2015-05-04

Vem gör vad i asylprocessen?

Här är en överblick över olika myndigheters och aktörers ansvar i asylprocessen och efter beviljat uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen och kommunerna ansvarar för integrationen av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Domstolarna prövar överklagade beslut och domar i migrationsärenden. Ett avslag från Migrationsverket kan överklagas till någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna), som då gör en ny prövning av samtliga omständigheter i ärendet.

Efter förvaltningsrättens beslut kan både den enskilde sökande eller Migrationsverket begära prövningstillstånd hos kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen). Kammarrätten prövar endast principiellt viktiga fall.

Kammarrätten är den högsta uttolkaren av den svenska lagstiftningen och deras avgörande är bindande för Migrationsverket och förvaltningsrätterna.

Kommunerna
ansvarar för personer med uppehållstillstånd. En kommun kan skriva en överenskommelse med staten om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, som skyddsbehövande eller av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, samt deras anhöriga.

Kommunerna ansvarar även för att erbjuda mottagningsplatser för ensamkommande asylsökande barn. Det är kommunen som ansvarar för barnens omvårdnad.

Ansvaret för att erbjuda förskola och skola åt asylsökande barn ligger också på kommunerna. 

Länsstyrelserna
förhandlar med kommunerna om platser för mottagandet av ensamkommande barn. Länsstyrelserna ansvarar också för förhandlingarna med kommunerna om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd.

Migrationsverket
prövar ansökan om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap i Sverige. Dessa beslut går att överklaga till domstol.

Migrationsverket bistår asylsökande med ekonomisk ersättning och erbjuder bostad under den tid som sökande väntar på beslut i sitt ärende.

De som fått avslag på sin asylansökan får hjälp av Migrationsverket att återvända till sitt hemland om resan sker självmant.
Varje år hjälper Sverige personer ut ur flyktingläger runt om i världen, inom ramen för den så kallade flyktingkvoten. Det är Migrationsverket som ansvarar för den här verksamheten.

Polismyndigheten
ansvarar för återresa till hemlandet om resan inte sker självmant. 

Regering och riksdag styr lagstiftningen på området och avgör därigenom vilka kriterier som ska gälla för att en person ska ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige.