2017-03-10

ብምኽንያት ዑቕባ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ወሲድካ/ኪ፣ ነብስኻ/ኺ ባዕልኻ/ኺ ከተመሓድር/ሪ እንተኽኢልካ/ኪ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትወስድ/ዲ ትኽእል/ኢ ኢኻ/ኺ

Du som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skydd kan få permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig – tigrinska

ዑቕባ ሓቲትካ/ኪ ን12 ወይውን 13 ኣዋርሕ ዘገልግል ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ/ኪ እሞ ቀጻሊ ዑቕባ ዘድልየካ/ኪ እንተኾይኑ ናይ መንበሪ ፍቓድካ/ኪ ክናዋሓልካ/ኪ ይኽእልዩ። ብስራሕ ይኹን ብዋንነት ትካል ነብስኻ/ኺ ባዕልኻ/ኺ ከተመሓድር እንተኽኢልካ/ኪ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት ኣሎ።

ነብስኻ/ኺ ባዕልኻ/ኺ ከተመሓድር/ሪ ክኢልካ/ኪ እሞ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ/ቢ መንነትካ/ኪ ምርግጋጽ ክሓተካ/ኪ እዩ። ከም ሕጊ መንነትካ/ኪ ንምርግጋጽ ፓስፖርት ወይ ከኣ ኣብ ገለ እዋን ሃገራዊ ወረቐት መንነት ክሓተካ/ኪ እዩ። ማለት ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ንምርግጋጽ መንነት ዝሕተት ጠለብ፣ ካብ ንምንዋሕ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ዝሕተት ጠለብ ይጽንክር።

ካብ ከም ሰራሕተኛ ይኹን ወናኒ ትካል ትረኽቦ እቶት ነብስኻ/ኺ ባዕልኻ/ኺ ከተመሓድር/ሪ ክትክእል/ሊ ኣለካ/ኪ። ካብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ይኹን ትካላት ዝርከብ ኣታዊ ክድመር ይከኣልዩ። ደሞዝን ኢንሹራንስን ዝምልከት ግን ክማላእ ዝግብኦ ጠላባት ከተማልእ/ኢ ይግባእ።

ብሞያኻ/ኺ ክትሰርሕ/ሒ ኣገደስቲ ሰነዳትን ናይ ሞያ መረጋገጺ ወረቐትን ምስ ዘድለ (ንሕክምና ዘገልግል ናይ ሞያ ወረቐት፣ ናይ ታክሲ መዘወሪ ፍቓድ) መንበሪ ፍቓድ ኣብ እትሓተሉ/ትሉ ግዜ ከተቕርብ/ቢ ግድንዩ።

ትሕቲ 25 ዓመት ከም ሰራሕተኛ ወይ ወናኒ ትካል ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ኣብ ሽወደን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ/ተመሳሳሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝወዳእካ/ኪ ምስ እትኸውን/ኾኒ ጥራሕዩ።

ሰራሕተኛ ምስ እትኸውን/ኾኒ

ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ቀዋሚ ስራሕ ወይ ከኣ እንተወሓደ ናይ 2 ዓመት ውዕል ዘለዎ ስራሕ ክህልወካ/ኪ ይግባእ። ወሃቢ ስራሕካ/ኪ ሰራሕተኝኡ ምዃንካ/ኪ ንቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር/ስካተቫርከት ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድካ/ኪ ትወድቀላ መዓልቲ ዘመልከተ ክኸውን፣ ስራሕካ/ኪ እንተደንጎየ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድካ/ኪ ትወድቀላ መዓልቲ ዝጀመረ ክኸውን ይግባእ።ናይ ስራሕ ውዕል ይኹን ዕድመ እኹል ኣይኮነን።

ደሞዝካ/ኪ ውሕስነትን ኩነታት ስራሕን ካብ ሓባራዊ ውዕላትን መምርሒታትን ሽወደን ዝኸፍአ/ዝሓመቐ ክኸውን የብሉን።

ደሞዝካ/ኪ ዝኾነ ዓይነት መንግስታዊ ድጎማ ዝግበረሉ ምስዝኸውን፣ ኣብነት ናይ ሱግሚ ስራሕ፣ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ኣይከኣልን። ርግጸኛ ንምዃን ንወሃቢ ስራሕካ/ኪ ደሞዝካ/ኪ መንግስታዊ ድጎማ ዝግበረሉ እንተኾይኑ ተወከስ/ሲ። ካብ ኣርቤትስፈርሜድሊንገን ሓበሬታ ክርከብ ይከኣልዩ።

ወናኒ ትካል ምስ እትኸውን/ኾኒ

ወናኒ ትካል ምስ እትኸውን/ኾኒ መካየዲ ትካል ዝኸውን እኹል ቁጠባ ከምዘለካን/ክን እንተወሓደ ንክልተ ዓመት ባዕልኻ/ኺ ክትመሓደር/ሪ ከምእትልእልን ከተረጋግጽ/ጺ ግድንዩ።

ኸም ወናኒ ትካል ዝምልከት ሓበሬ ብዛዕባ ቀዋሚ ፍቃድ ዝሕብር ኣብ ምርበብ ሓበሬታ ከመልከት
አቲ ዝወሃብ ኢንፎርመሽን ድማ ብሽወደን ወይ ብቓንቓ አንግሊዝ ጥራይ እዩ

መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳቑ ኣመልክት/ቲ

ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ከይወደቐ ከሎ ንምንውሑ ከተመልክት/ቲ ኣገዳሲዩ፣ ግን ክኣ ሰለስተ ወርሒ ቅድሚ ምውዳቑ ክኸውን የብሉን። መንበሪ ፍቓድካ/ኪ ቅድሚ ምውዳቑ ክናዋሓልካ/ኪ እንተዘይሓቲትካ/ኪ፣ ውሳኔ እናተጸበኻ/ኺ ክትሰርሕ/ሒ ኣይፍቀደልካን/ክን እዩ ብተወሳኺ ዝተወሰኑ ሓለፋታት ከም በዓል ንመትከል እግሪ ዝግበሩ ንጥፈታት፣ ንተመሃሮ ዝወሃብ ናይ ገንዘብ ድጎማ፣ ንወለዲ ዝወሃብ ክፍሊት ናይ ዘይምርካብ ሓደጋ ኣሎ።

ሚግራሹንስቫርከት ንቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝምልከት እንተቐልጠፈ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ እትወድቀላ መዓልቲ ውሳኔ ክህብ ይኽእልዩ።

ከም ሰራሕተኛን ወናኒ ትካልን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ክማልኡ ዝግበኦም ረቛሒታት ከይተማልኡ ምስዝተርፉሞ ቀጻሊ ዑቕባ ዘድልየካ/ኪ እንተኾይኑ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክናዋሓልካ/ኪ ይከኣልዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ንምንዋሕ ዝግበር ናይ ምምልካት መሕትት ከመይ ከምእተመልክት/ቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ጽድያ ክመጽእዩ።

ሕቶን መልስን ብምኽንያት ዑቕባ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለካ/ኪ