Snabbare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige

Bättre service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft ska minska handläggningstiden hos Migrationsverket och därmed bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.

I regleringsbrevet för 2023 fick Migrationsverket i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. För att möta det uppdraget och för att ta ett omtag av hela processen för arbetstillstånd har Migrationsverket beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden samt inrätta enheter för internationell rekrytering. Den nya modellen främjar särskilt rekryteringen för arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU, men syftar också till att korta handläggningstiden för alla arbetsmarknadsärenden.

– En välfungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företagen ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Bättre service

För att kunna stödja arbetsgivare att etablera sig och rekrytera arbetskraft kommer Migrationsverket att ge bättre service till de som anställer högkvalificerad arbetskraft och därmed bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.

– Vi kommer göra kommunikationssatsningar efter behov och serviceteam kommer stödja företag och arbetsgivare vid bland annat rekrytering av högkvalificerad arbetskraft samt vid stora nyetableringar, säger Mikael Ribbenvik.

30 dagar handläggningstid

När den nya modellen är implementerad ska en komplett ansökan om arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft få beslut inom 30 dagar.

– Att vi hjälper dessa arbetsgivare att göra en komplett ansökan minskar handläggningstiden. Det ska vara enklare för arbetsgivaren att kontakta oss och få stöd i processen, säger Mikael Ribbenvik.

Modellen innebär att arbetstillståndsärenden delas in i fyra olika kategorier utifrån yrke och bransch.

– Den nya modellen innebär ett större fokus på arbetsgivarens möjlighet att få hit högkvalificerad arbetskraft. Nya enheter för internationell rekrytering kommer uteslutande att handlägga, och ge service till de arbetsgivare som rekryterar denna grupp, säger Mikael Ribbenvik.

De nya enheterna för internationell rekrytering kommer ersätta dagens certifieringsprocess, som redan idag hanterar en stor del av alla arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken. Det innebär att certifieringen kommer fasas ut.

Införandet av den nya modellen planeras ske i slutet av 2023. En arbetsgrupp skapas för dialog med näringslivet om införandet av den nya modellen.

Den nya modellen

Idag finns ett certifieringssystem för att handlägga arbetstillståndsärenden. Systemet har vuxit sig stor och fyller inte längre sitt ursprungligare syfte. Den nya modellen ska ersätta certifieringssystemet, som kommer fasas ut. Modellen ska också ge bättre service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft och korta handläggningstiderna. Modellen innehåller fyra kategorier.

Kategori A innefattar arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken. Begreppet högkvalificerade definieras i standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) och gäller i kategori A de tre yrkesområdena: chefsyrken, yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, samt yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande.

Denna kategori blir myndighetens sätt att ersätta dagens certifieringssystem. Ambitionen är att kompletta ansökningar för högkvalificerad arbetskraft ska hanteras inom 30 dagar.

Kategori B innefattar ansökningar om arbetstillstånd inom yrken med särskilda regler, såsom säsongsyrken, bärplockare, koncernförflyttningar (ICT), tillstånd enligt EU:s blåkortsdirektiv, artister, forskare, idrottare/tränare, au-pairer, praktikanter, ungdomsutbytesavtal och volontärer. Men även ansökningar för att starta näringsverksamhet och så kallade spårbytare från asyl.

Kategori C innefattar yrken som inte kräver någon högre akademisk kompetens, det vill säga ej högkvalificerade tjänster inom branscher som inte är särskilt utredningskrävande. Denna kategori omfattar till exempel yrken som utgör en viktig samhällsnytta även om de inte uppfyller kriterierna för att klassas som högkvalificerade. Inom denna kategori hanteras även ansökningar rörande större nyetableringar i tillväxtområden.

Kategori D innefattar arbetstillståndsansökningar rörande anställningar i branscher som Migrationsverket definierar som särskilt utredningskrävande, bland annat städ, bygg, personlig assistans, samt hotell och restaurang.