ሕቶታትን መልሲታትን ብዛዕባ ዝተደረተ ዕድላት መቐመጢ-
ፍቓድ ምርካብ

Frågor och svar om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd – tigrinska

 • እዚ ወጺኡ ዘሎ ጊዚያዊ ሕጊ እንታይ ትርጉም ኣሎዎ?

  ትርጉም ናይዚ ወጺኡ ዘሎ ጊዚያዊ ሕጊ፤ እቲ ዑቕባ ዘድልዮ ሰብ፡ ኣብ ክንዲ “ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ፤ ብጊዜ ዝተደረተ (tidsbegränsat) መቐመጢ-ፍቓድ ጥራይ ይወሃቦ ማለት ’ዩ። ንስኻ/ኺ፡ ናይ ”ስደተኛ-ምኽንያት” ኣሎካ ተባሂልካ ዝተገምገምካ ሰብ፤ መቐመጢ-ፍቓድ ን3 ዓመት ይወሃበካ። ንስኻ/ኺ ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ኣሎካ ተባሂልካ ዝተገምከምካ ድማ፤ መቐመጢ-ፍቓድ ን13 ኣዋርሕ ይወሃበካ። ንስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ ዕድል ዘሎዎ፤ እቲ ”ስደተኛ” ዚብል ውሳነ ዝረኸበ ኰይኑ፤ እቲ ”ኣማራጺ ዑቕባነት-ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ውሳነ ዝረኸበ ግን፤ እቲ ዕድሉ ዝተደረተ እዩ። ኣብ ርእሲ ’ዚ ድማ፤ እቲ ቤተሰቡ ናብ ሽወደን ከምጽእ ዝደሊ ሰብ፤ እቲ ነፍስኻ ባዕልኻ ናይ ምንባይ ጠለብ፤ ይምልከቶ እዩ። እዚ ሕጊ ’ዚ ኣብ ግብሪ ምውዓል ዝጀመረ፤ ኣብ 20 ሓምለ 2016 እዩ።

 • ኣነ ንኽንደይ ጊዜ ዝንውሓቱ መቐመጢ-ፍቓድ ክረክብ እኽእል?

  እቲ ንውሓት ናይ መቐመጢ-ፍቓድካ ዚውስኖ፤ ብመሰረት እቲ ናይ ”ዑቕባነት-ደረጃ” ዝተዋህበካ ውሳነ እዩ። እቲ ”ስደተኛ” (flyktingstatus) ዚብል ውሳነ ዝተዋህቦ ሰብ፤ ናይ 3 ዓመታት መቐመጢ-ፍቓድ ይረክብ። እቲ ”ኣማራጺ ዑቕባነት ከም ዘድልዮ ሰብ” ዚብል ዝተዋህቦ ሰብ ድማ፤ ናይ 13 ኣዋርሕ መቐመጢ-ፍቓድ ይረክብ።

 • ኣነ እቲ ”ስደተኛ” ዚብል ደረጃ-ዑቕባነት ከም ዝተዋህበኒ ብኸመይ እፈልጥ?

  ከም ”ስደተኛ” ወይ ”ኣማራጺ ዑቕባነት ከም ዘድልዮ ሰብ” ተባሂሉ ከም ዝተወሰነልካ፤ ኣብቲ ዝተዋህበካ ናይ ውሳነ ሰነድ ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ። ምስቲ ዝተዋህበካ ውሳነ ድማ፤ ብዛዕባ ’ቲ ንውሓት ናይቲ ዝተዋህበካ መቐመጢ-ፍቓድን፤ ክህልዉኻ ናይ ዚኽእሉ መሰላትን፤ መሓበርታ ክትረክብ ኢኻ። እንታይ ዓይነት ናይ ”ዑቕባነት-ደረጃ” ክትወሃብ ከም ትኽእል፤ ቅድሚ ’ቲ ሚግራሾንስቨርከት ነቲ ጉዳይካ ኣጽኒዑ፤ ብዛዕባ መቐመጢ-ፍቓድካ ውሳነ ዚህብ፤ ዝዀነ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእል እዩ።

  ኣብዚ፡ ከም ”ስደተኛ” ወይ ”ኣማራጺ ዑቕባነት ከም ዘድልዮ ሰብ” ንኽትግምገም፤ እንታይ ኪጥለብ ከም ዚኽእል፤ ብዝያዳ ኣንብብ።

 • እቲ ”ስደተኛ” ዚብል ”ደረጃ-ዑቕባነት” ክወሃበኒ ዘይክኣለ ስለምንታይ እዩ?

  ሚግራሾንስቨርከት፡ ነቲ ብሕቡራት-መንግስታት ዝወጸ ”ስምምዕ-ስደተኛታት”፤ ንስኻ ንዕኡ ተማልኦ ኢኻ ኢሉ ኣይገምገመን ማለት ’ዩ።

  ኣብዚ፡ ብዛዕባ ከም ”ስደተኛ” ወይ ከም ”ኣማራጺ ዑቕባነት ከም ዘድልዮ ሰብ” ኴንካ ንኽትግመገም፤ እንታይ ኪጥለብ ከም ዚኽእል፤ ብዝያዳ ኣንብብ።

 • ፍልልይ ናይ ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድን፤ ብጊዜ ናይ ዝተደረተ መቐመጢ-ፍቓድን እንታይ ’ዩ?

  ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፤ ከም ኩሎም ኣብ ሃገር ሽወደን ዝነብሩ ኣህዛብ፤ ብተመሳሳሊ ዝዀነ ኵነት ክትቅመጥ፡ ክትሰርሕን ክትነብርን መሰል ኣሎካ ማለት ’ዩ። እዚ ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድካ፤ ኣብ ሃገር ሽወደን ነባሪ ክሳብ ዝዀንካ፡ ዘገልግልካ እዩ።

  እቲ ”ብጊዜ ዝተደረተ” መቐመጢ-ፍቓድ ግን፤ ን13 ኣዋርሕ ወይ ን3 ዓመታት ጥራይ ዘገልግል እዩ። ንስኻ/ኺ፡ ኣብ ሽወደን ክትነብርን ክትሰርሕን መሰል ኣሎካ። እንተ ዀነ ግን፤ እቲ ናይ መቐመጢ-ፍቓድካ ምስ ተወድአ፤ ነቲ ዚቕጽል ጊዜ፡ ንስኻ/ኺ ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ ዘሎካ ምኽንያታት፤ ሚግራሾንስቨርከት ከም ብሓድሽ ከጽንዖ እዩ።

 • መን ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ክወሃቦ ይኽእል?

  እቶም ብመሰረት እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕጊን ወይ እቶም ናይ ”ኮታ-ስደተኛታትን” ጥራይ እዮም፤ ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ክረኽቡ ዚኽእሉ።

 • መን ’ዩ በዚ ጊዚያዊ ሕጊ ዚውሰነሉ፤ መንከ ’ዩ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕጊ ክውሰነሉ ዚኽእል?

  እቶም ብዘይ ወለዲ ዝመጹ ትሕቲ-ዕድመ ቆልዑ፤ ቅድሚ 24 ሕዳር (november) 2015 ናይ ዑቕባ መሕተቲ ምልክታ ዘቕረቡን፤ እቶም ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዘሎዉዎም ስድራቤታት፤ ቅድሚ 24 ሕዳር (november) 2015 ናይ ዑቕባ መሕተቲ ምልክታ ዘቕረቡን ጥራይ እዮም፤ ብመሰረት እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕጊ ዚውሰነሎም።

  በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕጊ መታን ክውሰነሎም ግን፤ ኣብቲ ሚግራሾንስቨርከት ውሳነኡ ዘጽድቐሉ እዋን፤ እቶም ቆልዑ 18 ዓመት ዘይመልኡ ክዀኑ ይግባእ።

  ኩሎም እቶም ዝተረፉ ካልኦት ግን፤ ብመሰረት እዚ ጊዚያዊ ሕጊ ይውሰነሎም።

 • ኣነ ቅድሚ 25 ሕዳር 2015 ‘የ ናይ ዑቕባ ምልክታይ ኣቕሪበ። ደቀይ ግን ክሳዕ ሕጂ ኣብ ሃገረይ ይነብሩ ኣሎዉ። ሕጂ ንሕና፡ ከም ቆልዑ ዘሎዉዎም ስድራቤት ተሓሲብናዶ “ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ይወሃበና ይኸውን?

  ኣይፋልን፡ ንስኻ/ኺ ብዘይ ደቕኻ ናብዚ መጺእካ ምስ ትህሉ፤ እቲ ዘቕረብካዮ ዑቕባ ናይ መሕተቲ ምልክታ፤ ከም ናይ ሓደ በጽሒ ግለ-ሰብ ተራእዩ እዩ ዚውሰን። መቐመጢ-ፍቓድ ክትረከብ እንተ ተወሲኑልካ፤ እቶም ቀረባኻ ስድራቤት፡ ክሳብቲ ንስኻ/ኺ ዘሎካ ንውሓት ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ጊዜ፤ ናባኻ ናብ ሽወደን መጺኦም ንኽቕመጡ፤ ምልክታ መቐመጢ-ፍቓድ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም።

 • ኣነ፡ ቅድሚ 20 ሓምለ 2016 ‘የ ውሳነይ ተቐቢለ፤ እቲ ንዓይ ዚምልከተኒኸ ኣየናይ እዩ?

  ንስኻ፡ ቅድሚኡ ወይ ኣብ ዕለት 20 ሓምለ 2016፤ ብመሰረት እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕጊ ውሳነ ዝተዋህበካ ምስ ትኸውን፤ እቲ ዝተዋህበካ ውሳነ፡ በዚ ሓድሽ ጊዚያዊ ሕጊ ኣይክትንከፍን እዩ።

 • ኣነ፡ “ብጊዜ ዝተደረተ” መቐመጢ-ፍቓድ ’ዩ ተወሲኑለይ ዘሎ። እቲ ጊዜ ‘ቲ ምስ ተወደአ፤ እንታይ ከጋጥም ‘ዩ?

  እቲ ብጊዜ ዝተደረተ ናይ መቐመጢ-ፍቓድካ ምስ ተወድአ፤ ንስኻ ንመጻኢ ጊዜ ውን፤ ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ ዘሎካ ምኽንያታት፤ ከም ብሓድሽ ክጽናዕ ‘ዩ። ሽዑ ውን ነቲ ዚቕጽል ግዜ፡ ዑቕባ ዘድልየካ ኰይኑ ምስ ዚርከብ፤ ከም ብሓድሽ “ብጊዜ ዝተደረተ” ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ይወሃበካ።

  እንተ ደኣ ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናብየሉ እትኽእል ስራሕ ረኺብካ ግን፤ እቲ “ብጊዜ ዝተደረተ” መቐመጢ-ፍቓድካ ምስ ተወድአ፤ “ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

 • ኣነ ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ንኽረክብ፤ እንታይ ጠለባት ‘ዩ ክማላእ ዘሎዎ?

  እንተ ደኣ ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናብየሉ እትኽእል ስራሕ ረኺብካ ፤ እቲ “ብጊዜ ዝተደረተ” መቐመጢ-ፍቓድካ ምስ ተወድአ፤ “ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል ‘ዩ። እቲ ዝቖጸረካ ወሃብ-ስራሕ ግን፤ ካብቲ ስራሕ ዝተቖጸርካሉ ግዜ ጀሚሩ፤ እንተ ደንጐየ ድሕሪ ሓደ ወርሒ፤ ስራሕ ቆጺሩካ ከም ዘሎ፡ ንቤትስልጣን ኣታዊ-ግብሪ (skatteverket) ሓበሬታ ክህብ ይግባእ። ደሞዝካ፡ ውሕስነት-ሓለዋኻን ካልእ ናይ ምቝጻር ስራሕ ጠለባትን፤ ብመሰረት ናይ ሽወደን “ሓባራዊ ስምምዕ-ስራሕ” (Svensk kollektivavtal) ዝተገብረ ውዕል ክኸውን ይግባእ።

  ንስኻ ዕድሜኻ ትሕቲ 25 ዓመት ዝዀነ፡ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናብየሉ እትኽእል ስራሕ ውን ዝረኸብካ፤ እቲ “ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቓድ ክትረክብ ዕድል ኪህልወካ ዚኽእል፤ ናይ 2ይ ደረጃ ትምህትኻ ተኸታቲልካ ምስ ትውድእ ወይ ምስኡ ዚዳረግ ትምህርቲ ምስ ትፍጽም ጥራይ እዩ።

 • ኣነ፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ-ፍቓድ እዩ ዘሎኒ። እንተ ደኣ ኣጋጣሚ ሓሚመ፤ ኣገልግሎት ክንክን-ሕማም ክረክብዶ መሰል ኣሎኒ?

  እወ፡ ልክዕ ከምቶም ”ዘላቒ” (permanent) መቐመጢ-ፍቃድ ዘሎዎም ሰባት ዚህልዎም መሰል፤ ንስኻ ውን ከምኡ መሰል ኣሎካ።

  ኣብዚ፡ ብዛዕባ ክንክን-ሕማም ብዝያዳ ኣንብብ. external link, opens in new window