Fler insatser krävs för att öka kunskapen om stöd vid åter­vand­ring

Migrationsverket har redovisat ett uppdrag till regeringen om arbetet med frivillig återvandring. Rapporten visar att det krävs samverkan och tydligare lagstiftning om fler ska ta del av stödinsatserna.

Till Migrationsverkets uppdrag hör att pröva ansökningar från personer som vill ha stöd att återvandra. Stödet består av ett ekonomiskt bidrag och styrs av en förordning.

I årets regleringsbrev fick Migrationsverket i uppdrag att genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen om stödinsatserna för återvandring och utvärdera tidigare projekt om frivillig återvandring från Sverige.

I den rapport som nu överlämnats redovisar Migrationsverket slutsatser av arbetet hittills och vad som planeras framåt.

— Vi kan konstatera att kunskapen om det här stödet är lågt, såväl internt i myndigheten som utanför. Vi ser också att förordningen är föråldrad och vi behöver tydligare vägledning för hur den ska tillämpas, säger Inga Thoresson Hallgren, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Av alla som utvandrar från Sverige årligen är det få som ansöker om återvandringsbidrag. Av totalt 30 ansökningar under förra året har två beviljats. Vanligast orsaken till att ärenden avskrivs eller att ansökan avslås är att sökande inte lever upp till kriterierna för återvandringsbidrag.

I rapporten konstateras att den förordning som styr återvandringsbidraget inte justerats i takt med annan lagstiftning på migrationsområdet, vilket gör att den blir svår att tillämpa.

— Vi behöver tydligare vägledning kring hur förordningen ska tillämpas, till exempel när det gäller krav på den sökandes ekonomi. Det är oklart om en sökande får ha någon inkomst eller inte för att beviljas bidraget. Vi ser också en problematik kring bedömningar av barnets bästa i de här ärendena, säger Inga Thoresson Hallgren.

Det fort­satta arbetet

I rapporten skriver Migrationsverket att formerna för styrning och samordning av återvandringsarbetet i myndigheten nu ses över för att bli tydligare. Dessutom ska ytterligare informationsaktiviteter genomföras under hösten i syfte att öka kunskapen om återvandringsstödet.

— Vi kommer ha ett fortsatt ökat fokus på den här frågan. I regleringsbrevet från regeringen finns ett mål att antalet personer som återvandrar ska öka, säger Inga Thoresson Hallgren.

Tidi­gare åter­vand­rings­pro­jekt har grans­kats

Migrationsverket har även låtit utvärdera resultat från tidigare genomförda återvandringsförberedande projekt. Myndigheten hanterar projektansökningar från externa aktörer som exempelvis kommuner, regioner och frivilligorganisationer som syftar till att stödja frivillig återvandring.

Utvärderingen visar att de projekt som genomförts i många fall nått uppsatta resultat, men att det saknats långsiktighet och att informationsinsatser måste kompletteras med att visa vilka konkreta möjligheter som finns för den individ som planerar att återvandra.

— Vad gäller projektverksamheten bör den inriktas på att skapa bredare och mer långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer framåt. Även aktörer i mottagande land bör involveras i större utsträckning, säger Inga Thoresson Hallgren.

Läs Redovisning av regleringsbrevsuppdrag 2 och 3 2023 avseende frivillig återvandring Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. i sin helhet.

Mer om frivillig återvandring. Öppnas i nytt fönster.

Mer om projektstöd för återvandring. Öppnas i nytt fönster.

  • Prövning av ansökan om återvandringsbidrag styrs av förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • De som kan ansöka ska ha ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige som flykting, vara alternativt skyddsbehövande, vara i Sverige av synnerligen ömmande omständigheter, eller kommit hit som kvotflykting.
  • För att beviljas återvandringsbidrag krävs att den sökande saknar medel att själv bekosta resan, samt kan visa att det land där bosättningen ska ske tar emot.
  • Sedan 2013 har ett 40-tal personer beviljats resebidrag för återvandring. 2022 beviljades två personer.
  • Hur stort bidrag en person kan söka är beror på. En familj kan få högst 40 000 kronor. 10 000 kronor för varje vuxen person och högst 5 000 kronor för varje barn under 18 år.
Resebidrag för återvandring - avgjorda ärenden*

År

Avskrivet

Beviljat

Avslag

Återkallat

Total

2013

0

9

5

0

14

2014

1

3

22

0

26

2015

2

8

14

0

24

2016

1

6

11

0

18

2017

3

2

9

1

15

2018

0

4

7

0

11

2019

0

2

18

0

20

2020

20

4

7

0

31

2021

7

0

6

0

13

2022

14

2

14

0

30

* Migrationsverket har bara statistik från 2013 och framåt.

Vanligast orsakerna till att ärenden avskrivs eller att ansökan avslås är att sökande inte lever upp till kriterierna för återvandringsbidrag, oftast att hemlandspass saknas.

Myndigheten har ingen uppföljning på hur många som har kommit tillbaka till Sverige.