ንዓኻ ኣብ ሃገር ሽወደን ዑቕባ ንምርካብ ዝሓተትካ ዚኸውን ሓበሬታ ኣብዚ እንሆ። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ክተንብቦ እትኽእል፤ ናይ ዑቕባ መሕተቲ ምልክታ ምስ ኣእቶኻን፤ ናይ ጉዳይካ ውሳኔ ምስ ረኸብካን፤ እንታይ ከጋጥም ከም ዚኽእል እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ፤ ከም ዑቕባ ሓታቲ መጠን ውን፤ ብዛዕባ ስራሕ፤ መቐመጢ ገዛ፤ ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን፤ ብዛዕባ ቁጠባዊ ሓገዛትን ዘሎካ መሰላትን ግዴታን ክተንብብ ኢኻ።

ዜና

  • 2019-09-13

    ንመናውሒ ፍቓድካ ክተመልክትን - ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናቢ ከም ትኽእልን ክተርኢ ትደሊ ዲኻ?

    ነቲ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድካ ንምንዋሕ ምልክታ ኣብ ተቕርበሉ ጊዜ፥ እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ስራሕ ተቘጺርካ ወይ ናትካ ኩባንያ ከፊትካ፥ ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናቢ ከም ትኽእል ክተርኢ ክኢልካ፤ ቀዋሚ-መንበሪ ፍቓድ ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ።

  • 2019-04-16

    ሓተትቲ ዑቕባ፡ ቅብሊታቶም ንምኽፋል ዘጸግም ኩነት

    መብዝሕትአን ወከልቲ ኣገልግሎት ክፍሊት ሽወደን፡ ኣብ 2019 ክዕጸዋ እየን። እዚ ማለት ድማ፡ ንዓኹም እቶም ኣብ ሽወደን ዑቕባ ሓቲትኩም ዘለኹም፡ ምኽፋል ቅብሊታትኩም ከጸግም እዩ ማለት’ዩ። ናብ ሕክምና ክትከዱ ከለኹም እምበኣር፡ ንኽፍሊት ብዝምልከት፡ ነቶም ዝጸንሕኹም ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ ብኸመይ ከኽፍሉኹም ምዃኖም ክትሓትዎም ከድልየኩም እዩ።