The Swedish Migration Agency logotype

ካርድ መንበሪ ፍቓድ

Uppehållstillståndskort – tigrinska

መንበሪ ፍቓድ እንተተዋሂብኩም፡ ኣብ ሽወደን ክትነብሩ ከም ዝተፈቕደኩም ዘረጋግጽ መንበሪ ፍቓድ’ውን ክትቅበሉ ኢኹም። እቲ ካርድ ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራን ስእልኹምን ዝሓዘ ናይ ኮምፒዩተር ቺፕ ኣለዎ። ናብ መንግስታዊ ትካላት ወይ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ኣብ እትኸድሉ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩም ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ሒዝኩምዎ ክትከዱ ኣለኩም።

ስእሊምስኣልንናይኣጻብዕትኹምኣሸራምውሳድን

ነፍሲ-ወከፍ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ዝቕበል ሰብ ክስኣል ኣለዎ። ትሕቲ ሽዱሽተ ዓመት ዝዕድሜኦም ህጻናት ናይ ኣጻብዕቶም ኣሸራ ክውሰደሎም ኣየድልን እዩ። ብሰንኪ ኣካላዊ ምኽንያታት ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ ክውሰደሎም ዘይክኣል ማለት፡ ንኣብነት ከም ቀዋሚ መጉዳእቲ ኣጻብዕቲ ዘለዎም፡ ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ ምውሳድ ኣየድልዮምን እዩ።

ናይ ኣጻብዕትኹም ኣሸራን ስእልኹምን ኣብ’ታ ‘ቺፕ’ ካርድ ጥራይ’ዩ ዝዕቀብ፣ ኣብ ካልእ ኣይዕቀብን እዩ። ብሰንኪ’ዚ ምኽንያት፡ ሓድሽ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ከተውጽኡ ኣብ እትደልዩሉ እዋን፡ ደጊምኩም ክትስኣሉን ናይ ኣጻዕብቲኹም ኣሸራ ክውሰደኩምን ኣለዎ። ካብቲ ንመመልከቲ ፍቓድ ዝኽፈል ገንዘብ ወጻኢ፡ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ኣብ ምውጻእ እትኸፍልዎ ገንዘብ የለን።

ካብሃገረ-ሽወደንወጻኢምስእትህልዉ

ናብ ሃገረ-ሽወደን ንኽትጒዓዙ ቪዛ ምስ ዘድልየኩም፡ ምእንቲ ንኽትስኣሉን ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራ ንኽውሰደኩምን፡ ናብ ኤምባሲ ሃገረ-ሽወደን ወይ ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ጉዳያት ክትበጽሑ ኣለኩም። ቅድሚ ንምብጻሕ ምምጻእካ፥ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይቲ ኤምባሲ ወይ ቆንስላዊ ቤትጽሕፈት ኣቲኻ ብዝበለጸ ኣንብብ።

ዜጋታተን ናብ ሃገረ-ሽወደን ንኽጒዓዙ ቪዘ ዘድልዮም ሃገራት (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ብመገዲ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ Swedenabroad.se፡ ኣብ ጥቓኹም ንዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ክትረኽብዎ ትኽእሉ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ናብ ሃገረ-ሽወደን ንምጒዓዝ ቪዛ ዘየድልየኩም ምስ ዝኸውን፡ ኣብ ሸወደን ምስ ኣተኹም ክትስኣሉን ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራን ክውሰደልኩምን እዩ። ኣብ ሽወደን ምስ በጻሕኩምን መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩምን፡ ተቐላጢፍኩም ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ክትበጽሑ ኣለኩም።

ኣብውሽጢሽወደንምስእትህልዉ

ናይ ሽወደን ፍቓድካ ንምንዋሕ ምስ ትደሊ ወይ ሓድሽ ናይ ”መንበሪ ፍቓድ ካርድ” ምስ ዘድልየካ፥ ናብ ቤትጽሕፈት ”ሚግራሾንስቨርከት” መጺእካ ክትስኣልን ናይ ኣጻብዕቲ ምልክት ክትገድፍ የድልየካ። እዚ መምርሒ’ዚ፡ ንዓኻ ኣብ ሽወደን መጸግዒ ዝሓተትካ፡ ግንከ ገና ፍቓድ ዘይረከብካ ውን ዚምልከት’ዩ።

ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ኣብ ትምጸሉ ጊዜ፥ ፓስፖርትኻ ሒዝካዮም ምምጻእ ይግባእ። እቲ ናይ ”መንበሪ ፍቓድካ ካርድ” ምስ ተዳለወ፤ ናብቲ ኣብ ሽወደን እትነብረሉ ኣድራሻኻ ክልኣኸልካ እዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ ናብቲ ንምስኣልን ምልክት ኣጻብዕቲ ንምግዳፍን ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” እትመጸሉ ጊዜ፥ ኣብ ሽወደን ትነብረሉ ኣድራሻ ክትገድፍ የድሊ እዩ።

ንኽትስኣሉን ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራ ንክውሰደልኩምን፡ ምስ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ቆጸራ ሓዙ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ኣበይ ከም እትረኽቡና (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ኣድራሻኹምምስእትቕይሩ

ካርድ መንበሪ ፍቓድኩም ናብ ገዛኹም ክስደደልኩም እንተደሊኹም፡ ኣድራሻኹም የድልየና። መንበሪ ቦታ ምስ እትቕይሩ፡ ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ምስ በጻሕኩም ሓድሽ ኣድራሻኹም ክትሕብሩ ትኽእሉ። ምስ ካልእ ሰብ ትቕመጡ እንተደኣ ኰይንኩምን ኣድራሻ ተቐባሊ (c/o address) ዝብል ምስ ዝህልወኩምን፡ ከይረሳዕኩም ኣዘኻክሩና።

ካርድመንበሪፍቓድንኺወሃብድሉውኣብዝዀነሉ

ኣብ ኤምባሲ ወይ ሓፈሻዊ ቆንስላዊ ጉዳያት እንተደኣ ተሳኢልኩምን ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራ ተወሲዱልኩምን፡ ካርድኹም ካብኦም ክትወስድዎ ኢኹም። ካርድኹም ክሰዱልኩም ድዮም ወይስ ባዕልኹም ከይድኩም ከተምጽእዎ፡ ነቲ ኤምባሲ ወይ ንሓፈሻዊ ቆንስላዊ ጉዳያት ተወከሱ። መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኩም ምዃኑ ሓንሳብ ውሳኔ ምስ ተቐበልኩም፡ እቲ ካርድ ንኽስራሕ ወይ ንክዳሎን ናብ ኤምባሲ ወይ ሓፈሻዊ ቆንስላዊ ጉዳያት ንኽልኣኽን ክሳብ ከባቢ ኣርባዕተ ሰሙን ክወስድ ይኽእል እዩ።

ኣብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን እንተደኣ ተሳኢልኩምን ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራ ተወሲዱልኩምን፡ ካርድኹም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ መንበሪ ገዛኹም ክልኣኸልኩም እዩ።

ካርድ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ውሳኔ ምስ ተዋህበኩም እዩ ዝምስራሕ ወይ ዝዳሎ። እንተዀነ፡ ሰለስተ ወርሒ ቅድሚ መንበሪ ፍቓድ ኣገልግሎት ዝህበሉ ደረት ግዜ ምጅማሩ፡ ኣይዳሎን እዩ።

ካርድኹም ንኽስርሓልኩምን ንኽውሃበኩምን ከተቀላጥፍዎ ኣይክኣልን እዩ።

Uppehållstillståndskort.

እቲ ናይ መንበሪ-ፍቓድ ካርድ መልክዑ ቀይሩ ኣሎ

ካብ 1 ታሕሳስ 2020 ጀሚሩ፡ እቲ ናይ መንበሪ-ፍቓድ ካርድ ሓድሽ መልክዕ ተጌሩሉ ኣሎ። እቲ ቅድሚ እዚ ዕለት’ዚ ዝተዋህበ ካርድታት ግን ምቕያሩ ኣየድልን እዩ። እቲ ተዋሂቡካ ዘሎ ካርድ፥ ንቐጻሊ ውን ክሳብ’ቲ ናይ መንበሪ-ፍቓድካ ንውሓት ጊዜ ወይ እንተ ነውሐ ንሓሙሽተ ዓመታት ከገልግል’ዩ። ናይ መንበሪ-ፍቓድካ መናውሒ ውሳኔ ምስተዋህበካ፥ ወይ ውን እቲ ናይ ካርድኻ ኣገልግሎት ምስ ኣብቅዐ፥ ሽዑ ናብ ሓድሽ ካርድ ኪቕየረልካ እዩ።

ኣብካርድዝዕቀብውህሉልሓበሬታ

ካርድ መንበሪ ፍቓድ፡ እንታይ ዓይነት ፍቓድ ከምዘለኩምን ደረት ኣገልግሎት ካርድኹም ክሳብ ክንደይ ግዜ ከምዝበጸሕን ዝብሉን ካልኦትን ዝገልጽ ሓበሬታ ሒዙ ኣሎ። ውልቃዊ ውህሉል ሓበሬታኹም እውን ኣብቲ ካርድ ተዓቂቡ ኣሎ። ኣብ ዳሕራዋይ ገጽ ናይ ገለ ካርድታት፡ “ክሰርሕ ተፈቒዱላ/ሉ ኣሎ” (“Får arbeta”) ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ። እዚ፡ እቲ ዝተዋህበኩም ውሳኔ ብቐጥታ ክትሰርሑ መሰል ከምዘለኩም ምስ ዘየመልክት’ዩ። ንኣብነት፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝውሃበኩም። ኣብ ሽወደን ክትሰርሑ ፍቓድ ተዋሂቡኩም እንተነይሩ ግን፡ እቲ ውሳኔ ናይ ምስራሕ ፍቓድ ከምዘለኩም’ዩ ዝሕብር። ስለዚ ከኣ፡ ኣብ ዳሕራዋይ ገጽ ናይ ካርድኹም፡ “ክሰርሕ ተፈቒዱዎ’ዩ’’ ዝብል ጽሑፍ ክህልዎ ኣየድልን’ዩ። ህጻናት ግን፡ ካብታ ዕድሜኦም ደቂ 16 ዓመት ዝዀኑላ ጀሚሩ፡ እቲ ጽሑፍ ኣብ መንበሪ ካርድ እቱው እዩ።

ነቲኣብካርድኹምዝርከብሓበሬታፈትሽዎ

ኩሉ ግዜ፡ ኣብ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩም ዘሎ ኣስማትኩም ምስ’ቲ ኣብ ፓስፖርትኹም ዘሎ ስምኩም ሓደ ምህላዉ ኣረጋግጹ። ኣብ ካርድኹም ዘሎ ስምኩም እንተደኣ ጌጋ ሃልዩ፡ ቅኑዕ ስምኩም ዘለዎ ሓድሽ ካርድ ምእንቲ ክውሃበኩም፡ ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ወይ ናብ ኤምባሲ ወይ ናብ ሓፈሻዊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኪዱ። ፖስፖርትኹም እውን ምሳኻትኩም ተማልእዎ።

ስምኩም እንተደኣ ተቐይሩ፡ ነቲ ሓድሽ ስምኩም ምእንቲ ክምዝግቦ፡ ፈለማ ነቲ ሓላፍነት ህዝባዊ መዝገብ ተሰኪሙ ዘሎ ትካል ግብርን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ኢኹም ትውከስዎ። ብድሕሪ’ዚ ሓድሽ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ንኽውሃበኩም ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ትኸዱ።

ክትጒዓዙእንከለኹም

ክትጒዓዙ ከለኹም፡ ካርድኹም ምስ ፓስፖርትኹም ብሓባር ከተርእዩ ኣለኩም። ካርድኹም ንበይና ከም ናይ መንነት ሰነድ ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ከተገልግለኩም ኣይትኽእልን ኢያ።

ካርድኣገልግሎትዝህበሉደረትግዜ

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሓድሽ ወይ ዝተናውሐ መንበሪ ፍቓድ ዝውሃበኩም ግዜ፡ ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ክትቅበሉ ኢኹም። እቲ ዝውሃበኩም ካርድ ማዕረ’ቲ መንበሪ ፍቓድ ደረት ኣገልግሎት ዘለዎ’ዩ። እንተዀነ፡ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ንላዕሊ ኣይኰነን። ሓድሽ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ኣብ እትደልዩሉ ግዜ፡ ስእሊ ክትስኣሉን ናይ ኣጻብዕትኹም ኣሸራ ክውሰደልኩምን ኣለዎ። ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ሓድሽ ”ካርድ” ንምቕባል ኣብ ትመጸሉ ጊዜ፥ ኵሉ እዋን እቲ ናይ ቅድም ናይ ”መንበሪ ፍቓድ ካርድኻ” ተማሊእካ ክትመጽእ ይግባእ።

ካርድኹምምስዝጠፍእ

ካርድ መንበሪኹም ምስ ዝጠፍኣኩም ወይ ምስ ዝስረቐኩም፡ ቅድሚ ዝኣገረ ንፖሊስ ክትሕብሩ ኣለኩም። ብድሕሪ’ዚ፡ ሓድሽ ካርድ ምእንቲ ክውሃበኩም፡ ንኽትስኣሉን ናይ ኣጻብዕቲኹም ኣሸራ ንኽውሰደኩምን ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ክትሕብሩ እንከለኹም ይኹን ብድሕሪኡ - ብመገዲ ፖስጣ፡ ቅዳሕ ናይቲ ካብ ፖሊስ ዝተዋህበኩም ደብዳቤ ክትማልኡ ኣለኩም።

ካርድኹምምስዘይትቕበሉ

ካርድ መንበሪ ፍቓድ ንኺወሃበኩም ንነዊሕ ግዜ ዶ ተጸቢኹም ኣለኹም? እቲ ምኽንያት፡ ካርድኹም ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ተመሊሱ ክኸውን ስለዝኽእል እዩ። እዚ ዝኸውን ከኣ፡ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ጌጋ ኣድራሻ ናትኩም ሒዙ ምስ ዝጸንሕ’ዩ።

ብዛዕባ’ዚ ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ተወከሱ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

Last updated: 2021-01-22

Was the information on this page helpful to you?