The Swedish Migration Agency logotype

መንበሪ-ቦታ

Boende – tigrinska

ናይቲ ዑቕባ ዝሓተትካሉ ጉዳይ ውሳኔ እናተጸበኻ ከሎኻ፤ እትነብረሉ ቦታ ዘይብልካ ምስ ትኸውን፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” ኪሕግዘካ ይኽእል’ዩ። ምርጫኻ ምስ ዚኸውን፡ ባዕልኻ ውን መንበሪ-ቦታኻ ክተዳሉ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ምስ ኣዕሩኽትኻ ወይ ኣዝማድካ ክትቅመጥ ትኽእል ኢኻ። እንተ ደኣ መንበሪ-ቦታኻ ባዕልኻ ክተዳሉ ዄንካ፥ መታን ምሳኻ ንምርኻብ ክንክእል፡ ናይቲ መንበሪ-ቦታኻ ኣድራሻ ”ንሚግራሾንስቨርከት” ክተፍልጠና ይግብኣካ።

ኣብ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” መንበሪ-ቦታ ምቕማጥ

”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ኣብቲ ውሳኔኻ ትጽበየሉ ጊዜ ክትቕመጠሉ ትኽእል ጊዚያዊ መንበሪ-ቦታ ከዳልወልካ እዩ። ገንዘብ ዘይብልካ ምስ ትኸውን፥ "ሚግራሾንስቨርከት" ነቲ ዕዳ ክራይ-ገዛ ኪኸፍለልካ እዩ።

ናይ መንበሪ-ቦታ መሰል ምቁራጽ

እንተ ደኣ ናይ መንጸግቲ ውሳኔ ተቐቢልካ ዄንካ ወይ ካብ ሃገር ናይ ምስጓጕ ውሳኔ ተቐቢልካ፥ እሞ እቲ ኣብ ግብሪ ናይ ምትርጓሙ ጊዜ ከገልግል ጀሚሩ፥ ወይ ውን እቲ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ምርጫ ዓዲ-ትሓድገሉ ዝተፈቕደልካ-ጊዜ ተጸንቂቑ፥ ካብቲ መንበሪ-ቦታኻ ክትግዕዝ ኣሎካ። እዚ፡ ንዓኻ ዓቢ ሰብ፡ ምሳኻ ሓቢሮም ዚነበሩን ብኣኻ ዚመሓደሩን፥ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዘይብልካ ሰብ ዘገግልግ’ዩ።

ብዛዕባ ”ኣብ ናይ ሚግራሾንስቨርከት መንበሪ-ቦታ ምቕማጥ” ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ።

ባዕልኻ ኣብ ዘዳሎኻዮ መንበሪ-ቦታ ምቕማጥ

ኣብ ናይ ”ሚግራሾንቨርከት” መንበሪ-ቦታ ንምቕማጥ ዘይትደሊ እንተ ዄንካ፤ ባዕልኻ ትቕመጠሉ ቦታ ክተናዲ ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ሰባት፡ ክሳብ’ቲ ናይ’ቲ ዑቕባ ሓቲቶምሉ ዘሎዉ ጉዳይ መልሲ ዚረኽቡ፥ ምስ ኣዕሩኽቶም ወይ ኣዝማዶም ኪቕመጡ ዝመርጹ ኣሎው። መንበሪ-ቦታኻ ባዕልኻ ክተዳሉ እንተ መሪጽካ፥ ነቲ ናይ መንበሪ-ቦታኻ ወጻኢታት ውን ባዕልኻ ኢኻ ትሽፍኖ።

እንተ ደኣ፡ ሓደ ኮሙን - ንሓደ ከባቢ ከም ”ማሕበረ-ቁጠባዊ” ብድሆ ዘሎዎ’ዩ ተባሂሉ ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ምልክታ ዝቐረበሉ ቦታ ክትግዕዝ ኴንካ፥ እቲ ዚወሃበካ ”መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ” (dagersättning) ከምኡ ውን ”ፍሉይ ናይ ገንዘብ ደገፍ” (särskilt bidrag) ንምርካብ ዝነበረካ መሰል ከቛርጽ’ዩ።

ብዛዕባ ”ኣብ ናትካ መንበሪ-ቦታ ምቕማጥ” ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ

Last updated: 8 July 2020

Was the information on this page helpful to you?