Migra­tions­verket lämnar förslag om länstal av nyan­lända för 2023

Migrationsverket föreslår till regeringen att 8 200 kvotflyktingar och före detta asylsökande i Migrationsverkets boenden som har beviljats uppehållstillstånd ska anvisas till kommunerna under 2023. I förslaget framgår också fördelningen mellan länen.

I årets regleringsbrev gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommunerna under 2023 samt hur dessa ska fördelas på länsnivå, det vill säga länstal. Baserat på Migrationsverkets senaste prognos föreslås 8 200 personer omfattas av anvisningar till landets kommuner. 5 000 personer av dem är kvotflyktingar och övriga är före detta asylsökande som har fått uppehållstillstånd och som bott på något av Migrationsverkets boenden.

Förslagen på länstal har Migrationsverket tagit fram i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna samt Sveriges kommuner och regioner. Dessa tas fram utifrån kommunernas olika förutsättningar, så som befolkningsstorlek och arbetsmarknadsförutsättningar. Men även antalet asylsökande som redan vistas i kommunen samt tidigare mottagande av ensamkommande barn, nyanlända och asylsökande tas med i beräkningen.

– Fördelningen av nyanlända infördes i och med bosättningslagen 2016. Syftet är att nå en sådan jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna vad gäller mottagandet av nyanlända utifrån de kriterier som anges i bosättningslagen, men även att ge kommunerna ökad förutsägbarhet kring beredskap och kapacitet, säger Jens Carlander, expert vid Migrationsverkets nationella operativa avdelningen.

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna även tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet med anledning av kriget i Ukraina. Det är en separat fördelning som inte ska förväxlas med denna.

– De nya bestämmelserna från 1 juli handlar också om att få till en jämnare fördelning mellan kommunerna och vi har utgått från den inarbetade modellen kopplad till bosättningslagen. Samtidigt är det väldigt viktigt att betona att anvisningen av nyanlända enligt bosättningslagen gäller utöver anvisningen av skyddsbehövande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet, säger Jens Carlander.

Här hittar du Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster. och fördelning på länsnivå för 2023 samt redogörelse för hur kriterierna tillämpas. Pdf, 281.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

Regeringen väntas fatta beslut om länstalen för 2023 i oktober månad. När länstalen är fastställda ska länsstyrelserna besluta om fördelning av kommuntal för mottagande av nyanlända, det vill säga hur fördelningen av länstalen ska fördelas mellan länets kommuner.

Bosätt­nings­lagen

Bosättningslagen infördes i mars 2016 och innebar att alla kommuner blev skyldiga att ta emot och ordna bostad till nyanlända, efter anvisning från Migrationsverket. Innan lagen trädde i kraft krävdes en överenskommelse mellan staten och kommunen.

Nyanländ: En person som har beviljats uppehållstillstånd.

Asylsökande: Den som sökt asyl och väntar på beslut.

Läs mer

Sveriges flyktingkvot

Slutredovisning av uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Bosättning i en kommun

Frågor och svar om bosättning