Från det skrivna ordet till det kulturella uttrycket

Som det andra största mottagningslandet i världen för fristadsförfattare har Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd till över 20 fristadsförfattare som förföljts eller hotats i sitt hemland på grund av sitt arbete. Nu ska det även bli tydligare i verkets praxis att andra fria yrkesutövare och professionella kulturskapare, som musiker och bildkonstnärer, kan erbjudas en fristad vid inbjudan av en svensk kommun.

- Att värna rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning rymmer många olika aspekter. Genom att ta emot fristadsförfattare slår Sverige ett viktigt slag för yttrande- och pressfriheten, inte minst i ljuset av det ökade behovet för en fristad bland världens författare, säger Fredrik Martinsson, expert vid Migrationsverket.

Sedan 2010 har antalet författare som ansöker om att upptas i fristadsnätverket ICORN, the International Cities of Refugee Network, ökat med nära 60 procent, samtidigt som antalet kommuner som erbjuder en fristad inte utökats på motsvarande nivå. Förra året mottog nätverket drygt 70 ansökningar, varav den stora majoriteten kom från Syrien. Mellan 15 till 20 personer kan årligen erbjudas en fristad i de 15 länder som i dagsläget tar emot fristadsförfattare.

- Det en stor utmaning för ICORN att få fler fristäder att ansluta sig. Vi ser därför oerhört positivt på den senaste tidens utveckling vad det gäller Sveriges mottagande av fristadsförfattare. I första hand på grund av den snabba ökningen av antalet svenska städer och län som erbjuder en fristad, men också på grund av det sätt på vilket Migrationsverket och Kulturrådet, och de icke-statliga organisationerna, däribland svenska PEN, arbetar tillsammans med städerna och ICORN för att göra det hela möjligt, säger Helge Lunde, vd vid ICORN.

Under de senaste två åren, då ökningen av internationella fristadsförfattare varit som kraftigast, har Sverige utökat sitt mottagande genom att fler städer anslutit sig till ICORN. Med i dag åtta fristäder, och ytterligare tre som är på väg att ta emot fristadsförfattare, hamnar Sverige på en andra plats efter Norge, både sett till antalet mottagna författare och antalet fristäder.

- Även Sveriges modell för mottagandet av fristadsförfattare är exemplarisk. I de andra länderna, frånsett Norge, finns det inte en jämförbar praxis eller strategi för hur fristadsförfattare tas emot. Fristäderna förhandlar mer eller mindre individuellt med landets migrationsmyndighet i varje enskilt ärende för att hitta lösningar på hur den nya författaren ska kunna stanna under en period av ett eller två år, säger Helge Lunde.

Möjlighet till permanent uppehållstillstånd

Sedan 2011, då Migrationsverket kom med ett rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare, tillämpas Utlänningslagens bestämmelser om fria yrkesutövare. Ett tvåårigt uppehållstillstånd beviljas under förutsättningen att en fristadsförfattare är inbjuden av en kommun och som på annat sätt än anställning har sin försörjning tryggad under motsvarande period.

- År 2012 beviljades för första gången ett permanent uppehållstillstånd till en fristadsförfattare i linje med Migrationsverkets praxis från 2011. Innan dess kunde författarna inte tillgodogöra sig den tid de vistats i Sverige, eftersom uppehållstillstånd tidigare beviljades för besök, säger Fredrik Martinsson, expert vid Migrationsverket.

För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd krävs att fristadsförfattaren kan visa att det finns möjlighet till fortsatt försörjning som fri yrkesutövare även efter det att det tvååriga uppehållstillståndet och stipendieperioden har gått ut. Denna tid kan i det fallet ligga till grund för en permanent bosättning, enligt principen om uppskjuten invandringsprövning.

Ordens plats i samhället

Enligt organisationen PEN finns det kännedom om uppskattningsvis 1 000 professionellt skrivande människor världen över som i dagsläget lever under hot för att ha utövat sin grundläggande rätt till yttrande- och pressfrihet.

- Som en internationell organisation för författare ser vi särskilt till litteraturens och det skrivna ordets plats i samhället. Genom bland annat författare och journalister skapas utrymme för många människor att få reda på vad som händer i deras samhälle. Sett till behovet är det viktigt att fler kommuner i Sverige och i världen verkar för ett större mottagande av såväl fristadsförfattare som andra personer som riskerar förföljelse på grund av sin skrivande yrkesroll, säger Ola Larsmo, ordförande i svenska PEN.

Utvidgad fristadsrörelse

Med fristadsförfattare i den traditionella meningen avses författare av skönlitteratur, poesi, barnböcker och faktaböcker men även manusförfattare, översättare, redaktörer, journalister, bloggare och tecknare. I Sverige och Norden pågår en rörelse för att bredda fristadsrörelsen till att även omfatta andra konstnärliga yrkesgrupper såsom musiker, bildkonstnärer och filmare som också utsätts för censur och förtryck.

- I mars 2013 tog Sverige för första gången emot en rappmusiker på inbjudan av Göteborgs stad. Migrationsverket har såtillvida i praktiken gett uppehållstillstånd till en fri yrkesutövare av annan konstform än det skrivna ordet. För att det tydligt ska framgå vilka som kan omfattas av den utvidgade fristadsrörelsen kommer verket att se över och justera vårt rättsliga ställningstagande på området, säger Fredrik Martinsson, expert vid Migrationsverket.

Utgångspunkten för Migrationsverkets fortsatta arbete i frågan är i första hand förarbetsuttalanden till Utlänningslagens bestämmelse kring grunden för uppehållstillstånd till fristadsförfattare.

- För Kulturrådet är frågan om konstnärlig yttrandefrihet och det fria ordet central. Det finns bildkonstnärer och musiker, bland annat i Iran, som sitter fängslade och inte har möjlighet att uttrycka sin musik. Det är naturligt att också beakta de konstnärerna, och deras behov av att uttrycka sig. Vi välkomnar därför Migrationsverkets initiativ att se över området, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande på Kulturrådet.

Sedan 2013 verkar Kulturrådet, på regeringens uppdrag för att fristadsrörelsen breddas till att omfatta andra konstformer och utsatta kulturskapare.

FAKTA

  • Världsdagen för Pressfrihet utropades av FN 1993. Den 3 maj är årsdagen för den så kallad Windhoekdeklarationen som förespråkar en självständig och pluralistisk press. Deklarationen godkändes 1991 i Windhoek, Namibia.
  • Kulturrådet är den myndighet i Sverige som har det övergripande ansvaret för att driva fristadsfrågorna. Myndigheten arbetar för att öka de inbjudna konstnärernas möjlighet att bli en del av den svenska konstnärliga offentligheten, och samarbetar med ett antal andra myndigheter och intressegrupper för att öka kunskapen om förtryck och censur mot kulturskapare i olika delar i världen och behovet av fristäder.
  • En fristadsförfattare kan ansöka hos Migrationsverket om asyl men är inte garanterad asyl endast i sin egenskap av fristadsförfattare – skyddsskälen måste prövas på vanligt sätt i enlighet med bestämmelserna i 4 kap utlänningslagen. Bland de länder som tar emot fristadsförfattare är det endast Norge som prövar och ger uppehållstillstånd på skyddsgrund inom ramen för den nationella flyktingkvoten. 
  • En fristadsförfattare i Sverige kan även ansöka om arbetstillstånd om personen har skaffat sig en anställning vid sidan av sitt författarskap.
  • År 1996 tog Göteborg stad emot Sverige första fristadsförfattare. Sedan dess har 23 fristadsförfattare tagits emot av åtta städer. I grannlandet Norge tar för närvarande tolv städer emot fristadsförfattare.

Statistik

  • Mellan 2010-2013 kom närmare 30 procent av de totalt 56 fristadsförfattare, som togs emot i något av de 40-tal fristäder som är anslutna till ICORN, från Iran. Även bland antalet författare som ansöker om att bli fristadsförfattare ansluten till ICORN har Iran historiskt sett dominerat kraftigt, med undantag från 2010 då Irak utgjorde en majoritet, samt 2013 då Syrien representerade cirka 30 procent av alla ansökningar. Hittills i år har ett rekordhögt antal ansökningar inkommit till ICORN, samtliga från syriska författare. 
  • Mellan åren 2011-2013 dominerade följande yrkesgrupper bland antalet ansökningar inkomna till ICORN: författare (cirka 37 procent); journalister (cirka 29 procent), poeter (cirka 11 procent), och bloggare (cirka 6 procent).

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?