Prognos: 52 000 skyddssökande från Ukraina till Sverige i år

Cirka 52 000 personer från Ukraina bedöms söka skydd i Sverige i år, enligt Migrationsverkets senaste prognos.
– Men det råder stor osäkerhet kring hur kriget kommer att utvecklas. Vi kan inte utesluta att antalet personer som söker skydd i Sverige åter ökar kraftigt, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket.

Under hösten har mellan 300 och 400 ansökningar om skydd från personer som flytt från Ukraina registrerats per vecka i Sverige. Utvecklingen har legat strax under Migrationsverket huvudscenario, som tidigare varit 55 000 skyddssökande under 2022.

– I årets sista prognos skriver vi därför ner huvudscenariot något, till cirka 52 000 skyddssökande i år, säger Annika Gottberg.

För 2023 ligger det tidigare huvudscenariot på cirka 15 000 skyddssökande kvar. Migrationsverket konstaterar att fler kan komma att lämna Ukraina på grund av svårare förhållanden under vintermånaderna, men bedömningen är att de främst söker sig till närliggande länder.

– En ytterligare eskalering av kriget kan dock inte uteslutas. Vi har därför ett högre scenario som innebär att betydligt fler, uppemot 100 000 personer, kan söka skydd i Sverige under 2023, säger Annika Gottberg.

Till­skott av medel i budget­pro­po­si­tionen

I oktober meddelade EU att det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet förlängs till den 4 mars 2024. Redan i juliprognosen utgick Migrationsverket från att direktivet skulle förlängas ett år till och kostnaderna för mottagandet därmed öka under 2023 och 2024.

– I budgetpropositionen för 2023 tillför regeringen medel enligt de behov vi redovisat de kommande två åren, vilket är positivt. Det handlar framför allt om ersättningar till kommuner, regioner och personer som fått skydd, säger Annika Gottberg.

Migrationsverkets prognoser utgår från den lagstiftning som gäller och eventuella propositioner som lagts fram, men tar inte hänsyn till aviserade lagändringar. De kommande lagändringar som regeringen meddelat i Tidöavtalet beaktas därmed inte i prognosen.

Minskat antal kvot­flyk­tingar till Sverige

I budgetpropositionen har regeringen lämnat besked om en minskning av antalet kvotflyktingar till Sverige under den kommande mandatperioden. Migrationsverket har också fått ett förberedande uppdrag kring det.

– En minskning från 5 000 till 900 kvotflyktingar per år innebär att färre nyanlända kommer att bosättas i kommunerna de kommande åren, säger Annika Gottberg.

Färre asyl­sö­kande än väntat från Ryss­land

När det gäller antalet asylsökande sänker Migrationsverket planeringsantagandet, från cirka 18 000 till cirka 15 000 i år. Det beror framför allt på att antalet personer från Ryssland och övriga länder i Oberoende staters samvälde (OSS)* som sökt skydd har varit lägre än beräknat.

– Vi har samtidigt sett en kraftig ökning av antalet asylsökande totalt sett till EU sedan i somras, men det har hittills haft en begränsad påverkan på Sverige. Planeringsantagandet för nästa år är cirka 18 000 asylsökande, vilket är en liten sänkning jämfört med föregående prognos, säger Annika Gottberg.

Fler söker arbets­till­stånd

Prognosen för hur många som väntas ansöka om arbetstillstånd skrivs upp för både 2022 och 2023. En förklaring är att det kommit in fler ansökningar än väntat om arbetstillstånd efter den ändring i lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juni. En annan orsak är att fler ryska medborgare sökt arbetstillstånd sedan krigsutbrottet i Ukraina. Jämfört med samma period förra året rör det sig om en fördubbling.

Även när det gäller ansökningar om medborgarskap skrivs prognosen upp, efter att fler än väntat sökt medborgarskap i år.

Prognosen i siffror

Migrationsverkets förvaltningsanslag för 2022 uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor.

Scena­rier för antalet skydds­sö­kande från Ukraina till Sverige

Sedan den 24 februari har cirka 49 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige. För 2022 är huvudscenariot 52 000 skyddssökande.
Scenarier 2023:

  • Lägre scenario: 8 000
  • Huvudscenario: 15 000
  • Högre scenario: 100 000

Antal som lämnar landet

Migrationsverket bedömer att fler som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet lämnar Sverige jämfört med föregående prognos. För hela 2022 beräknas nu cirka 9 000 (5 000) personer lämna Sverige och cirka 10 000 (8 000) under 2023.

Plane­rings­an­ta­ganden för 2022, inkomna ansök­ningar övriga ären­de­ka­te­go­rier

Siffror i parentes avser jämförelse med föregående prognos i juli 2022.

  • Asyl, förstagångsansökningar (exkl. Ukraina): 15 000 (18 000)
  • Asyl, förlängningsansökningar 27 000 (26 000)
  • Studerandeärenden 30 000 (30 000)
  • Anknytningsärenden 40 000 (41 000)
  • Medborgarskapsärenden 83 000 (70 000)
  • Arbetsmarknadsärenden 101 000 (93 000)

Kommun­mot­tagna och kvot­flyk­tingar

Antalet kommunmottagna beräknas uppgå till totalt cirka 12 400 under 2022, vilket är en justering nedåt jämfört med tidigare prognos. Kommunmottagna omfattar nyanlända med uppehållstillstånd och deras anhöriga, samt 5 000 kvotflyktingar som Migrationsverket har i uppdrag att överföra till Sverige i år.

Skyddssökande från Ukraina som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ingår inte i prognosen för kommunmottagandet, då de är fortsatt inskrivna hos Migrationsverket.

Åter­vän­dande

Antalet självmant utresta (med avslag på asylansökan) beräknas till 4 000 personer under 2022 och 4 200 under 2023. Detta omfattar inte personer från Ukraina som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Läs prognosen i sin helhet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

*Oberoende staters samvälde (förkortat OSS) är en mellanstatlig organisation som bildades efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 och består av Ryssland samt åtta andra före detta sovjetrepubliker. Baltstaterna, Georgien och Ukraina ingår inte.