ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ኣብ ሕጊ ምቕባል ስደተኛታት (LMA) ዘሎ ድሩትነታት

Vad innebär ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) – tigrinska

 • ኣብ ሕጊ ምቕባል ሓተትቲ ዑቕባ (LMA) ዝተገብረ ለውጥታት እንታይ የመልክት ?

  ምቅይያር ሕጊ ኣብ ምሕታት ዑቕባ (LMA)፡ ናይ ምጥራዝ ወይ ምስጓግ ውሳኔ ምስ ዘጋጥመካ ወይ ውን  ብወለንታኻ ክትወጽኣሉ ዝግብኣካ ዕለት ምስ ዝሓርር፡ ንሓገዝካ ዝኸውን መሰልካ ትስእን፡ ይግባይ ክትብል ውን ኣይትኽእልን። እዚ ማለት ኩሉ ዘለካ መሰላት ብወኪል ሽደተኛታት ሽወደን (Migrationsverket) ዝኽፈል ናይ መዓልታዊ ቁጠባዊ ሓገዛትን መሰል መንበሪ ገዛ ንሓተትቲ ዑቕባ ዘለካ ይምንጠለካ።

 • ብሕጊ ምቕባል ዑቕባ መንዩ ቀንዲ ተጸላዊ?

  ብሕጊ ምቕባል ዑቕባ ቀንዲ ተጸላዊ ትኸውን እንድሕር ንስኻ፥

  • ይግባይ ዘይበሃሎ ናይ ምጥራዝ ወይ ምስጓግ ውሳኔ ምስ ዝውሰነልካ ወይ ውን ብወለንታኻ ናይ ምውጻእ ዕለት ኣኺሉ ሓሪሩኻ ናይ ምስጓግ ወይ ምጥራዝ ውሳኔ ምስ ዝብየነልካ።
  • ብውሑዱ 18 ዕድመ ምስ ትበጽሕ።
  • ምስ ትሕቲ 18  ዝዕድሚኦም ኣብ ትሕቲ ኣላይነትካ ዝመሓደሩ ዘይትነብር እንተዄንካ።
 • ንይግባይ ዘይበሃሎ ዝተዋህበኒ ውሳኔ ደጊመ ናይ ሓገዝ መሰላት ክረክብ ይኽእል’ዶ?

  ወኪል ሰደተኛታት ወይ ቤት ፍርዲ ጉዳይካ ዳግመ ግምት ንኽግበረሉ ምስ ዝሰማማዕ፡ ወይ ከኣ ንውሳኔ ናይ ምስጓግካ ወይ ምጥራዝካ ንግዚኡ ደው ምስ ዘብሎ፡ ናይ ሓገዝ መሰልካ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።  ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ከም ዝተወስደ ምስ ተሓበረካ፡ ንወኪል ስደተኛታት ዳግማይ ሓገዝ ንኽግበረልካ ክትሕብሮ ይግባኣካ። ንወኪል ስደተኛትት ንዝያዳ ሓበሬታ ተወከሶም።

 • ብወኪል ስደተኛታት ሽወደን ዝተዋህበኒ መንበሪ ገዛ ክሳዕ ኽሳዕ እየ ክነብር ዝኽእል?

  ናይ ምጥራዝ ወይ ምስጓግ ውሳኔኻ  ይግባይ ምባሉ ክሳዕ ዘብቕዕ ብወኪል ስደተኛታት ኣብ ዝተቐረበልካ መንበሪ ገዛ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ።  ብወለንታኻ ትወጽኣሉ ዕለትካ ኣኺሉ ዝብል ውሳኔ ምስ ዝመጽኣካ፡ ክሳዕ እታ ናይ ዕለተ ምሕራር እትኣክል ወይ ውን እዚ ዕለተ ምሕራር ጠጠው ምስ ዝብል ናይ ምንባር መሰልካ ይቕጽል።

 • ሪ ወኪል ስደተኛታት ዝተዋህበኒ መንበ ሪ ገዛ ክነብር እንተዘይክኢለ ኣበይ ክኸይድ ይኽእል ?

  ናይ ምጥራዝ ወይ ምስጓግ ውሳኔኻ ይግባይ ክበሃለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃምስ ዝበጽሕ ወይ ውን ብወለንታኻ እትወጽኣሉ  ዕለት ኣኺሉ ምስ ዝሓርር፡ ካብ ሃገረ ሽወደን ንኽትወጽእ ክትግደድ ኢኻ። ወኪል ስደተኛታት ወይ ውን ፖሊስ ናብ ናይ መስርሕ ምምላስ ጉዕዞኻ ክተሓባበሩኻ እዮም ።

 • ካብ መንበሪ ገዛይ ምውጻእ ምስ ዝኣቢ እንታይ ከጋጥመኒ እዩ?

  ካብ መንበሪ ገዛኻ ምውጻእ ምስ እትኣቢ፡ ከም ሓደ ብወኪል ስደተኛታት ኣብ ዝተዋህቦ መንበሪ ገዛ ንኽነብር መሰል ዘይብሉ ብሓይሊ ተመንዚዕካ ክትወጽእ ኢኻ ። ካብ መንበሪ ቤትካ ንኽትወጽእ ምእባይ ውን ከም ገበናዊ ጎነጽ እዩ ዝቑጸር።

 • ወኪል ስደተኛታት ዝተወሰነለይ ዕለት ኣወጊዱ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ዳግማይ ንኸይ ኣ ቱ ድማ ከልኪሉኒ። መንበ ሪ ገዛይ መዓስ እየ ክሓድጎ ?

  ብወለንታኻ እትወጽኣሉ ዕለት እኺሉ ምስ ዝሓርር፡ መንበሪ ገዛኻ ብቕጽበት ኽ ትገድፎ ይግብኣካ።

 • ብወኪል ስደተኛታት ኣብ ዝተዋህበ መንበ ሪ ገዛ ንዓይ እትኸውን ክፍሊ ኣላ። ኣብ መንበ ሪ ገዛ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ንኽነብር ኣፍቂዶምለይ። ኣብቲ ገዛ ምቕማጥ ክቕጽል’ዶ ?

  እይትእኽልን ኢኻ። ወኪል ስደተኛታት ንመን ናይ መሰል ሓገዝ ክህቡ እቲ ውሳኔ ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ፡ ናይ ምንባር ተኽእሎ ክህልወካ ውን ይኽእል።

 • ኣብ ናይ መስርሕ ምምላስ ጉዕዞይ ዝኾነ ሓገዛት ይረክብ ድየ?

  ትተሓባበር እንተዄንካ፡ ወኪል ስደተኛታት ኣብ መስርሕ ምምላስ ጉዕዞኻ ክተሓባበረካ እዩ። ንመምለሲኻ ዝኸውን ገንዘብ እንድሕር ዘይብልካ፡ ወኪል ስደተኛታት ናይ ነፋሪት ቲኬት ኣብ ምግዛእ ክተሓባበረካ እዩ። ጉዳይካ ኣብ ኢድ ፖሊስ እንድሕር በጺሑ ድማ፡ ፖሊስ እቲ ዝግባእ ምትሕብባር ኣብ ናይ ምምላስ ጉዕዞኻ ንኽገብሩልካ ግዴታኦም እዩ።

 • ዝኾነ ናይ ሓገዛት መሰል የብለይን። ብሕክምና ዝተኣዘዘለይ መድሃኒታት ብናይ ሕጊ መሕተት ዑቕባ (LMA)  ዝተዋህበኒ ካርድ ተጠቒመ ጥዕናይ ክከታተል እኽእል’ዶ?

  ኣይትኽእልን፡ ናይ ሕጊ መሕተቲ ዑቕባ (LMA) ካርድኻ ናይ ሓገዝ መሰላትካ ደው ክብል እንከሎ ከተረክቦ እሎካ።

 • ክንክን ጥዕናን መድሃኒትን ክረክብ ይግብኣኒ እዩ። ንኽገዝኦም ቁጠባዊ ሓገዛት ክረክብ ይኽእል’ዶ?

  ኣብ ሽወደን ንኽትቅመጥ ፍቓድ እንድሕር ዘይብልካ፡ ብበዓል ሞያ ውሽጣዊ ሓኪም ወይ ሓኪም ስኒ ህጹጽ ዝኾነ ረድኤታት ንክትረክብ እንተድኣ ኣፍቂዱልካ፡ ንጥዕናዊ ክንክንን መድሃኒታትን ንኽትረክብ ናይ ሓገዝ መሰል እሎካ። ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ሓገዝ ምስ እትደሊ ንሰራሕተኛታት ምክንኻን ጥዕና ብዝበለጸ ተወከስ።

  ወኪል ስደተኛታት፡ መሰል ናይ ሓገዝ እንተዘይብልካ፡ ዝኾነ ገንዘባዊ ሓገዝን ንክንክን ጥዕና ወይ መግዝኢ መድሃኒታት ዝኸውን ገንዘብ ኣይህበካን እዩ። ናይ ሕጊ መሕተቲ ዑቕባ ካርድ ንሕሱር ዝዋጋኡ መድሃኒታትን ወይ ኣብ ሓኪም ቀሪብካ ንኽትርአ ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ።

  ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ 1177 መወከሲ ጥዕና ይርከብexternal link, opens in new window

 • ንበይነይዝመጻእኩናይይግባይዘይበሃሎምጥራዝወይመስጎግቲውሳኔድማዝተወሰነለይቆልዓ‘የ።18ዕድመምስበጻሕኩእንታይክገብርእየ?

  ይግባይ ዘይብሃሎ ናይ ምጥራዝ ወይ ምስጓግ ውሳኔ ምስ ዝብየነልካ ወይ ብወለንታኻ ናይ ምውጻእ ዕለትካ ኣኺሉ ምስ ዝሓረካ፡ ናይ ሓገዝ መሰልካ 18 ዕድመ ምስ በጻሕካ የብቅዕ፡ ካብታ ሃገር ድማ ክትወጽ ትግደድ።

 • በይነይ ዝመጻእኩ ምስ ካባይ ዝዓብዩ ቤተሰብ ዝነብር ቆልዓ እየ። እቶም ዝናብዩኒ ቤተሰብ ናይ ሓገዝ መሰላቶም ኣብቂዑ። ምስ ዝናብዩኒ ቤተሰብ ክነብር እንተደኣ ዘይክኢለ እንታይ ክገብር ይኽእል?

  ምስ ዝናብየካ ዝነበረ ቤተሰብ ክትነብር እንተደኣ ዘይክኢልካ፡ ምምሕዳር ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መንበሪ ገዛ ንኽትረክብ ክተሓባበረካ እዩ።

 • ወደይ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰለስተ ኣዋርሕ 18  ዕድመ ክመልእ እዩ።ይግባይ ዘይበሃሎ ናይ ምጥራዝ ወይ ምስጓግ ውሳኔ ድማ ተዋሂቡና፡  ዕለትና ድማ ግዚኡ ኣኺሉ ሓሪሩ። ወድና 18 ዕድመ ምስ ዝኣክል ናይ ምሕጋዝ መሰላት ኣለና ድዩ?

  የብልኩምን፡ ዉሉድኩም ካብታ 18 ዝመልኣላ መዓልቲ ናይ ምሕጋዝ ዝበሃል መሰል የብልኩምን

 • ናይ ምሕጋዝ መሰላተይ ምስ ዘብቅዕ ንናይ ተግባራዊ ስርሐይ ዕድላተይ እንታይ እዩ መጻኢኡ?

  ናይ ምሕጋዝ መሰላትካ ምስ ዘቋርጽ ኣብቲ ትሰርሓሉ ዝነበርካ ተግባራዊ ስራሓት ናይ ምቕጻል ተኽእሎኻ ደው ይብል።

 • AT-UND ፍቓድ ኣሎኒ ይሰርሕ ድማ ኣለኹ። ናይ ሓገዝ መሰላት ዘይብለይ ክነሰይ ስራሕ ክቕጽል ይኽእል’ዶ ?

  ካብ ሃገርና ንኽትወጽእ እንተደኣ ተሓባቢርካና ናይ AT-UND ፍቓድካ ኣብ ቦትኡ እዩ ካብ ሃገርና ንኽትወጽእ እንተደኣ ዘይተሓባቢርካና ግና ናይ AT-UND ፍቓድካ ካብ ትርጉም ወጻኢ ክኸዉን እዩ።