Färre asyl­sö­kande från Geor­gien och Mongo­liet

Antalet asylsökande från Georgien och Mongoliet har minskat sedan länderna förra året började bedömas som säkra ursprungsländer. Den genomsnittliga handläggningstiden har också blivit kortare sedan de nya reglerna infördes, visar Migrationsverkets statistik.

I maj förra året började Migrationsverket tillämpa en lista över säkra ursprungsländer. Sedan 2018 har ett EU-land begränsade möjligheter att omedelbart avvisa personer om det inte finns en sådan förteckning. Åtta länder finns på Sveriges lista över säkra ursprungsländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Georgien, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien och Serbien.

– Asylsökande från dessa länder får fortfarande en individuell prövning av sin ansökan, men det är en snabbare process än i andra ärenden. Utgångspunkten är att länderna är säkra att återvända till, säger Per Adolfsson, t.f. enhetschef vid Migrationsverket.

Färre geor­gier och mongoler söker asyl

Sedan listan över säkra ursprungsländer började tillämpas har antalet asylsökande från framför allt Georgien och Mongoliet minskat. Från januari till maj 2021 kom det i snitt in cirka 40 asylansökningar per månad som gällde Georgien, jämfört med i snitt drygt 10 ansökningar per månad under de senaste tretton månaderna. För Mongoliet har det genomsnittliga antalet asylansökningar minskat från cirka 30 till drygt 10 per månad under samma period.

– Georgien och Mongoliet är de två länder på listan som vi har flest asylsökande från och där tycks införandet av säkra ursprungsländer ha inneburit en minskning. För flera av de andra länderna handlar det om låga tal så det är svårt att dra några slutsatser, säger Per Adolfsson.

Kortare tid till beslut

För samtliga länder som bedöms som säkra ursprungsländer har handläggningstiden blivit kortare efter att det nya regelverket började tillämpas. Från januari till maj 2021 fick hälften av de asylsökande från de åtta länderna sitt ärende avgjort inom omkring 100 dagar. För det senaste året ligger motsvarande siffra på drygt 20 dagar.

Totalt har Migrationsverket under de senaste tretton månaderna avslagit eller beviljat cirka 800 asylärenden som gäller sökande från säkra ursprungsländer. Omkring 600 personer har fått beslut om att de ska lämna landet, varav cirka 60 procent beslut om att avvisningen ska verkställas omedelbart. Övriga cirka 40 procent fick beslut om avvisning eller utvisning men inte med omedelbar verkställighet.

Att en del får beslut enligt den ordinarie asylprocessen kan bero på att antagandet att landet är säkert att återvända till har brutits i deras fall.

– Det kan till exempel handla om att personen har anfört sådana skäl att det uppstått tveksamhet om myndigheterna i hemlandet kan eller vill ge skydd. Att beslut fattats enligt den ordinarie processen kan också bero på att handläggningstiden har dragit ut på tiden, säger Per Adolfsson.

Ett hundratal personer från säkra ursprungsländer har under de senaste tretton månaderna beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det är dock inte fråga om uppehållstillstånd med skydd (asyl) som grund, utan tillstånden har beviljats av andra skäl.

Fakta: Säkra ursprungs­länder

Riksdagen beslutade i mars 2021 om att Migrationsverket skulle upprätta en lista över säkra ursprungsländer. Efter ett avgörande i EU-domstolen 2018 krävs en sådan lista om ett EU-land ska kunna genomföra omedelbara avvisningar när asylskälen är otillräckliga.

För att ett land ska klassas som ett säkert ursprungsland måste landet uppfylla vissa krav. Det handlar bland annat om att det inte ska förekomma förföljelse, att det inte finns några inre väpnade konflikter och att det finns ett fungerande myndighetsskydd i landet.

Migrationsverket ser regelbundet över vilka länder som ska klassas som säkra ursprungsländer. Listan uppdateras vid behov, till exempel om antalet asylsökande förändras eller om säkerhetsläget i ett land ändras.

Läs mer: Migrationsverket börjar tillämpa en lista över säkra ursprungsländer