ብዛዕባ ”ፍሉይ-ናይ ስራሕ ፍቓድን”፤ ከምኡ’ውን መሰል ናይ ምስራሕን

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – tigrinska

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta
 • ኣነ፡ ዋላ’ኳ ናይ ምስጓጕ ውሳኔ ተዋሂቡኒ ይሃሉ፤ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክወሃበኒ ይኽእል ድዩ?

  እወ፡ ዋላ ብድሕሪ ንክትስጐጕ ውሳኔ ምርካብካ ውን፥ ካብ ሃገር ንምውጻእ ምስ ሚግራሾንስቨርከት ምትሕብባር ክሳብ ዝገበርካ፥ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” AT-UND ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

 • ኣነ፡ ዋላ’ኳ ናይ መንነት ፍቓድ ዘይብለይ እንተ ዀንኩ፤ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክወሃበኒ ይኽእል ድዩ?

  እወ፡ እንተደኣ ሚግራሾንስቨርከት ብኻልእ መገዲ መንነትካ ንምርግጋጽ ክትሕግዝ ክኢልካ ኣሎኻ ኢሉ ገምጋም እዩ።

 • ኣነ፡ ንበይነይ ከም ዝመጻእኩ ስደተኛ ቖልዓ፥ ስራሕ ንምስራሕ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክህልወኒ የድሊ ድዩ?

  ንበይኖም ዝመጹ ስደተኛታት ቆልዑ፥ ዕድሚኦም ልዕሊ 16 ዓመት ምስ ዚኸውን፥ ኣብ ሽወደን ስራሕ ንምስራሕ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክህልዎም ይግባእ እዩ። እቶም ዕድሚኦም ትሕቲ 16 ዓመት ዝዀነ ቆልዑ ግን፤ ንግዝያዊ ስራሕ፡ ንቕልል ዝበለ ዓይነት ስራሓት ወይ ሓሓሊፍካ ንዝስራሕ ስራሕ፤ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክህልዎም ኣየድልን እዩ። ይኹንእምበር፡ እቲ ቆልዓ ክሰርሕ እንተ ዀይኑ፥ እቲ መጕዚት ወይ እቲ ብዓል-ሕድሪ (god man)፥ ናይ ምስምምዑ መግለጺ ክህብ የድሊ እዩ። ኣስተውዕል፡ ደሞዝ ወይ ካልእ ካሕሳ ምቕባል ወይ ንኣብነት ናይ ህያብ ካርድ ምቕባል፤ ብመሰረት LMA ነቲ ክትረኽቦ ዘሎካ ናይ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል፥ ጽልዋ ይገብረሉ እዩ።

 • እቲ ኣነ ዝሰርሖ ስራሕ፡ ዋላኳ ናይ ጊዜ ሓጋይ ጥራይ እኳ እንተዀነ፤ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክህልወኒ ይግባእዶ እዩ?

  እወ፡ ዕድሜኻ 16 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ምስ ዚኸውን ክህልወካ ይግባእ እዩ። ዕድሜኻ ትሕቲ 16 ዓመት ምስ ዚኸውን ግን፤ እቲ መጕዚትካ ወይ እቲ ብዓል-ሕድሪኻ (god man)፥ ናይ ምስምምዑ መግለጺ ክህብ የድሊ እዩ።

 • ሚግራሾስንቨርከት፡ ነቲ ናተይ ስራሕ ምቝጻርካ፡ ከፍቅዶ ይግባእ ድዩ?

   ኣይፋል፡ ኣየድልን እዩ።

Last updated: 2017-10-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.