The Swedish Migration Agency logotype

ቀሊል ምልክታ

Förenklad delgivning – tigrinska

ቀሊል ምልክታ ማለት እቲ ቦርድ ስደተኛታት ስዊድን ነቲ ውሳነ ናብቲ እትነብረሉ ኣድራሻ ብስሩዕ ፖስታ ዝልእኸሉ ሜላ እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ እቲ ውሳነ ብፖስታ ከምዝለኣኽናልካ ዝሕብር ካልእ ደብዳበ ንልእኸልካ። ጌጋ ከይፍጠር ንምጥንቃቕ ኢና ከምዚ ንገብር። እዚ ምስገበርና ናባኻ ካብ ዝለኣኽናሉ ዕለት ድሕሪ ክልተ ሰሙን እቲ ቦርድ ስደተኛታት እቲ ናይ ውሳነ ምልክታ ከምዝበጽሓካ (ከምዝተነገርካ) ጌሩ ይወስዶ። ድሕሪኡ ይግባይ ንምሕታት ሰለስተ ሰሙን ኣለካ።

እቲ ዝሃብካና ኣድራሻ ዘይሰርሕ እንተኾይኑሞ ኣብ ስዊድን ምዝጉብ እንተኾንካ እቲ ውሳነን ናይ ቁጽጽር ደብዳበን ናብቲ ኣብ ናይ ምዝገባ ሰነድካ ዘሎ ኣድራሻ ክንልእኾ ኢና።ኣብቲ ቦርድ ስደተኛታት ምስተመዝገብካ ነቲ ዝቕበለካ ኣካል ኣድራሻ ናይ ሕጂ ኣድራሻኻ ክትነግር ኣለካ። ብተወሳኺ ፖስታኻ ብቐጻሊ ክትፍትሽ ኣለካ። ይግባይ ኣብ እትሓተሉ እዋን እውን እቲ ቤት-ፍርዲ ውሳነኡ በዚ ቀሊል ምልክታ ኣቢሉ ከፍልጠካ ክመርጽ ይኽእል እዩ።

ነቲ ብቤት ቡስጣ ኣቢሉ ዚልኣኽልካ ቡስጣታት ንምቁጽጻር ኣይትዘንግዕ።

Last updated: 2019-12-13

Was the information on this page helpful to you?