ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብን፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ናይ ምንባይን ጠለባት ዚምልከቱ፤ ልሙዳት ዝዀኑ ሕቶታትን መልሲታትን

Frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – tigrinska

 • ስድራቤተይ ናብ ሽወደን ክመጹ ይኽእሉዶ?

  እቲ ንስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ መሰል ክህልወካ ዚኽእል፤ ብመሰረት እቲ ዝተዋህበካ ናይ “ዑቕባነት-ደረጃ” ዓይነትን፤ ከምኡ ውን መዓስ ዑቕባ ንምርካብ ምልክታ ከም ዘቕረብካን እዩ።

  ስድራቤትካ ናባኻ ናብ ሽወደን መጺኦም ንምቕማጥ፤ ፍቓድ-መቐመጢ ንምርካብ ከመልክቱ ዕድል ኪህልዎም ዚኽእል፤ እንተ ደኣ ንስኻ/ኺ፡-

  ”ቀዋሚ” (permanent) መቕመጢ-ፍቓድ ኣልዩካ

  • ”ስደተኛ” ዚብል ”ብጊዜ ዝተደረተ” መቐመጢ-ፍቓድ ምስ ዚወሃበካ
  • ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል፤ ”ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ-ፍቓድ” ምስ ዚወበካ፤ ከምኡ ውን እቲ ዑቕባ ናይ ምርካብ ምልክታኻ፤ ቅድሚ 24 ሕዳር 2015 ዝኣተወ ምስ ዚኸውን እዩ።

  ንስኻ/ኺ፡ እቲ ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ናይ ”ዑቕባነት-ደረጃ” ዝረኸብካን፤ ቅድሚ 24 ሕዳር ውን ምልክታ ዘቕረብካን ምስ ትኸውን፤ ነቲ ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ ክህልወካ ዚኽእል መሰል፤ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ዝዀነ ኩነታት ጥራይ እዩ።

 • ኣብዚ ዚስዕብ፡ ንዓኻን ንስድራቤትካን፡ እንታይ ኪምልከተኩም ከም ዚኽእል፤ ገለ ኣብነታት ክተንብብ ኢኻ።

  ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብን ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ኣብዚ ብዝያዳ ኣንብብኣነ፡ ከም ”ስደተኛ” (flykting) ዚብል ናይ ዑቕባነት-ደረጃ ዝተዋህበኒ፤ ከምኡውን ዑቕባ ንምርካብ፡ ቅድሚ 24 ሕዳር ምልክታ ዘቕረብኩ’የ።

  እቶም ቀረባ ስድራቤትካ፤ ናብ ሽወደን መጺኦም፡ ክንድቲ ንስኻ ዘሎካ ናይ ፍቓድ ጊዜ ምሳኻ ንኽነብሩ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ኣሎዎም። ሽዑ ግን ንስኻ ድማ፤ እቲ ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ይምልከተካ እዩ።

  ኣነ፡ ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ናይ ዑቕባነት-ደረጃ ዝተዋህበኒ፤ ከምኡውን ዑቕባ ንምርካብ፡ ቅድሚ 24 ሕዳር ምልክታ ዘቕረብኩ’የ።

  እቶም ቀረባ ስድራቤትካ፤ ናብ ሽወደን መጺኦም፡ ክንድቲ ንስኻ ዘሎካ ናይ ፍቓድ ጊዜ ምሳኻ ንኽነብሩ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ኣሎዎም። ሽዑ ግን ንስኻ ድማ፤ እቲ ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ይምልከተካ እዩ።

  ኣነ፡ ከም ”ስደተኛ” (flykting) ዚብል ናይ ዑቕባነት-ደረጃ ዝተዋህበኒ፤ ከምኡውን ዑቕባ ንምርካብ፡ ድሕሪ 24 ሕዳር 2015 ምልክታ ዘቕረብኩ’የ።

  እቶም ቀረባ ስድራቤትካ፤ ናብ ሽወደን መጺኦም፡ ክንድቲ ንስኻ ዘሎካ ናይ ፍቓድ ጊዜ ምሳኻ ንኽነብሩ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ኣሎዎም። ሽዑ ግን ንስኻ ድማ፤ እቲ ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ይምልከተካ እዩ።

  ኣነ፡ ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ናይ ዑቕባነት-ደረጃ ዝተዋህበኒ፤ ከምኡውን ዑቕባ ንምርካብ፡ ድሕሪ 24 ሕዳር 2015 ምልክታ ዘቕረብኩ’የ።

  ነቲ ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ ክህልወካ ዚኽእል መሰል፤ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ዝዀነ ኩነታት ጥራይ ‘ዩ።

  እዚ ድማ ንኣብነት፤ እቶም ሰባት ብሓቂ ኣብ ዘስግእ ናይ ጥዕና ኩነታት ምስ ዚህልዉ ወይውን ግዳያት ሰብኣዊ-ንግዲ ኰይኖም ምስ ዚህልዉ፤ ክኸውን ይኽእል። ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት፤ መቐመጢ-ፍቓድ ንኣባላት ስድራቤት ምሃብ ኣይክኣልን እዩ።

  ኣነ፡ ዕድመይ ትሕቲ 18 ዓመት፡ ብዘይ ስድራቤት ናብ ሽወደን ዝመጻእኩ ’የ።

  ንበይንኻ ከም ዝመጻእካ ቆልዓ መጠን፤ እቲ ዝተዋህበካ ናይ ዑቕባነት-ደረጃ ውን ”ስደተኛ” ዚብል እንተ ዀይኑ፤ ንናይ ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ ዕድል ኣሎካ። ወለድኻ ድማ ናብ ሽወደን መጺኦም፤ ክንድቲ ንስኻ ዘሎካ ናይ ፍቓድ ጊዜ ምሳኻ ንኽነብሩ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ኣሎዎም።

  እቲ ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ናይ ”ዑቕባነት-ደረጃ” ዝረኸብካ ምስ ትኸውን ግን፤ ንስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ መሰል ክህልወካ ዚኽእል፤ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ዝዀነ ኩነታት ጥራይ ‘ዩ።

  ከም ቆልዓ መጠን፤ እቲ ነፍስኻ ባዕልኻ ናይ ምንባይ ጠለብ፤ ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ።

  ኣነ ዘላቒ (permanent) ዝዀነ መቐመጢ ፍቓድ ረኺበ ኣሎኹ።

  እቶም ስድራቤትካ፤ ናብ ሽወደን መጺኦም ምሳኻ ንኽነብሩ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ኣሎዎም። ሽዑ ግን ንስኻ ድማ፤ እቲ ስድራኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ይምልከተካ እዩ።

  ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብን ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ኣብዚ ብዝያዳ ኣንብብ

 • እቲ ነፍስኻ ባዕልኻ ናይ ምንባይ ጠለብ፤ ነቶም ናይ “ኮታ-ስደተኛታትከ” ይምልከቶም ድዩ?

  ሓደ ኣባል ስድራቤት ናይ ኮታ-ስደተኛ ዝዀነ ሰብ፤ ንመቐመጢ-ፍቓድ ምስ ዘመልክት፤ እቲ ነፍሳኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ይምልከቶ እዩ፤ እንተ ደኣ እቲ ምልክታ፤ ብድሕሪ ‘ቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ዘመዱ ፍቓድ ምርካቡ፤ ሰለስተ ወርሒ ድሒሩ ኣትዩ። እዚ ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ኪምልከተካ ዚኽእል ካልእ ኩነታት ድማ፤ እቶም ስድራቤት፡ ኣብ ሓንቲ ካብ ሕብረት-ኤውሮጳ ወጻኢ ዝዀነት ሃገር፤ ንዳግመ-ምትእኽኻብ ዕድል እንተ ደኣ ሃልይዎም ወይውን እቲ ዝምድና፤ ሓድሽ ዝተፈጥረ እንተ ዀይኑ ‘ዩ።

 • ከም ኣባል ስድራቤት ኪቝጸር ዚኽእል ሰብ መን ’ዩ?

  ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ-ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ እቶም ኣመልኪቶም ናብ ሽወደን ምሳኻ ንምቕማጥ ከመጹ ዚኽእሉ፤ እቶም ቀረባ ስድራቤትካ ጥራይ እዮም። ከም ናይ ቀረባ ስድራቤት ዚቝጸሩ፤ እቶም ሰብኣይካ፡ ሰበይትኻ፡ ምዝጉብ-መጻምድትኻ ወይ ናይ ሓዳር-ዓርክኻ ከምኡውን 18 ዓመት ዘይመልኡ ደቅኻን እዮም። ክልቴኹም፡ ማለት ንስኻን እታ መቃምጥትኻን ድማ፤ 21 ዓመት ዝመላእኩምን፤ ቅድሚ ናብዚ ምምጻኩም ድማ ንኽልተ ዓመታት ሓቢርኩም ዝተቐመጥኩምን ክትኰኑ ይግባእ። ናይ ሓባር ዝወለድኩሞም ቆልዑ ምስ ዚህልዉኹም ግን፤ ነቲ ናይ ዕድመ ጠለብ ፍሉይ ኣረኣያ ይግበረልኩም እዩ። ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዚኸውን፤ ወለድኻ ውን ከም ናይ ቀረባ ስድራቤትካ ይሕሰቡ እዮም።

  ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ካልኦት ናይ ቀረባ ኣዝማድካ ውን እንተዀኑ፤ ናብ ሽወደን ናባኻ መጺኦም መታን ክቕመጡ፤ ኣብ ፍሉይ ዝዀነ ኩነታት፡ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ንምርካብ፤ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ኣሎዎም።

  ብዛዕባ ንኻልእ ናይ ቀረባ-ዘመድ ዚምልከት መቐመጢ-ፍቓድ ኣብዚ ብዝያዳ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

 • እቲ ነፍስኻ ናይ ምንባይን ቤት ክህልወካን ዚብል ጠለብ እንታይ ማለት ’ዩ

  እቲ ነፍስኻ ባዕልኻ ምንባይን ቤት ንኽህልወካን ዚብል ጠለብ ማለት፤ እቲ ንዓኻን ንስድራቤትካን ባዕልኻ ክትናቢ ምኽኣልን፤ እኹል ዝዀነ ስፍሓት ዘሎዎ ቤት ክህልወካን ማለት ’ዩ።

  ብዛዕባ ነፍስኻ ባዕልኻ ናይ ምንባይን ናይ ቤትን ጠለባት ኣብዚ ብዝያዳ ኣንብብ

 • E ስድራቤተይ ከመልክቱ ከሎዉ፤ ኣነ፡ ንዓይን ንስድራቤተይ ባዕለይ ክናቢ ከም ዚኽእል ንኸርኢ እግደድ ድየ? ወይ ብዛዕባ ‘ቲ ዘሎኒ እቶት ዚምስክር ሰነድ፤ ጸኒሐ ከቕርብዶ እኽእል ‘የ?

  ሚግራሾንስቨርከት፡ እቲ ምልክታ ክኣቱ ከሎ፤ ንስኻ፡ ንነብስኻን ነቶም ኣባላት ስድራቤትካን ክትናቢ ከም ትኽእልን፤ ከምኡውን ምስ መጹ ዚቕመጡሉ እኹል ስፍሓትን ቅቡል-ደረጃን ዘሎዎ ቤት ከም ዘሎካን፤ ብዕሉ ክቆጻጸር እዩ። እቲ ቤት ድማ፡ ካብቲ እቶም ስድራቤትካ ዝመጽኡሉ ጊዜ ጀሚርኩም፡ ክጥቀሙሉ ክትክእሉ የድሊ እዩ። ሓደ ሰብ፡ ነዚ ጠለባት ‘ዚ ክማልእ ዘይክኣል ምስ ዚኸውን፤ ናይቲ ስድራቤት መቐመጢ-ፍቓድ ንምርካብ ኣቕሪብዎ ዘሎ ምልክታ፤ ንሱ ክንጸግ እዩ።