ዑቕባ ስለ ዘድልየካ፡ ነቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ንምንዋሕ

Förlänga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov – tigrinja

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ ናይ መቐመጢ ፍቓድካ ምስ ተወድአ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ክትእቱ ዕድል ኣሎካ። ገና መዕቆቢ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን ድማ፤ እቲ መቐመጢ ፍቓድካ ክናውሓልካ ይኽእል እዩ።

ኣብ ገለ ፍሉይ ኩነታት፡ ካልእ ምኽንያት ምስ ዚህልወካ ውን፡ ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ መቕመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብጊዜ ዝተደረተ’ዶ ወይስ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ

ገና መዕቆቢ ዘድልየካ ሰብ ምስ ትኸውን፡ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ ናይ መቐመጢ ፍቓድካ ክናውሓልካ ይክኣል እዩ።

ተቘጺሩ ዝሰርሕ ወይስ ብዓል ኩባንያ

ስራሕ ተቖጺርካ ወይ ብዓል ኩባንያ ኴንካ፡ ብእቶትካ ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናቢ ከም ትኽእል ክተማሳኽር እንተ ክኢልካ፤ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ቀዋሚ ፍቓድ ንተቖጺሩ ዚሰርሕ ወይ ኩባንያ ከፊቱ ንዝነብር ኣብዚ ብዝበለጸ

መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ጂምናስዩም ንዝመሃሩ መንእሰያት

ብደረጃ ጂምናስዩም እትመሃር መንእሰይ፡ ዕድሜኻ ካብ 17 ክሳብ 24 ዓመት ምስ ትኸውን፤ ክሳብ’ቲ ዝጀመርካዮ ትምህርትኻ ትዛዝም፡ ኣብ ገለ ኩነታት ብጊዜ ዝተደረተ፡ ንውሕ ዝበለ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ፡ ንዓኻ ኣብ ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም፡ ኣብ ፍሉይ ቤትትምህርቲ ጂምናስዩም፡ ወይውን ምስኡ ዝመጣጠን ቤትትምህርቲ፤ ንኣብነት ሓዳሪ-ቤትትምህርቲ (folkhögskola) ወይ ኮሙናዊ ናይ በጽሒታት ቤትትህርቲ (komvux) እትመሃር ዚምልከት እዩ።

እቲ ናይ ፍቓድካ ምንዋሕ፡ መምስቲ ትምህርትኻ ንኽትውድእ ተሪፉካ ዘሎ ጊዜ ዝተሓሓዝ እዩ። እቲ ፍቓድኻ ክቕጽለልካ ዚኽእል፡ ንኹሉ እቲ ኣብ ቤትትምህርትኻ ክትገብሮ ዚግብኣካ ንጥፈታት፤ ብቐጻሊ ተኸታቲልካ ተተግብሮ ከም ዘሎኻ ምስ ተመሳኽር እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት፡ ካብቲ ቤትትምህርቲ ዝተዋህበካ ምስክር-ወረቐት ተቐቢልካ፡ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ክትልእኽ ይግብኣካ።

ናይ ጂምናስዩም ትምህርትኻ ምስ ወዳእካ፡ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናቢ ትኽእል እንተ ዄንካ፡ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ንኽትረክብ ምልክታ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ መቐመጢ ፍቓድ ንዓኻ ኣብ ጂምናስዩም እትመሃር፡ ዕድሜኻ ካብ 17 ክሳብ 24 ዓመት ዝዀነ፡ ዚብል ሓበሬታ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ዘመድ ናይ ሓደ ኣብ ሽወደን ተቐማጢ ዝዀነ ሰብ

ንስኻ/ንስኺ፡ ሓደ ሽወደናዊ ዜግነት ምስ ዘሎዎ ወይ ቀዋሚ ፍቓድ ምስ ዘሎዋ ሰብ ተጻሚድካ ኣብ ሓዳር ትነብር ኣሊኻ፤ ብምኽንያት እቲ ምስ ብዓል/ቲ ሓዳርካ ዘሎካ ምትእስሳር፡ መንበሪ ፍቓድ ክወሃካ ይኽእል እዩ። ብውሑዱ ንኽልተ ዓመት ዝኸውን ሓቢርኩም እንተ ተቐሚጥኩም፡ ንስኻ/ኺ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበኩም ይክኣል እዩ። እንተ ዘይኰነ ግን፡ ክሳብ ክልተ ዓመት ዝኸውን፡ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ይወሃበካ/ኪ።

ብምኽንያት እቲ ምስ ኣብ ሽወደን ዚነብር ሰብ ዘሎካ/ኪ ናይ ሓዳር ምትእስሳር ዚወሃበካ/ኪ ፍቓድ፤ እንታይ ጠለብ ከም ዘሎካ/ኪ ንምፍላጥ፡ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ/ቢ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ካልእ ምኽንያታት

ኣብ ካልእ ፍሉይ ዝዀነ ኩነታት፡ እቲ መቐመጢ ፍቓድካ ክናውሓልካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ፡ ሓደ ኣብ ፍሉይ ኩነት ወይ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሃለዋት ዚርከብ ሰብ፡ ከምኡውን ነቲ ሰብ ናይ ምስጓጕ ውሳኔ፡ ምስቲ ሃገር ሽወደን ዝተኣትወ ስምምዓዊ ግዴታታት፡ ተጻራሪነት ዘሎዎ ኰይኑ ምስ ዚርከብ እዩ።

ቅድሚ’ቲ ፍቓድካ ምውዳቑ ምልክታ መናውሒ ኣቕርብ

ቅድሚ’ቲ ብጊዜ ዝተደረተ ናይ መቐመጢ ፍቓድካ ምውዳቑ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ ምውድኡ፡ ካብ 3 ኣዋርሕ ንዝነውሕ ኣቐዲምካ ግን፡ ምቕራቡ ኣየድልየካን እዩ። እቲ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ናይ መናውሒ ምልክታ ምስ ዘይተቕርብ ግን፡ ውሳኔ ናይቲ ምክታኻ ክሳዕ ትረክብ፡ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ካልእ ክትከስሮ እትኽእል ረብሓታት ውን ክህሉ እዩ። ንሱ ድማ ንኣብነት፡ እግሪ መትከሊ ሓገዝ ገንዘብ፡ ሓገዝ ገንዘብ ንትምህርቲ ወይውን ደሞዝ ናይ ወላድነት ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ምልክታኻ ባዕልኻ ብኣካል ተረኺብካ ኣቕርቦ

መናውሒ ምልክታ ንምቕራብ፡ ባዕልኻ ብኣካል ናብ ሚግራሾንስቨርከት መጺእካ ክትገብሮ ይግባእ። ኩሎም እቶም ንኽናውሓሎም ዘመልክቱ ዘሎዉ ኣባላት ናይቲ ስድራቤት፡ ብኣካል ናብ ሚግራሾስንቨርከት ቤትጽሕፈት መጺኦም ከመልክቱ ይግባእ። እቶም ወላዲ ዘይብሎም ቆልዑ፡ ነቲ ናቶም ብዓል-ሕድሪ (ጉዳማን) ወይ ሕጋዊ ናይ ምዕባይ ቆልዓ ሓላፍነት ክወስድ ዝተመደበሎም ሰብ ሒዞም ክመጽኡ ይግባእ።

ምልክታኻ ኣበይ ክተቕርቦ ከም ትኽእል፡ ኣብቲ ”Hitta till oss” ዚብል ብዝበለጸ ኣንብብ (ብሽወደንኛን ብእንግሊዝኛን ጥራይ)

ናይ መናውሒ ምልክታ ንምቕራብ፡ ናይ ቆጸራ ጊዜ ሓዝ (ብሽወደንኛን ብእንግሊዝኛን ጥራይ)

ነቲ ናይ ምልክታ ኦርኒክ (ቅጥዒ) ምልኣዮ

ነቲ "Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd" ዚብል ኦርኒክ ምልኣዮ፡ ሽዑ ድማ መታን መናውሒ ፍቓድ ክተመልክት፡ ሒዝካዮ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ኪድ። ኩሎም ኣባላት ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት፡ ነናቶም ምልክታ ከቕርቡ ይግባእ። ንስኻ ብዑቕባኻ ምኽንያት ፍቓድ ረኺብካ፡ እቶም ብስድራቤታዊ ምትእስሳር ናብ ሽወደን ምሳኻ ንኽንበሩ ዝመጹ ኣባላት ስድራቤትካ ውን፤ እዚ ይምልከቶም እዩ።

ከም ኣብ ስራሕ ዘሎኻ ሰብ፡ ወይውን ብዓል ኩባንያ ኴንካ፡ ንቐዋሚ ፍቓድ ንምሕታት ምስ ትደሊ፤ ንስኻ/ኺ ውን ነቲ "Uppgifter om försörjning" ዚብል ኦርኒክ ክትመልኦ ይግብኣካ።

ምስ ሓደ ብዓል-ሕዳርካ/ኪ ዚኸውን ሰብ ሓቢርካ ንኽትነብር፤ ኣብ ሽወደን መቐመጢ ፍቓድ ክትረክብ ንምምልካት፡ እቲ ምሳኻ/ኺ ብዓል ሓዳር ክኸውን ዚደሊ ሰብ፡ ነዚ "Frågeformulär om förhållande" ዚብል ኦርኒክ ክመልኦ ይግባእ።

Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd blankett nummer 200011 (ብሽወደንኛ ጥራይ)PDF

Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011 (ብሽወደንኛ ጥራይ)PDF

Frågeformulär om förhållande, blankett nummer 204011 (ብሽወደንኛ ጥራይ)PDF

ምልክታ ንምቕራብ ክትመጽእ ከሎኻ - እንታይ ምሳኻ ተማሊእካ ክትመጽእ ይግባእ

ንመናውሒ ፍቓድ ምልክታ ክተቕርብ ከሎኻ፡ ነቲ ናይ መቐመጢ ፍቓድካ ወረቐትካ ተማሊእካዮ ምጻእ። ናይ መንነት ወረቐቓቲ ምስ ዚህልዉኻ ውን፡ ዋላኳ ቅድሚ ሕጂ ንሚግራሾንስቨርከት ኣርኢኻዮም እንተ ነበርካ፡ ተማሊእካዮም ደኣ ምጻእ።

ኣብቲ እትመልኦ ኦርኒክን ኣብቲ ናይ መሕትት ቅጥዒን፡ እንታይ ካልኦት ዓይነት ሰነዳት ምሳኻ ተማሊእካ ከም ትመጽእ ውን ተዘርዚሩ ክትረኽቦ ኢኻ። ነቲ ኦርኒክ ክትመልኦ ከሎኻ፡ ንብሙሉኡ ብጥንቃቐ ደኣ ኣንብቦ ኢኻ።

ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ዚህልወካ

ንቐጻሊ ውን ዑቕባ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን፡ ኣብቲ ንመናውሒ ፍቓድ ክተመልክት ዝመጻእካሉ ጊዜ፡ ክተዘንትወልና ኢኻ። ሓድሽ እተቕርቦ ምኽንያት ምስ ዚህልወካ ድማ፡ ሽዑ ክተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

ሓድሽ ፓስፖርት ወይ ናይ መንነት ወረቓቕቲ ምስ ዚህልወካ፤ ወይውን ሓድሽ ምኽንያት ከም ዘሎካ ዘመሳኽሩ ሰነዳት ምስ ዚህልዉኻ ውን፤ ኣብቲ ንመናውሒ እተመልክተሉ ጊዜ፡ ተማሊእካዮም ደኣ ምጻእ።

ስእሊ ወይ ዓሸራ (ጽቃጥ-ኣጻብዕቲ)

ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ ከሎኻ፤ ከም ብሓድሽ ክትስኣል ኢኻ። ዓሸራ (ምጽቃጥ-ኣጻብዕቲ) ውን ክትገብር ኢኻ። እቲ ሓድሽ ስእሊን እቲ ሕድሽ ዓሸራን፡ ነቲ ሓድሽ መቐመጢ ፍቓድካ ወረቐት ክንጥቀመሉ ኢና። ቆልዑ ትሕቲ 6 ዓመት፡ ዓሸራ (ናይ ኣጻብዕቲ ኢድ ምጽቃጥ) ምግባር ኣየድልዮምን እዩ።

ግዝያዊ ሕጊ መሰረት ብምግባር ሕቶን መልስን ብዛዕባ ምንዋሕ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ

Last updated: 2018-01-16

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.