproportionerligt många asylsökande placerade i kommunen, har Migrationsverket starkt drivit på för att få till stånd en jämnare fördelning av boendeplatserna. Jag är glad att vi nu har en ny lagstiftning på plats, säger Mikael Ribbenvik.

För närvarande bor ungefär 10 000 skyddsbehövande från Ukraina i Migrationsverkets anläggningsboenden på olika orter eller i tillfälliga boenden som drivs i kommunal regi. För många kommer lagändringen leda till att de kan bo kvar i samma kommun. För att en jämnare fördelning ska kunna uppnås kommer andra att behöva flytta till en annan kommun.

– Bland de som flytt från Ukraina finns många barn och det är viktigt att utgå från deras behov. I första hand försöker vi lösa boendet där personerna redan befinner sig. I andra hand försöker vi genomföra övergången till en ny kommun så bra som möjligt med hänsyn till skolterminen, säger Mikael Ribbenvik.

En stor del av de skyddsbehövande från Ukraina har själva ordnat med boende och kommer därför inte beröras av den nya lagstiftningen. Om de behöver hjälp med boende kan de, precis som tidigare, vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser, enligt fördelningssystemet och närhetsprincipen.

Fakta:

  • Anvisningarna kommer att göras utifrån fördelningstal som tar hänsyn till kommunens invånarantal, arbetsmarknad, totala mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd. Det sammanlagda antalet som fördelas till kommunerna under året får inte överstiga 23 500.
  • Ansvaret för ekonomiskt stöd och särskilda bidrag ligger kvar hos Migrationsverket, medan kommunerna ansvarar för boende och samhällsservice som barnomsorg och skola. Med den nya lagen följer en modell för statlig ersättning till kommunerna som regeringen beslutat om.

Läs även:

Nya fördelningstal efter dialoger med kommuner

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Nu är besluten fattade som banar väg för en jämnare fördelning av skyddsbehövande mellan kommunerna