ግዝያዊ ሕጊ መሰረት ብምግባር ሕቶን መልስን ብዛዕባ ምንዋሕ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ

Frågor och svar om förlängningsansökan – tigrinska

 • ኣበይ ናይ መናውሒ ምልክታ ከቕርብ እኽእል?

  ናይ መናውሒ ምልክታ ንምቕራብ፤ ብኣካል ናብ ቤትጽሕፈት ሚግራሾስንቨርከት ክትመጽእ ይግብኣካ።

  ኣበይ መጺእካ መናውሒ ክተመልክት ከም ትኽእል ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ Hitta till oss/Find us

 • መዓስ ናይ መናውሒ ምልክታ ከቕርብ ይግብኣኒ?

  እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቕመጢ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ፡ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ ይግብኣካ፤ እንተ ቐልጠፈ 3 ኣዋርሕ ቅድሚ ምውዳቑ ግበሮ።

 • ብድሕሪ’ቲ ሕጂ ዘሎኒ መቐመጢ ፍቓድ ምውዳቑ እንተ ደኣ ናይ መናውሒ ምልክታ ኣቕሪበ፤ እንታይ ከጋጥም ይኽእል?

  ቅድሚ እቲ ዘሎካ መቐመጢ ፍቓድ ምውዳቑ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ እንተ ዘይኣቕሪብካ፤ ውሳኔ ተወሲዱ መልሲ ክሳብ ዝመጸካ፤ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእል ኢኻ። ካብቶም ዝወሃቡኻ ካልኦት ረብሓታት ውን፡ ክትክልከል እትኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። ንኣብነት፡ ናይ እግሪ መትከሊ ሓገዝ፡ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ገንዘብ፡ ናይ ወላዲነት ገንዘብ ክትክልከል ትኽእል ኢኻ።

 • ቀጻሊ ዑቕባ ከምዘድልየኒ ከመይ ከረጋግጽ ይኽእል?

  ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ምኽንያት ዑቕባ እንተለካ/ኪ ክትሕብር/ሪ ይግባእ። ሚግራሹንስቫርከት እቲ መጀመርያ ዝሃብካዮ ምኽንያት ርእዩን፣ እዋናዊ ኩነታት ኣጽኒዑን ውሳኔ ይወስድ።

  ሓደሽ ምኽንያት ምስዝህሉ ክናዋሓልካ/ኪ ኣብ ትሓተሉ/ትሉ እዋን ሓብር/ሪ። ክናዋሓልካ/ኪ ኣብ ትሓተሉ/ትሉ እዋን፣ ሓድሽ ፓስፖርት፣ ወረቐት መንነት ወይውን ካልኦት ሰነዳት ሒዝካ/ኪ ክትቀርብ/ቢ ይግባእ።

 • ውሳኔ ንምውሳድ ክንደይ ግዜ ይወስድ ?

  መስርሕ ውሳኔ ክንደይ ግዜ ክወስድ ከምዝኽእል ሚግራሹንስቫርከት ክምልስ ኣይክእልንዩ። ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድካ/ኪ ከይወደቐ ከሎ ክናዋሓልካ/ኪ ምስ እትሓትት/ቲ ግን መልሲ ክሳብ ዝመጻካ/ኪ ኣብ ሽወደን ናይ ምምባር መሰልካ/ኪ ሕሉውዩ።

 • ፍቓድ ክናዋሓለይ ክሓትት ናብ ሚግራሹንስቫርከት ሒዘዮ ክመጽእ ዘለኒ ነገራት እንታይ እዩ?

  ፓስፖርት ወይ ክኣ ካልእ ወረቐት መንነት እንተለካ/ኪ ሒዝካዮ/ክዮ ምጻእ/ጺ። ንጉዳይ ዑቕባ ዘረጋግጹ ሓደሽቲ ሰነዳት እንተለካ/ኪ ሒዝካዮም/ኪዮም ምጻእ/ጺ።

 • ኣነ ዑቕባ ተዋሂቡኒ ’ዩ፡ ስድራቤተይ ግን ብስራድቤታዊ ምኽንያት እዮም ናባይ መጺኦም። ንሳቶምከ ኣብ ሽወደን ንምጽናሕ እንታይ ክገብሩ’ዩ ዚግብኦም?

  እቶም ስድራቤትካ ውን፡ ናይ መቐመጢ ፍቓድ መናውሒ ንምምልካት፡ ብኣካል ናብ ቤትጽሕፈት ሚግራሾንስቨርከት ክመጽኡ ይግባእ። ናይ ኩሉኹም መቐመጢ ፍቓድ፡ ኣብ ሓደ ጊዜ ኣቢሉ ዚወድቕ ምስ ዚኸውን፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ንምቕራብ፡ ናብ ቤትጽሕፈት ሚግራሾንስቨርከት ሓቢርኩም ክትመጽኡ ይግብኣኩም። ኩሎም እቶም ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዘሎዎም ኣባላት ናይቲ ስድራቤት፤ ብኣካል ናብ ቤት ጽሕፈት ሚግራሾንስቨርከት ክመጽኡ ይግባእ። ነፍሲወከፍ ኣባል ናይቲ ስድራቤት፤ ነቲ Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd፤ ዚብል ቅጥዒ (ፎርም) ክመልኦ ይግባእ። እቶም ብስድራቤታዊ ምትእስሳር ምኽንያት መቐመጢ ፍቓድ ዝረኸቡ ኣባላት ስድራቤትካ ውን፤ ነቲ Frågeformulär om förhållande ዚብል ቅጥዒ (ፎርም) ክመልኡ ይግብኦም።

  Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett nummer 200011 (ብሽወደንኛ ጥራይ)PDF

  Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011 (ብሽወደንኛ ጥራይ)PDF

  Frågeformulär om förhållande, blankett nummer 204011 (ብሽወደንኛ ጥራይ)PDF

 • ኣነ ንስድራቤተይ ክናብዮምከ ይግብኣኒዶ?

  እቲ ናይ ምንባይ ጠለብ፡ ኣብቲ ስድራቤትካ ንመጀመርታ ጊዜ ናባኻ ናብ ሽወደን መጺኦም ንምቕማጥ ከመልክቱ ከሎዉ ጥራይ ዘገግልግል እዩ። ስድራቤትካ ብምኽንያት ስድራቤታዊ ምትእስሳር፤ ድሮ መቐመጢ ፍቓድ ረኺቦም ኣብ ሽወደን ምሳኻ ዝህልዉ፤ ኣብቲ ናይ መናውሒ ፍቓድ ምልክታ ምቕራብ፤ እቲ ንስኻ ክትናብዮም ክትክእል ኣሎካ ዚብል ጠለብ የልቦን።

  ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብን እቲ ናይ ምንባይ ጠለብን ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ

 • ስድራቤተይ ክንደይ ዝምንውሑ ፍቓድ ክረኽቡ ይኽእሉ?

  እቶም ኣባላት ስድራቤትካ፡ ልክዕ ክንድቲ ንስኻ ዘሎካ ናይ ፍቓድ ጊዜ ንውሓት፡ ክንድኡ ይቕበሉ። ንስኻ ገና ዑቕባ የድልየካ ብምህላዉ ምኽንያት፤ ፍቓድካ ንኽልተ ዓመት እንተ ተናዊሑ፤ ናታቶም ፍቓድ ድማ፡ ብኽልተ ዓመት ከም ዝናዋሕ ይኸውን። ንስኻ ስራሕ ብምቝጻርካ ምኽንያት ወይ ኩባንያ ብምኽፋትካ ምኽንያት፤ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ምስ ዝወሃበካ፤ ስድራቤትካ ውን ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ይቕበሉ።

 • ስራሕ ብምቝጻርካ ወይ ኩባንያ ብምኽፋትካ ምኽንያት፤ ቀዋሚ መቐመጢ ንምርካብ እንታይ ጠለባት ኣሎዎ?

  ከም ናይ ስራሕ ቁጹር ወይ ከም ወናኒ ኩባንያ ብምዃንካ፤ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ንምርካብ፡ ነዞም ዚስዕቡ ጠለባት ክተማልእ የድሊ።

  • ብመሰረት እቲ ጊዚያዊ ሕጊ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዘሎካ ክትከውን የድሊ
  • ብውሑዱ 25 ዓመት ዝመላእካ፡ ወይ ኣብ ሽወደን ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ ምውዳእካ ምስክር ወረቐት ክህልወካ የድሊ፤ ወይ ምስኡ ዝመጣጠን ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ምስክር ወረቐት ክህልወካ የድሊ
  • ስራሕ ብምቝጻር ወይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኩባንያ ብምኽፋት፤ ንነፍስኻ ክትናብየሉ ትኽእል እኹል ዝዀነ እቶት ክህልወካ የድሊ (ካብ ዝተፋላለዩ ኩባንያታት ዝረኽብካዮ ደሞዛት፡ ወይ/ውን ካብ ናይ ገዛእ ኩባንያኻ ዘእተኻዮ እቶታት፡ ብሓደ ክትድምሮ ትኽእል ኢኻ)
  • እቲ ትረኽቦ ደሞዝ፡ ናይ ውሕስነትካ ሓለዋ፡ ከምኡ ውን ናይ ስራሕካ መቝጸርቲ ኩነት፡ እንተ ትሓተ ብደረጃ ናይቲ ሽወደናዊ ሓባራዊ ስምምዕ (svenska kollektivavtal) ወይ ምስቲ ሞያ ወይ ምስቲ ጨንፈር ስራሕ’ቲ ዝመጣጠን ክኸውን የድሊ
  • እቲ ዝተቘጸርካሉ ስራሕ፡ ብናይ መንግስቲ ሓገዝ ገንዘብ ዝተደጐመ ክኸውን የብሉን። ንኣብነት ከም ”መጀመሪ-ስራሕ” (instegsjobb)
  • እቲ ናትካ ናይ ስራሕ መቝጸርቲ ቀዋሚ ክኸውን የድሊ፡ እዚ ማለት ድማ፡ ቀዋሚ ስራሕ ወይ እንተ ወሓደ፡ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስራሕ ምቝጻር ስምምዕ ዘሎካ ክትከውን የድሊ
  • እቲ ስራሕ ቆጺሩካ ዘሎ ኩባንያ፡ ንዓኻ ስራሕ ቆጺሩካ ከም ዘሎ፡ ናብ ቤትስልጣን ግብሪ ዘመልከተ ክኸውን የድሊ
  • እቲ ተቖጺርካሉ ዘሎኻ ስራሕ፡ እንተ ደንጐየ ኣብታ ብጊዜ ዝተደረተ ፍቓድካ ትወድቀላ ዕለት ዝጀመርካዮ ክኸውን የድሊ (ናይ ስራሕ መቝጸርቲ መብጽዓ ወይ ዝተፈረመ ናይ ስራሕ መቝጸርቲ ስምምዕ፡ ኣኻሊ ኣይኰነን)
  • ነቲ ትሰርሓሉ ሞያ ንምስራሕ ኣድለይቲ ዚበሃሉ ፍቓዳት ወይ ሊቸንሳ ክህልወካ የድሊ (ንኣብነት ናይ ሓኪም ፍቓድ ወረቐት ወይ ናይ ታካሲ መዘወሪ ፍቓድ ወረቐት ክዀኑ ይኽእሉ እዮም)

   

  ከም ናይ ስራሕ ቁጹር ወይ ወናኒ ኩባንያ ኪወሃበካ ዚኽእል ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ

 • ከም ቁጹር ናይ ስራሕ ወይ ከም ወናኒ ኩባንያ ዀይነ፤ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ምስ ረኸብኩ፡ ንስድራቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብዶ መሰል ኣሎኒ?

  እወ፡ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ምስ ትረክብ፡ ስድራቤትካ በቲ ምስኻ ዘሎዎም ምትእስሳር ምኽንያት፤ ንስድራቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብ ምልክታ ከቕርቡ መሰል ኣሎዎም። ስድራቤትካ ንመጀመርታ ጊዜ ፍቓድ ንምርካብን፡ ናባኻ ናብ ሽወደን ንምምጻእን፡ ምልክታ ከቕርቡ ከሎዉ፡ እቲ ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ክምልከተካ ይኽእል እዩ።

  ኣብ ስድራቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብ፡ ብዛዕባ ስድርኻ ናይ ምንባይን ዘሎ ጠለብ፡ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ

 • ኣብ ክንዲ’ቲ፡ ”ዑቕባ ከም ዘድልዮ ሰብ ዝብል ደረጃ” (alternativ skyddsstatus)፤ ”ስደተኛ ዚብል ደረጃ” (flyktingstatus) እንተ ዝወሃበኒ፤ ንስድራቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብዶ መሰል ኣሎኒ?

  እወ፡ እቲ ናይ ”ስደተኛ ደረጃ መግለጺ” (flyktingsstatusförklaring) ዝረኸበ ሰብ፤ ንስድራቤታዊ ዳግመ ምትእኽኻብ መሰል ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተዀነ ግን፡ እቲ ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ክምልከቶ ውን ይኽእል እዩ።

  እንተ ደኣ ሚግራሾንስቨርከት ነቲ ናይ ዑቕባኻ ደረጃ ክቕይሮ ደሊኻ፤ ንስኻ ብግልኻ፡ ናይ ስደተኛነት ምኽንያት ከም ዘሎካ ክተርኢ ይግብኣካ እዩ።

  Lኣብ መንጎ ስደተኛነት ደረጃን (flyktingstatus) ኣማራጺ ናይ ዑቝባነት ደረጃን (alternativ skyddsstatus) ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ

  Lብዛዕባ ስድራቤታዊዳግመ ምትእኽኻብን ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ

 • ናይ መናውሒ ምልክታ ከቕርብ ከሎኹ፡ ሚግራሾንስቨርከት ናይ ምጐዓዚ ገንዘብ ይኸፍለለይዶ እዩ?

  ኣይፋልን፡ ሚግራሾንስቨርከት ናይቶም ኣብ ሓደ ናይ ሚግራሾስንቨርከት ምቕባል ስደተኛታት ኣሃዱ ምዝጉባት ዘሎዉ ሰባት ጥራይ እዩ ዚኸፍል።