ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ መቐመጢ ፍቓድ፡ ንትምህርቲ ጂምናስዩም (2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ)

Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier – tigrinska

ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ሕጊ ትምህርቲ ጂምናስዩም - ሓፈሻዊ
 • እዚ ሓድሽ ሕጊ’ዚ፡ ክሳዕ መዓስ ዘገልግል እዩ?

  እዚ ሓድሽ ሕጊ’ዚ፡ ካብ 1 ሰነ 2017 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዚውዕል እዩ። እዚ ሕጊ’ዚ፡ ልክዕ ክንድ ‘ቲ (2-16፡752) ዝተባህለ ሕጊ ዝምንውሑ፤ ከምቲ ኣብ ሽወደን ንዝወሓደ ዕድላት ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዚህብ ጊዚያዊ ሕጊ፤ ማለት ክሳብ 19 ሓምለ 2019 ዘገልግል እዩ።

  ኣብ 20 ሓምለ 2019 ድማ፡ ሓደ ሓድሽ ንዕኡ ዚመስልን ተካኢኡ ሕጊን፡ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ገለ ካብቲ ሕጊ ድማ፡ ብዛዕባ እቶም ኣብ ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም ንኽመሃሩ ተባሂሉ፡ መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡዎም ዘሎ ሰባት ዚምልከት ክኸውን እዩ። እቲ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ብዛዕባ‘ዚ ዚጸድቕ ሕጊ‘ዚ፡ ጸኒሑ ክስዕብ እዩ።

 • ኣነ ብምኽንያት ደረጃ ትምህርቲ ጂምናስዩም መቐመጢ ፍቓድ ንኽወሃበኒ፡ እንታይ ጠለባት እዮም ክማልኡ ዘድሊ?

  እንተ ደኣ ብምኽንያት ትምህርቲ ጂምናስዩም መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ዀይኑ፤ ብዙሓት ረቛሒታት ’ዮም ነቲ ነገር ዝጸልዉዎ። እቲ ሕጊታት፡ ነቲ ዑቕባ ንምርካብ ኣምልኪቱ ዘሎን፡ ነቲ ጊዚያዊ መቐመጢ ፍቓድ ረኺቡ፡ ከናውሕ ዚደሊ ሰብን፡ ነንበይኑ ኣጸሓሕፋ እዩ ዘሎዎ። ብተወሳኺ፡ እንተደኣ ብዘይወለዲ ዝመጻእካ ቆልዓ ዄንካ፡ እንተደኣ ሓደ “ሃገራዊ ፕሮግራም” (nationellt program) ትመሃር ኣሊኻ፤ ወይ ውን ኣብ “መላመዲ ፕሮግራም” (introduktionsprogram) ትኸይድ ኣሊኻ፡ ኣብ ገለ ኩነታት ውን፡ መዓስ እታ ናይ መጀመርታ ናይ ዑቓባኻ ምልክታ ከም ዘእተኻዮ ምኽንያት ብምግባር፤ እቶም ሕጊታት ኣጸሓሕፍኦም ነንበይኑ እዩ።

 • ኣነ ኣብ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ዘሎኹ ሰብ፡ ክሳብ ክንደይ ዝምንውሑ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበኒ ይኽእል?

  እቲ ንውሓት ናይቲ መቐመጢ ፍቓድ፡ ብገለ ሸንኹ፡ ከከምቲ ንውሓት ናይቲ ትምህርትኻ፡ ከምኡውን ኣብ ሓደ “ሃገራዊ ፕሮግራም” (nationellt program) ወይ ኣብ “መላመዲ ፕሮግራም” (introduktionsprogram) ትመሃር ምህላውካ ዝተመርኰሰ እዩ። መቐመጢ ፍቓድ፡ ን4 ዓመት ወይ ን13 ኣዋርሕ ዝምንውሑ ግዜ ይወሃበካ። ብድሕሪ’ቲ ትምህርቲ ምውዳኡ ድማ፤ ን6 ኣዋርሕ ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

 • እዚ ሕጊ ትምህርቲ ጂምናስዩም፡ ነቶም ብዘይወለዲ ዝመጹ ቆልዑ ጥራይ ዚምልከት ድዩ?

  ኣይፋሉን፡ ነቶም ምስ ስድራቤቶም ናብ ሽወደን ዝመጹ ቆልዑ ውን፡ ብምኽንያት ትምህርቲ ጂምናስዩም፡ መቐመጢ ፍቓድ ንምርካብ ከመልክቱ ዕድል ኣሎዎም። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቶም 18 ዓመት ዝመልኡ፡ ግንከ 25 ዓመት ገና ዘይመልኡ ውን፡ ኣብዚ ሕጊ’ዚ እቱዋት እዮም።

ሕቶታን መልሲታትን ብዛዕባ ዑቕባ ንምሕታት ዘእተኻዮ ቀዳማይ ምልክታ
 • ኣነ፡ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጻሕኩ ወይ ምስ ስድራይ ዝመጻእኩ ቆልዓ፤ ኣብ ሓደ “ሃገራዊ ፕሮግራም” (nationellt program) ናይ ሓደ ጂምናስዩም ዝመሃር እየ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ሚግራሾስንቨርከት እንተደኣ፡ ብምኽንያት ኣድላይነት ዑቕባ፡ ብርኡይ ምኽንያት፡ ወይ ብፍሉይ ትኣፋፊ ኩነታት፡ ወይ ውን ነቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝዓግት ነገር ተረኺቡ፡ እሞ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ’ዩ ዚግብኣካ ኢሉ ውን ገምጊሙ፤ ኣብ ክንዲ’ቲ ክትቅበሎ ዝግብኣካ ዝነበረ ጊዜ፡ ዝነውሐ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ፡

  • ዕድሜኻ ካብ 17-24 ዓመት ኰይኑ
  • ቅድሚ ሕጂ ናይ 2ይ ደረጃ ትህምርቲ ዘየማላእካ ኴንካ ወይ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ከም ዘይብልካ ብሽወደን ተገምጊሙ
  • እቲ ትምህርትኻ፡ ካብቲ ክወሃበካ ዝግብኦ ዝነበረ ናይ መቐመጢ ፍቓድ፡ ዝነውሐ ጊዜ ዝወስድ ኰይኑ እዩ።

  ብድሕሪ’ቲ ትምህርትኻ ምውድኡ ድማ፡ ሽዑ ብጊዜ ዝተደረተ፡ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ኣቢሉ ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

 • ኣነ፡ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጻሕኩ ወይ ምስ ስድራይ ዝመጻእኩ ቆልዓ፤ ኣብ ሓደ “መላመዲ ፕሮግራም” (introduktionsprogram) ናይ ሓደ ጂምናስዩም ዝመሃር ሰብ እየ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ሚግራሾስንቨርከት እንተደኣ፡ ብምኽንያት ኣድላይነት ዑቕባ፡ ብርኡይ ምኽንያት፡ ወይ ብፍሉይ ትኣፋፊ ኩነታት ወይ ውን ነቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝዓግት ነገር ተረኺቡ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ’ዩ ዚግብኣካ ኢሉ ገምጊሙ፤ እቲ ዝወሃበካ መቐመጢ ፍቓድ፡ ንዕኡ መሰረት ብምግባር ክኸውን እዩ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጊዜኻ ዑቕባ ንምርካብ ዘመከትካሉ፡ ንናይ “መላመዲ ፕሮግራም” ኣብ ጂምናስዩም ንክትመሃር ተባሂሉ ግን፤ ዝነውሐ መቐመጢ ፍቓድ ኣይወሃበካን እዩ።

 • ኣነ፡ ብዘይ ወለዲ ዝመጻእኩ ቆልዓ፡ ኣብ ”ሃገራዊ ፕሮግራም” ኣብ ሓደ ጂምናስዩም ዝመሃር ሰብ እየ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ሚግራሾስንቨርከት እንተደኣ፡ ብምኽንያት ኣድላይነት ዑቕባ፡ ብርኡይ ምኽንያት፡ ወይ ብፍሉይ ትኣፋፊ ኩነታት፡ ወይ ውን ነቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝዓግት ነገር ተረኺቡ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ’ዩ ዚግብኣካ ኢሉ ገምጊሙ፤ ወይ ውን ኣብ ሃገርካ ብስሩዕ ኣገባብ ዝቕበለካ ሰብ ብዘይ ምህላዉ፤ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ እንተ ወሲኑ፤ ኣብ ክንድኡ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ፤ ዝነውሐ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

  እቲ መቐመጢ ፍቓድካ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ትምህርትኻ ንኽትውድእ ተሪፉካ ዘሎ ጊዜ፡ ን6 ኣዋርሕ ዝነውሐ እዩ።

  እንተ ዀነ ግን፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገርካ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ (2ይ ደረጃ ትምህርቲ) ዝወዳእካ ወይ ብሽወደን ዝተገምገመ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ዘሎካ ሰብ ክትከውን የብልካ።

 • ኣነ፡ ብዘይ ወለዲ ዝመጻእኩ ቆልዓ፡ ኣብ ”መላመዲ ፕሮግራም” ኣብ ሓደ ጂምናስዩም ዝመሃር እየ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ኣብ ሃገርካ ብስሩዕ ኣገባብ ዝቕበለካ ሰብ ብዘይ ምህላዉ፤ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ እንተ ደኣ ዚግባእ ኔሩ፤ ኣብ ክንድኡ ን13 ኣዋርሕ ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እዚ ግን፡ እንተ ደኣ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገርካ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ (2ይ ደረጃ) ዘይወዳእካ ወይ ብሽወደን ዝተገምገመ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ዘይብልካ ኴንካ እዩ።

 • ኣነ፡ ብዘይ ወለዲ ዝመጻእኩ ቆልዓ፡ ቅድሚ 24 ሕዳር 2015 ናይ ዑቕባ ምልክታ ዘቕረብኩ’የ። ኣነ ሕጂ ኣብ ሓደ ጂምናስዩም ዝመሃር እየ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ኣብ ሃገርካ ብስሩዕ ኣገባብ ዝቕበለካ ሰብ ብዘይ ምህላዉ ምኽንያት፤ ነቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝዓግት ነገር እንተ ተረኺቡ፡ እሞ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ እንተ ደኣ ዚግባእ ኔሩ፤ ናይ 4 ዓመታት ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እዚ ግን፡ እንተ ደኣ ኣብ ጂምናስዩም ኣብ ሓደ “ሃገራዊ ፕሮግራም” ወይ “መላመዲ ፕሮግራም” ተመሃር ኣሊኻ እዩ።

 • ኣነ፡ ብዘይ ወለዲ ዝመጻእኩ ቆልዓ፡ ኣብ ሓደ ጂምናስዩም ዝመሃር’የ። ኣነ ድማ፡ ውሳኔ ብዛዕባ ምስጓጕ ወይ ውን ነቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ንምንዋሕ ተወሲኑኒ ዘሎ ሰብ እየ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  እቲ መጀመርታ ዘእተኻዮ ምልክታ፡ እንተ ደንጐየ ኣብ ዕለት 24 ሕዳር 2015 ቀሪቡ ኰይኑ፡ ኣብ ጂምናስዩም ውን ኣብ ሓደ “ሃገራዊ ፕሮግራም” ወይ “መላመዲ ፕሮግራም” ትመሃር ኣሊኻ፤ ናይ ኣርባዕተ ዓመት መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ፡ መቐመጢ ፍቓድ እተመልክተሉ ጊዜ ግን፡ ብኣካል ኣብ ሽወደን ክትህሉ ይግባእ።

ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ብጊዜ ናይ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ መናውሒ ምልክታ
 • ኣነ፡ ነቲ ብምኽንያት ኣድላይነት ዑቕባ ወይ ነቲ ምስጓጐይ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝዓግት ነገር ብምህላዉ ዝተዋህበኒ፤ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ንምንዋሕ፡ ምልክታ ከቕርብ እየ። ኣነ፡ ሕጂ ኣብ ሓደ ”ሃገራዊ ፕሮግራም” ኣብ ሓደ ናይ ጂምናስዩም ቤትትምህርቲ እመሃር ኣሎኹ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ንዓበይቲ፡ ነቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ቆልዑ፡ ከምኡ ውን ምስ ስድርኦም ንዘሎዉ ቆልዑ፡ እቲ ቅድም መቐመጢ ፍቓድ ዘውሃቦም ምኽንያት፡ ዘይተቐየረ ምስ ዚኸውን፡ እዚ ዚስዕብ ይምልከቶም፡-

  እቲ ቅድም ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዘውሃበካ ምኽንያታት ዘይተቐየረ ምስ ዚኸውን፤ ካብቲ ክወሃበካ ዚግብኦ ዝነበረ፡ ዝነውሐ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ፡ ዕድሜኻ ካብ 17-24 ዓመት ኰይኑ፤ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገርካ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ (2ይ ደረጃ) ዘይወዳእካ ወይ ብሽወደን ዝተገምገመ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ዘይብልካ ኴንካ። ብድሕሪ’ቲ ትምህርትኻ ምውድኡ ድማ፡ ብጊዜ ዝተደረተ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ትምህርትኻ ናይ ጊዜ ንውሓት ግን፤ ካብቲ ክፍቀደልካ ዚግብኦ ዝነበረ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ጊዜ፤ ካብኡ ዝነውሐ ክኸውን ይግባእ።

  ንዓበይቲ፡ ነቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ቆልዑ፡ ከምኡ ውን ምስ ስድርኦም ንዘሎዉ ቆልዑ፡ እቲ ናይ ቅድም ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዘውሃቦም ምኽንያት፡ ዝተቐየረ ምስ ዚኸውን፡ እዚ ዚስዕብ ይምልከቶም፡-

  እቲ ናይ ቅድም መቐመጢ ፍቓድካ ዘውሃበካ ምኽንያታት ዝተቐየረ ምስ ዚኸውን፤ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲተባሂሉ፤ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። እንተ ደኣ፡ ዕድሜኻ ካብ 18-24 ዓመት ኰይኑ፡ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገርካ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ (2ይ ደረጃ) ዘይወዳእካ ወይ ብሽወደን ዝተገምገመ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ዘይብልካ ኴንካ። ብድሕሪ’ቲ ትምህርትኻ ምውድኡ ድማ፡ ሽዑ ብጊዜ ዝተደረተ፡ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ኣቢሉ ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ነቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ቆልዑ፡ እቲ ታሕተዋይ ናይ ዕድመ ደረት፡ 17 ዓመት እዩ።

 • ኣነ፡ ነቲ መቐመጢ ፍቓደይ ንምንዋሕ ከመልክት እየ። ኣነ ሕጂ ኣብ ሓደ “መላመዲ ፕሮግራም” ኣብ ጂምናስዩም እመሃር ኣሎኹ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊኸ ኣየናይ እዩ?

  ንዓበይቲ፡ ነቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ቆልዑ፡ ከምኡ ውን ምስ ስድርኦም ንዘሎዉ ቆልዑ፡ እቲ ናይ ቅድም ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዘውሃቦም ምኽንያት፡ ዘይተቐየረ ምስ ዚኸውን፡ እዚ ዚስዕብ ይምልከቶም፡-

  እቲ ናይ ቅድም መቐመጢ ፍቓድ ዘውሃበካ ምኽንያታት ዘይተቐየረ ምስ ዚኸውን፡ ልክዕ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምኽንያታት መሰረት፡ መቐመጢ ፍቓድ ይወሃበካ።

  ንዓበይቲ፡ ነቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ቆልዑ፡ ከምኡ ውን ምስ ስድርኦም ንዘሎዉ ቆልዑ፡ እቲ ናይ ቅድም ናይ መቐመጢ ፍቓድ ዘውሃቦም ምኽንያት፡ ዝተቐየረ ምስ ዚኸውን፡ እዚ ዚስዕብ ይምልከቶም፡-

  እቲ ናይ ቅድም መቐመጢ ፍቓድካ ዘውሃበካ ምኽንያታት ዝተቐየረ ምስ ዚኸውን፤ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ፡ ናይ 13 ኣዋርሕ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል’ዩ። እንተ ደኣ፡ ዕድሜኻ ካብ 18-24 ዓመት ኰይኑ፡ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገርካ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ (2ይ ደረጃ) ዘይወዳእካ ወይ ብሽወደን ዝተገምገመ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ዘይብልካ ኴንካ። ነቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ቆልዑ፡ እቲ ታሕተዋይ ናይ ዕድመ ደረት፡ 17 ዓመት እዩ።

 • ኣነ፡ ብዘይ ወለዲ ዝመጻእኩ ሰብየ። ኣነ ድማ እቲ ናይ ፍቓደይ መናዋሒ ምልክታ ንውሳኔ ቀሪቡ ከሎ፤ 18 ዓመት መሊአ ኣሎኹ – እቲ ንዓይ ዚምልከተኒ ሕጊ ኣየናይ እዩ?

  ከም ዑቕባ ዘድልዮ ሰብ ተቖጺርካ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ ምስ ዚህሉ፤ 18 ዓመት ድማ ዝመላእካ ምስ ትመልእ፤ ከም ሓደ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ፡ ንመናውሒ ዝሓትት ዘሎ ሰብ‘ዩ ዝውሰነካ። ኣብቲ ሕቶታትን መልሲታትን ዚብል ገጻት ተመልከት።

  ኣብ ሃገርካ ብስሩዕ ኣገባብ ዝቕበለካ ሰብ ብዘይ ምህላዉ፤ እቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብምዕጋቱ ምኽንያት፤ መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ ጸኒሑ ምስ ዚህሉ፤ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓይነት ፍቓድ ውን ክወሃበካ ዘይክኣል ምስ ዚኸውን፤ ኣብ ክንድኡ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ፤ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ፡-

  • ዕድሜኻ ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ኰይኑ
  • ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃገርካ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ (2ይ ደረጃ) ዘይወዳእካ ወይ ብሽወደን ዝተገምገመ ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስኡ ዝመጣጠን ትምህርቲ ዘይብልካ ኴንካ እዩ።

  ኣብ ሓደ ናይ ጂምናስዩም ቤትትምህርቲ፡ ሓደ ”ሃገራዊ ፕሮግራም” እንተ ደኣ ትመሃር ኣሊኻ፤ ብጊዜ ዝተደረተ፡ ክሳብ 6 ወርሒ ብድሕሪ’ቲ ትምህርቲ ምውድእካ ዘገልግል፡ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ”መላመዲ ፕሮግራም”፡ ናይ ጂምናስዩም ትመሃር ኣሊኻ ድማ፤ ብጊዜ ዝተደረተ፡ ናይ 13 ኣዋርሕ መቐመጢ ፍቓድ ይወሃበካ።

  ኣብ ሃገርካ ብስሩዕ ኣገባብ ዝቕበለካ ሰብ ብዘይ ምህላዉ፤ እቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብምዕጋቱ ምኽንያት፤ መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ ጸኒሑ ምስ ዚህሉ፤ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓይነት ፍቓድ ውን ክወሃበካ ዘይክኣል ምስ ዚኸውን፤ እቲ ቀዳማይ ናይ ዑቕባ ምልክታኻ ውን ኣብ ዕለት 24 ሕዳር 2015 ወይ ቅድሚኡ ዝተመዝገበ ምስ ዚኸውን፤ ንናይ “ሃገራዊ ፕሮግራም” ወይ “መላመዲ ፕሮግራም” ትምህርቲ ተባሂሉ፤ ናይ 4 ዓመት መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

  ኣብቲ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ፡ መቐመጢ ፍቓድ እተመልክተሉ ጊዜ፡ ብኣካል ኣብ ሽወደን ክትህሉ ይግባእ።

ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ምልክታኻ
 • ኣነ፡ ምልክታይ ኣቕሪበ፡ ኣብ ጂምናስዩም ዝመሃር ዘሎኹ ሰብ’የ። ከመይ ጌረ ብዛዕባ ናይ ጂምናስዩም ትምህርተይ፡ ናብቲ ምልክታይ መመላእታ ወረቐት ከቕርብ እኽእል?

  እንተ ደኣ ናይ ዑቕባ ምልክታኻ ኣቕሪብካ፡ ምርመራኻ ወዲእካ ዄንካ፤ ሚግራሾንስቨርከት ነቲ ምልክታኻ መመላእታ ዚኸውን፤ ነቲ “ግላዊ ናይ ትምህርቲ-መደብካ” (individuella studieplan) ንኽትልእኽ፡ ክሓተካ እዩ። እንተ ደኣ ብደረጃ ጂምናስዩም ትመሃር ኣሊኻ።

  እንተ ደኣ ናይ ዑቕባ ምልክታኻ ኣቕሪብካ፡ ምርመራኻ ግን ዘይወዳእካ ዄንካ ግን፤ ነቲ “ግላዊ ናይ ትምህርቲ-መደብካ” (individuella studieplanen)፤ ኣብቲ ምርመራ ዚግበረልካ ግዜ፡ ሽዑ ተማሊእካዮ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። እቲ “ግላዊ ናይ ትምህርቲ-መደብካ”፣ ካብቲ ትምሃረሉ ቤትትምህርቲ ክትረኽቦ ኢኻ።

 • ኣነ፡ ብናይ ዑቕባ ኣድላይነት ምኽንያት፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዘሎኒ፡ ኣብ ጂምናስዩም ዝመሃር ሰብ’የ። ኣነ ሕጂ እንታይ ክገብር‘ዩ ዘሎኒ?

  ንስኻ፡ ነቲ ናይ መቐመጢ ፍቓድካ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ ከሎኻ፤ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ፡ መቐመጢ ፍቓድ ንኽወሃበካ፡ ምልክታ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ንስኻ፡ እዚ ሕጂ ዘሎካ መቐመጢ ፍቓድ ከይተወድአ ግን፤ ሓድሽ ጊዚያዊ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ኣይክእልን እዩ።

 • ኣነ፡ ንኽስጐጕ ወይ ውን ነቲ ምስጓጐይ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ምንዋሕ ውሳኔ ዝተዋህበኒ፤ ኣብ ጂምናስዩም ዚመሃር ሰብ’የ። ኣነ ሕጂ እንታይ ክገብር’ዩ ዘሎኒ?

  እንተ ደኣ እቲ ናይ ዑቕባ ንምሕታት ዘእተኻዮ መጀመርታ ምልክታኻ ቅድሚ ዕለት 24 ሕዳር 2015 ወይ ቅድሚኡ ዝተመዝገበ ኰይኑ፤ ንስኻ ውን ንኽትስጐጕ ወይ ውን ነቲ ምስጓጕካ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ጊዜ ንምንዋሕ ተወሲኑካ ኰይኑ፤ እዚ ሕጊታት ንዓኻ ውን ይምልከተካ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ነቲ ምልክታኻ/ኺ መታን ክተመዝግብ/ቢ፡ ናብቲ “ምልክታ ዝቐርበሉ ኣሃዱ” (ansökningsenhet) ወይ ድማ ናብቲ “መቐበል ስደተኛታት ኣሃዱ” (mottagningsenhet) ክትኸይድ የድልየካ እዩ። እዚ ድማ፡ ካብ ዕለት 1 ሰነ 2017 ጀሚርካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

 • ኣነ፡ ኣብ ጂምናስዩም ንኽመሃር ተቐበሎምኒ ከም ዘሎዉ፡ ብጽሑፍ ተሓቢረ ኣሎኹ። ኣነ ሕጂ፡ ንናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ተባሂሉ መቐመጢ ፍቓድ ንኽወሃበኒ፤ ምልክታ ከቕርብ እኽእል ድየ?

  ኣይፋልን፡ ንስኻ ንናይ መቐመጢ ፍቓድ ምልክታ ክተቕርብ ከሎኻ፡ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ድሮ ዝጀመርካ ክትከውን ይግብኣካ።

 • ኣነ፡ ኣብ ጂምናስዩም ይመሃር ከም ዘሎኹ ንኸመሳኽር፤ ኣየኖት ናይ ምስክር ወረቓቕቲ ከቕርብ የድልየኒ?

  ኣብ ጂምናስዩም ወይ ፍሉይ ናይ ጂምናስዩም ቤትትምህርቲ ትመሃር ምስ ትህሉ፤ እታ እንኮ ከትቕርባ ዘድልየካ ሰነድ፡ እታ “ግላዊ ናይ ትምህርቲ-መደብካ” (individuella studieplan) እያ። እንተ ደኣ ኣብ “ህዝባዊ ላዕለዋይ ቤትትምህርቲ” (folkhögskola) ወይ ኣብ “ቤትትምህርቲ በጽሒታት” (Komvux) ትመሃር ኣሊኻ ድማ፤ ምስኡ ዝመጣጠን ናይ “መደብ መግለጺ ወረቐት” (planeringsdokument) ክተቕርብ የድልየካ። ንሱ ድማ፡ ካብቲ ትምሃረሉ ቤትትምህርቲ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባቶም ትምህርቲታት
 • ኣየናይ እዩ እቲ ብደረጃ ጂምናስዩም ክሕሰብ ዚኽእል ትምህርቲታት?

  እቲ ብደረጃ ጂምናስዩም’ዩ ተባሂሉ ዚውሰድ ትምህርቲታት፤ እቲ ኣብ ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም ወይ ፍሉይ ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም ዚወሃብ ”መላለዪ ፕሮግራም” (introduktionsprogram) ወይ ”ሃገራዊ ፕሮግራም” እዮም። እቲ ንምሉእ ጊዜኻ እተመሃሮ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ፡ ኣብ “ህዝባዊ ላዕለዋይ ቤትትምህርቲ” (folkhögskola) ወይ ኣብ ቤትትምህርቲ በጽሒታት (Komvux) ትምህርቲታት ውን፤ ከም ብደረጃ ጂምናስዩም ዚውሰድ ትምህርቲ እዩ ዚቝጸር።

 • ኣነ፡ ናይ ምሉእ ጊዜ ትምህርቲ ድየ ክመሃር ዘሎኒ?

  እወ፡ ኣብ መብዛሕትኦም ኩነታት፡ ኣብ ጂምናስዩም ናይ ምሉእ ጊዜ ትምህርቲ ክትመሃር’ዩ ዚግበኣካ። ንናይ ክፋል-ጊዜ (ብኸፊል) ጥራይ እትወስዶ ትምህርቲ፡ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃብ ዚክኣል፡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ጥራይ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ጊዜ ሕማም፡ ስንክልና፡ ወይ ውን ንናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ንምምላእ፡ ኣድላይነት ዘሎዎ ትምህርቲ ንምውሳድ እዩ።

 • እቲ መቐመጢ ፍቓድ መታን ክቕጽለለይ፡ ክበጽሖ ዘድልየኒ ናይ ትምህርቲ ነጥቢታት ኣሎዶ?

  እወ፡ እንተ ደኣ ካብ 13 ኣዋርሕ ዝነውሐ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ ኣልዩ፤ ኣብ ትምህርትኻ ብንጥፈት ከም ዝተኻፈልካ ዚምስክር ጸብጻብ ክተቕርብ ይግብኣካ እዩ። ንኣብነት፡ ናይ ዘይምብኳርካ ምስክርነትን፡ ናይ ነጥቢታትካ ምስክር ወረቐትን ምቕራብ እዩ። ከምኡ ክትገብር እንተ ዘይክኢልካ ግን፡ ሚግራሾንስቨርከት ነቲ መቐመጢ ፍቓድካ ከም ብሓድሽ ክርእዮ ወይ ክስሕቦ ይኽእል እዩ።

 • ነቲ ትምህርቲ፡ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ክውድኦ ምስ ዘይኽእል፡ ነቲ ትምህርተይ መታን ክውድኦ፡ እቲ መቐመጢ ፍቓደይ ከናውሓለይ ይክእልዶ?

  እወ፡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት፡ መታን ነቲ ትምህርትኻ ክትድምድሞ፡ ዝተናውሐ መቐመጢ ፍቓድካ ክወሃብካ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ”ሃገራዊ ፕሮግራም” (nationellt program) ትመሃር ኣሊኻ ድማ፤ ኣብቲ ትምህርትኻ ብንጥፈት ትካፈል ከም ዘሎኻ ክተመስክር ይግብኣካ።

 • ኣነ፡ ነቲ ናይ ጂምናስዩም ትምህረተይ ምስ ፈጸምኩ፤ ብድሕሪኡ ኣብ ሽወደን ክጸንሕ ይኽእል ድየ?

  ብድሕርቲ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ምፍጻምካ፤ ናይ መቐመጢ ፍቓድ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ፡ ኣብ ሽወደን ስራሕ ንምድላይ ግዜ መታን ክትረክብ፡ ንናይ 6 ኣዋርሕ ዘገልግል መቐመጢ ፍቓድ ንምሕታት፡ ምልክታ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ካብ ስራሕካ ወይ ካብ ናትካ ኩባንያ ዝረኸብካዮ እቶት ጌርካ፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናቢ ምስ ትጅምር፡ ቀዋሚ ዝዀነ መቐመጢ ፍቓድ (permanent uppehållstillstånd) ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ።

ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ስድራቤት
 • ንናይ ጂምናስዩም ትምህርተይ ተባሂሉ መቐመጢ ፍቓድ ምስ ተዋህበኒ፤ ወለደይ ናብ ሽወደን ክመጹዶ ይኽእሉ ይዀኑ?

  ብደረጃ ናይ ስደተኛ (flyktingsstatus) እንተ ደኣ ተወሲኑልካ ዀይኑ፡ ምስቶም ናይ ቀረባኻ ስድራቤት ዳግም ንምትእኽኻብ ዕድል ኣሎካ። እንተ ደኣ ”ከም ኣማራጺ ዑቕባ ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ውሳኔ ተዋሂቡካ ዀይኑ ውን፤ እቲ ዘእተኻዮ ምልክታ፡ ቅድሚ 24 ሕዳር 2015 ዝቕረበ ምስ ዚኽውን፡ እቲ ዕድል’ቲ ኣሎካ እዩ። ምስ ስድራቤትካ ዳግምን ንምትእኽኻብ ክትክእል ግን፤ ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ክትከውን የድሊ።

 • ሰብኣየይ/ሰበይተይ/ምዝግብቲ ብዓልቲ-ሓዳረይ፡ ኣብ ጂምናስዩም እመሃር ብምህላወይ ብዝረኽብክዎ መቐመጢ ፍቓድ ምኽንያት፤ ንሳቶምከ ብስድራቤታዊ ምትእስሳር መቐመጢ ፍቓድ ክቕበሉዶ ይኽእሉ?

  መታን ሰብኣይካ/ሰበይትኻ/ምዝግብቲ ብዓልቲ-ሓዳርካ፡ በቲ ምሳኻ ዘሎዎም ስድራቤታዊ ምትእስሳር ምኽንያት መቐመጢ ፍቓድ ንኽረኽቡ፡ እዚ ዚስዕብ ጠለባት ከማልኡ ይግባእ፡-

  • ብደረጃ ናይ ስደተኛ (flyktingsstatus) ውሳኔ ዝተዋህበካ ወይ ውን ”ከም ኣማራጺ ዑቕባ ዘድልዮ ሰብ” (alternativt skyddsstatusbehövande) ዚብል ውሳኔ ዝተዋህበካ፡ እቲ ዘእተኻዮ ምልክታ ውን፡ ቅድሚ 24 ሕዳር 2015 ዝቕረበ ክኸውን ይግባእ።
  • ክልቴኹም ውን 21 ዓመት ዝመላእኩም ክኸውን ይግባእ። (ናይ ሓባር ቆልዓ ምስ ዚህልወኩም፡ ፍሉይ ኣረኣያ ይግበረልኩም እዩ)።
  • ቅድሚ ናብ ሽወደን ምስዳድኩም ድማ፡ ብሓደ ዝተቐመጥኩም ክትኰኑ የድሊ።