Sex av tio ukrai­nare kvar i samma kommun

Sedan den 1 juli har cirka 11 000 personer från Ukraina anvisats till en svensk kommun. Runt 60 procent av dem kan bo kvar i samma kommun som de tidigare vistats i och cirka 30 procent får flytta till en närliggande kommun.

– Flertalet har hittills kunnat få en anvisning inom sitt närområde, även om det också finns personer som behöver flytta längre. Vi ser dock att andelen personer som behöver flytta till en annan kommun kommer att öka över tid, säger Magnus Önnestig, avdelningschef vid Migrationsverket.

Den 1 juli trädde en ny lagstiftning i kraft, som innebar att kommunerna tog över ansvaret för att ordna boenden åt skyddsbehövande från Ukraina. Migrationsverket fick samtidigt i uppdrag att anvisa de som fått skydd till kommunerna, enligt de fördelningstal som anger hur många personer varje kommun ska ta emot. Syftet med den nya lagstiftningen är att åstadkomma en jämnare fördelning av skyddsbehövande över landet.

Sex av tio kvar i kommunen

När den nya lagen började gälla bodde runt 10 000 personer som fått skydd enligt massflyktsdirektivet i Migrationsverkets boenden. Av dem har nästan alla nu anvisats till en kommun. Cirka 60 procent har anvisats till samma kommun som de tidigare bott i och runt 30 procent till en närliggande kommun.

– Så här långt har Migrationsverket prioriterat närhetsprincipen när vi anvisat personer och det innebär att vissa kommuner snabbt har uppfyllt sina fördelningstal. Framöver kommer vi i regel att anvisa personer relativt snart efter att de kommit till Sverige. För att uppnå en jämnare fördelning kommer vi då att prioritera anvisningar till de kommuner som hittills har tagit emot få personer, säger Magnus Önnestig.

Tret­ti­otal kommuner har nått fördel­nings­talet

Cirka 30 av landets 290 kommuner har i dagsläget anvisats lika många skyddsbehövande som de ska ta emot enligt fördelningstalet. Drygt hälften av kommunerna har tagit emot färre än hälften av det antal som fördelningstalet anger. Västernorrland är det län som har flest anvisade i förhållande till kommunernas sammanlagda fördelningstal.

– Vi arbetar löpande med anvisningarna och på kommunnivå förändras siffrorna från dag till dag, säger Magnus Önnestig.

I dagsläget är Migrationsverkets bedömning att cirka 19 000 personer som fått skydd enligt massflyktsdirektivet behöver hjälp med boende vid årets slut. Det är färre än de 23 500 som tidigare beräknats och som fördelningstalen utgår från.

Besked om flytt i rimlig tid

Kommunerna har, efter att de får besked om en anvisning, 30 dagar på sig att ordna boende. Kommunen ska dock acceptera anvisningen och i vissa fall har det medfört att personer med kort varsel fått besked om en förestående flytt.

– Vi vill kunna ge den som behöver flytta information i så god tid som möjligt och tittar just nu på hur vi kan säkerställa det. På det stora hela är vår bild annars att samverkan med kommunerna fungerar bra och att den nya lagstiftningen lever upp till sitt syfte, säger Magnus Önnestig.

Statistik: anvisningar enligt massflyktsdirektivet per län Excel, 10.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer statistik om sökande från Ukraina

Läs mer om den nya lagstiftningen

Närliggande kommun avser en annan kommun i samma län som personen tidigare vistats i, eller en kommun i ett angränsande län.