ንስኻ ዑቕባ ሓቲትካ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ረኺብካ፡ ኣብ ምስራሕ እትርከብ ዘሎኻ

Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetar – tigrinska

ዑቕባ ንምርካብ ሓቲትካ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናቢ ትኽእል ምስ ትኸውን፡ ኣብ ገለ ኩነታት ቀዋሚ መቕመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ቅድሚ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ምውዳቑ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቀዋሚ ዝዀነ መቐመጢ መታን ክወሃበካ ግን፤ እቲ ስራሕ ሂቡካ ዘሎ ኩባንያ፡ ስራሕ ከም ዝቖጸረካ፡ ናብ ቤትስልጣን ግብሪ (Skatteverket) ከመልክተካ ይግባእ። እቲ ስራሕ ምቝጻርካ ድማ፤ ቅድሚ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ ፍቓድካ ምውዳቑ፤ ዝተጀመረ ክኸውን ይግባእ።

ዑቕባ ንምርካብ ሓቲትካ፡ ብጊዜ ዝተደረተ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ፡ ስራሕ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ። እዚ ድማ፡ ንዓኻ ብፍሉይ ምኽንያት ወይ ተነቃፊ ኩነታት ወይ ነቲ ካብ ሃገር ናይ ምስጓጕካ ምዕጋቱ ምኽንያት፤ ብጊዜ ዝተደረተ ፍቓድ ተዋሂቡካ ዘሎ ሰብ ውን ዘገልግል እዩ። ቅድሚ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ምውዳቑ፡ ናይ መናውሒ ምልክታ ኣቕሪብካ ዄንካ፤ ክሳብ’ቲ ሚግራሾንስቨርከት ውሳኔ ዚህበካ ጊዜ፤ ስራሕ ምስራሕካ ክትቅጽል መሰል ኣሎካ። ንኹሉ ነቲ ጠለባት ዘማላእካ ኴንካ ምስ ትርከብ፤ ቀዋሚ ዝዀነ ፍቓድ ክወሃበካ እዩ።

እቲ ቆጺሩካ ዘሎ ኩባንያ፡ ናብ ቤትስልጣን ግብሪ (Skatteverket) ከመልክት ይግብኦ

ኣብቲ ተቖጺርካ ስራሕ ትጅምረሉ ጊዜ፥ እቲ ወሃብ-ስራሕካ ናብ ”Skatteverket” ምልክታ ከቕርብ ይግብኦ። እቲ ወሃብ-ስራሕካ ምልክታ ከቕርብ ከሎ፥ ኣብ ሓደ ኦርኒክ ስምካን፡ ኣድራሻኻን፡ እቲ ዝተቘጸርካሉ-ጊዜን ብምምላእ’ዩ ዚገብሮ። መታን ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ክትረክብ ክትክእል፥ ቅድሚ’ቲ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድካ ምውዳቑ፥ ስራሕ ዝጀመርካ ክትከውን ይግባእ። ኣብ ርእሲኡ ውን እቲ ወሃብ-ስራሕካ፥ እንተ ደንጐየ ቅድሚ’ቲ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ ፍቓድካ ምውዳቑ፥ ስራሕ ከም ዝቖጸረካ ናብ ”Skatteverket” ከመልክት ይግባእ።

እቲ ወሃብ-ስራሕካ፡ ንዓኻ ስራሕ ከም ዝቖጸረካ ኣብ ጊዚኡ ኣመልኪቱ ምዃኑ ንምቁጽጻር፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” ምስ ”Skatteverket” ርክብ ክገብር’ዩ። ብዛዕባ’ቲ ስራሕ ምቝጻርካ ምልክታ ቀሪቡ ምዃኑ፥ ንስኻ ዝዀነ ናይ ምስክርነት ወረቐት ምቕራብ ኣየድልየካን’ዩ። እቲ ወሃብ-ስራሕካ እንተ ደኣ ኣብ ጊዚኡ ስራሕ ከም ዝተቖጸርካ ናብ “Skatteverket” ምልክታ ዘየቕረበ ዀይኑ፥ “ሚግራሾንስቨርከት” ቀዋሚ-መንበሪ ፍቓድ ኣይክህበካን እዩ። እዚ ድማ፡ ዋላ`ኳ ነቶም ንቐጻሊ ፍቓድ ዘውህቡኻ ካልኦት ጠለባት ዘማላእካ እንተ ዀነካ ብዘየገድስ’ዩ።

እቲ ወሃብ-ስራሕካ ብዛዕባ ስራሕ ምቝጻርካ ናብ ” Skatteverket” ንምምልካት ክጥቀመሉ ዚግብእ ኦርኒክ፥ እቲ ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160” ዚብል ኦርኒክ እዩ።

እቲ ኦርኒክን ተወሳኺ ሓበሬታን ኣብዚ ናይ ”ስካተቨርከት” ኣድራሻ ኢንተርነት ክትረክብ ኢኻ። (ብቛንቛ ሽወደን)external link, opens in new window

ቀዋሚ ምቐመጢ ፍቓድ ንምርካብ ክማልኡ ዘሎዎም ጠለባት

ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ንምርካብ ዕድል ዘውህቡኻ ጠለባት እዞም ዚስዕቡ እዮም፡-

  • ብመሰረት እቲ ጊዚያዊ ሕጊ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቕመጢ ፍቓድ ዘሎካ ሰብ ምስ ትኸውን
  • ነፍስኻ ባዕልኻ ንምንባይ፡ እኹል ዝዀነ ናይ ገንዘብ እቶት ምስ ዚህልወካ (ካብ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ዝረኸብካዮ እቶታት ወይ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኩባንያ ዝረኸብካዮ እቶታት ክትድምሮ ትኽእል ኢኻ)
  • እቲ ናይ ስራሕ መቝጸርቲ ውዕልካ፤ እንተ ተሓተ ብደረጃ ናይቲ ሽወደናዊ ሓባራዊ ስምምዕ (svenska kollektivavtal) ዝተገብረ ወይ ምስቲ ጨንፈር-ስራሕ ወይ ሞያ ዝጥቀመሉ ኣወሃህባ ደሞዝ ዝመጣጠን ምስ ዚኸውን እዩ። ኣብቲ ናይ ስራሕ መቕጸርቲ ጠለብ፡ ብጀካ እቲ ዚኽፈልካ ደሞዝ፡ እቲ ናይ ውሕስነታትካ ኩነታት ውን ኣብኡ እትዊ እዩ
  • ንስኻ ቀዋሚ ስራሕ ዘሎካ ወይ ብውሑዱ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስራሕ ምቝጻር ስምምዕ ዘሎካ ክትከውን የድሊ
  • እቲ ስራሕ ቆጺሩካ ዘሎ ኩባንያ፡ እንተ ደንጐየ ኣብታ ብጊዜ ዝተደረተ ፍቓድካ እትወድቀላ ዕለት፤ ስራሕ ቆጺሩካ ከም ዘሎ፡ ናብ ቤት ስልጣን ግብሪ (Skatteverket) ዘመልከተካ ምስ ዚኸውን
  • እቲ ትሰርሓሉ ሞያ ዝጠልቦ ምስ ዚኸውን፤ ነቲ ስራሕ’ቲ ንምስራሕ፡ ፍሉይ ሊቸንሳ ወይ ምስክር ወረቐት ወይ ፍቓድ ከም ዘሎካ ክተርኢ የድሊ
  • ዕድሜኻ ትሕቲ 25 ዓመት ምስ ዚኸውን፤ ነቲ ዝጀመርካዮ ናይ ጂምናስዩም ትምህርትኻ ከም ዘማላእካ ወይ ውን ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ደረጃ ትምህርቲ ከም ዘሎካ ክተርኢ የድሊ
  • እቲ ዝተቖጸርካሉ ስራሕ፡ ብናይ መንግስቲ ሓገዝ ገንዘብ ዝተደጐመ ክኸውን የብሉን። ንኣብነት ከም ”መጀመሪ-ስራሕ” (instegsjobb) ክኸውን የብሉን።

ኣብዚ ኣቲኻ ብዛዕባ’ቶም፡ እቲ ስራሕ ዝቖጸረካ ኩባንያ ከማልኦም ዘሎዎ ጠለባት፡ ብዝበለጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኩባንያ ተካይድ ምስ ትኸውን

ናይ ገዛእ ርእስኻ ኩባንያ ምስ ዝህልወካ፡ ነታ ኩባንያኻ ክተመሓድረሉ እትኽእልን፡ እንተ ወሓደ ንኽልተ ዓመት ነፍስኻ ክትናብየሉ እትኽእል፡ እኹል ገንዘብ ከም ዘሎካ ክተርኢ ይግባእ።

ኣብዚ ኣቲኻ፡ ከም ወናኒ ኩባንያ ኴንካ መቐመጢ ፍቓድ ንኽወሃበካ፡ ክተማልኦም ዘሎካ ጠለባት፡ ብዝበለጸ ኣንብብ። (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ቅድሚ መቐመጢ ፍቓድካ ምውዳቑ ምልክታ ኣቕርብ

ቅድሚ’ቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ምውዳቑ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካብ ሰለስተ ወርሒ ዝነውሐ ጊዜ ኣቐዲምካ ምልክታ ምቕራብ ግን ኣየድልየካን እዩ። እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ምስ ዘይተቕርብ ግን፤ ኣብቲ ውሳኔ ክሳዕ ዝመጸካ እትጽበየሉ ጊዜ፡ ስራሕ ክትሰርሕ መሰል የብልካን። ካብቶም ዝወሃቡኻ ካልኦት ረብሓታት ውን፡ ክትክልከል እትኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ንኣብነት፡ ናይ እግሪ መትከሊ ሓገዝ ክትክልከል፡ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ገንዘብ ክትክልከል፡ ናይ ወላዲነት ገንዘብ ምኽልካል ክኸውን ይኽእል እዩ።

ሚግራሾንስቨርከት እንተ ቐልጠፈ፡ ሓደ መዓልቲ ብድሕሪቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ምውዳቑ፤ ናይ ቀዋሚ ፍቓድ ውሳኔ ክህብ ይኽእል እዩ።

እንተ ደኣ ንስኻ፡ ብምኽንያት ኩነታት ስራሕ ወይ ምውናን ኩባንያ፡ ነቶም ቀዋሚ ፍቓድ ንምርካብ ዘድልዩ ጠለባት ዘይተማልኦም ኴንካ፤ ገና ውን ዑቕባ ዘድልየካ ሰብ ኴንካ ምስ ትርከብ፤ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ክናውሓልካ ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ኣቲኻ፡ ብምኽንያት ናይ ዑቕባ ኣድላይነት፡ ፍቓድካ ንኽናውሓልካ ብኸመይ ምልክታ ክተቕርብ ከም ትኽእል፡ ብዝበለጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

Last updated: 2019-09-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.