Skrivelser till regeringen

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser

Verksamhets- och utgiftsprognos 207-02-07PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-10-25PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-07-25PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-04-27PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-02-04PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-10-22PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-07-23PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-04-28PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-02-03PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-11-04PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-07-24PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-04-24PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-02-04PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-10-25PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-07-29PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-04-25PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-02-04PDF

Svar på remisser 

Yttrande över betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)PDF

Yttrande Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)PDF

Redovisning av uppdrag i regeringsbeslut A2016/02455/I, om antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2017PDF

Yttrande Utkast till lagrådsremiss Befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (Dnr 1.4.3-2016-195490)PDF                               

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (JU 2016/08546/L7)PDF

Yttrande gällande åldersbedömning tidigare i asylprocessenPDF

Yttrande angående att barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)PDF

Yttrande över remiss av metod och frågor i 2016 års EA-värdering (ESV-dnr 4.1-813/2016)PDF

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv (Ju2016/05298/EMA)PDF

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning (Ju2016/05297/EMA)PDF

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning (Ju2016/05296/EMA)PDF

Yttrande över departementspromemorian Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. (Ds 2016:21)PDF

Remissvar på promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungaPDF

Remissvar rörande betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)PDF

Remissvar angående begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2016/01307/L7)PDF

Yttrande angående ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande (Ju2015/09954/L7)PDF

Remissvar angående etablering av tillfälliga asylboenden i form av tältPDF

Remissvar angående behov av stöd och vägledning för tolkning av barnkonventionen (S 2013:08)PDF

Yttrande betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)PDF

Yttrande betänkandet Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)PDF

Yttrande betänkandet Personuppgiftsbehandling på Utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)PDF

Yttrande över Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)PDF

Remissvar myndigheters användning av Statens servicecenters tjänsterPDF

Remissvar ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldernPDF

Remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsarPDF

Skatteverkets promemoria Samordningsnummer och utländska fastighetsägare – en översynPDF

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori, diarienummer 3.7-44101/2014PDF

Övriga skrivelser

Återrapportering av handlingsplan för att förkorta handläggningstider för arbetstillståndPDF

Återrapportering enligt Ju2016/04966/SIM avseende övertagange av vissa arbetsuppgifter från ArbetsförmedlingenPDF

Begäran om medgivet överskridande gällande anslag 1:6, Offentliga biträdenPDF

Redovisning av uppdrag i regeringsbeslut I:15, att utöka antalet förvarsplatserPDF

Återrapportering myndighetsövergripande försöksverksamhet för återvändandePDF

Migrationsverkets bosättningsövertagandePDF

Framställan om författningsändringar i frågan om automatiserade beslutPDF

Utvärdering av effekterna av tillämpningen av förordningen om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landetPDF

Återrapportering enligt uppdrag i regleringsbrevetPDF

Begäran om medgivet överskridande gällande anslaget 1:2PDF

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015PDF

Återrapportering om it-stöd enligt uppdrag i regleringsbrevetPDF

Återrapportering enligt komplettering av uppdrag om att förkorta handläggningstiderna för asylansökningarPDF

Slutlig resultatredovisning om Migrationsverkets arbete under 2011–2016 för genomförande av regeringens funktionshinderspolitiska strategiPDF

Migrationsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2015PDF

Angående Tysklands agerande i ärenden rörande DublinförordningenPDF

Migrationsverkets plan 2016 för att förkorta handläggningstiderna i asylärendetPDF

Redovisning ensamkommande barn – boendeformer och kostnaderPDF

Myndighetsövergripande försöksverksamhet för effektivare återvändande – uppdrag enligt regleringsbrev 2016PDF

Begäran om utökad låneramPDF

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenterPDF

Migrationsverket förordar införande av gränskontrollPDF

Handlingsplan för fondernaPDF

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Behovet av platser 2016.PDF

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016–2018PDF

Framställan till Justitiedepartementet om behov av ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)PDF

Migrationsverkets svar på Riksrevisionens granskningPDF

Kommunalt mottagande av ensamkommande barnPDF

Redovisning kostnader ensamkommande barnPDF

Redovisning vistelsetid och effektivitet vid återvändandePDF

Migrationsverkets arbete under 2014 för genomförande av regeringens handikappolitiska strategi 2011–2016PDF

Asylprocessen, en analys av ett komplext system utifrån en systemansats, slutrapport för regeringsuppdrag Ju2013/8626/SIMPDF

​Gemensam skrivelse från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om förordningsändringarPDF

Senast uppdaterad: 16 februari 2017