ብዛዕባ ምጽባይ ግዜ ንመርመራ ዑቕባ ዚምልከት ሕቶታትን መልስታትን

Frågor och svar i väntan på asylutredning – tigrinska

 • መርመራ ዑቕባ ብኸመይ ይካየድ።

  መርመራ ዑቕባ፡ ኣብ ቦታ ቦርድ ስደተኛታት (Migration Agency) ዚካየድ ኣኼባ ኮይኑ፡ ንመመልከቲ ዑቕባኹም ዚምርመር ካብ ቦርድ ስደተኛታት ምስ ዝመጸ ሰራሕተኛ ድማ  እትራኸብሉ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ፡ መን ምዃንኩም፣ ኣብ ስዊድን ንምንታይ ዑቕባ ትሓቱ ከምዘለኹምን ብዛዕባ ዘጋጠመኩም ነገርን ብዚምልከት ክትሕብሩና ኢኹም። ኣማኻሪ ሕጊ እንተድኣ ኣልይኩም፡ ኣብቲ ዚካየድ ዝርርብ ብምምጻእ፡ ሕሉፍ ታሪኽኩም ኣብ ምንጋር ክተሓጋገዘኩም ይኽእል እዩ። ኣስተርጓሚ፡ ኣብቲ ኣኼባ ንእተባህለ ነገራት ኣብ ምስትርጓም ክሕግዘኩም እዩ።

  ንዘለኩም ፓስፖርት ወይ ካልእ ሰነዳት መንነት፡ ናብቲ መርመራ ዑቕባ ሒዝኩም ክትመጹ ኣለኩም። እቲ ሰነዳት፡ ስምኩም፣ ዕለተ-ልደትን ዘለኩም ዜግነትን ዚሕብር ኪኸውን ይግባእ። ብዛዕባ ዝተሞከርክሙዎ ነገራት ዚምልከት ታሪኽኩም ወይ ብዛዕባ መበቆል ሃገርኩም ዚምልከት ሓበሬታ ዚድግፍ ሰነዳት ድማ ናብቲ መርመራ ሒዝኩም ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

 • ቅድሚ ጉዳየይ ምጽራዩ ክሳዕ መኣስ እየ ክጽበ ዘሎኒ?

  ኣብ 2015 ብዙሓት ሰባት ኣብ ሽወደን ዕቝባ ስለ ዝሓተቱ፡ ንምጽራይን ውሳነ ንምሃብን ካብቲ ልሙድ ዝነውሐ ግዜ ይወስድ ኣሎ፡ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ክትጽበ ከም ዘሎካ ምግማት ኣይከኣልን።

 • ስለምንታይ እየ ክሳዕ ክንድዚ ክጽበ ዘሎኒ?

  ኣብ ወርሓት ቀውዒ 2015 ካብቲ ልሙድ ዝበዝሐ ቍጽሪ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሽወደን ዕቝባ ሓቲቶም። ስለዚ ብዝሒ ናይቶም ንምጽራይ ዚጽበዩ ዘለዉ ሰባት ነቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ኣናዊሑዎ ኣሎ።

  እናተጸበኻ ከሎኻ ኣብቲ ናይ መቐበሊ ኣሃዱ ተመዝጊብካ ስለ ዘሎኻ፡ ገዛን ካልእ ንመነባብሮ ዘድሊ ነገራትን ክትውሃብ ኢኻ።

 • መርመራ ዑቕባ ንኽግበረለይ ቆጸራ ሒዘ ኣለኹ፣ እንተኾነ ግን ነቲ ዕለት ቆጸራ ክቕይሮ ደልየ ኣለኹ። ንዘሎኒ ቆጸራ ክቕይሮ ይኽእል'ዶ?

  ኣብ ስዊድን ዑቕባ ዝሓቱ ሰባት ኣብዚ እዋን'ዚ ብዙሓት ስለዝኾኑ፡ ቦርድ ስደተኛታት፡ መርመራ ዑቕባ ንኽግበረልካ ቆጸራ ንምሓዝ፡ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ናይ ምጽባይ ግዜ ይወስደሉ ኣሎ። ቦርድ ስደተኛታት፡ መርመራ ዑቕባ ንኽካየደሎም ብዝተኻኣለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ንዂሎም ሓተትቲ ዑቕባ ቆጸራ ክሕዘሎም መታን ክኽእል፡ ነቲ ዝተዋህበኩም ቆጸራ ንምቕያር ይኸብዶ እዩ። 

 • ሓደ ሰብ ኣሎ ዝፈልጦ ድሕረይ ዕቝባ ሓቲቱ ኸሎ ንመርመራ ቆጸራ ሂብኩምዎ። ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን? ሚግረሽን ረሲዑኒ ድዩ?

  ሚግረሽን ኣይረሰዓካን። ኩላቶም ከም ዕቝባ ሓተትቲ እተመዝገቡ ሰባት ጉዳዮም ንኺጻረ ተራ እዮም ዚጽበዩ ዘለዉ።

  ነቲ ናም ምርመራ ግዜ ብዘርብሕ መገዲ ንኺኸይድ ጻዕሪ ይግበር እዩ፡ ግን እቲ ናይ ግዜ ምክፍፋል ንኹሉ ዘዕግብ ኪኸውን ኣይክእልን። ንኣብነት ኣብ ገሊኡ ቦታታት ክፉት ናይ ቆጸራ ግዜ ይርከብ ይኸውን፡ ስለዚ ገለ ሰባት ድሕሬኻ ተመዝጊቦም ከለዉ ቅድመኻ ንምርመራ ኪጽውዑ ይኽእሉ እዮም። እቲ እትጽውዓሉ ግዜ ኪድንጒ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ድማ እቲ ክፉት ግዜ ንምሉእ ስድራቤት ወይ ንሓደ ውልቀሰብ ይዝውተር ይኸውን። ንኣኻ ዚምሽእ ክፉት ግዜ ምስ ዚርከብ ግን ብቕልጡፍ መጸዋዕታ ኪለኣኸልካ እዩ።

Last updated: 2017-12-14

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.