ንዓኻ ዑቕባ ሓቲትካ – ቋንቋ ሽወደን ክትመሃር ንእትደሊ

Lära sig svenska – tigrinska

እንተድኣ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሃገር ሽወደን ኣልዪካ ከምኡእውን ኣብ ክፍሊ ግብሪ መዝገብ እንተድኣ ተመዘጊብካ፤ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (ኤስኤፍኢ) ንኽትምሃር መሰል ኣለካ። ምናልባት ቋንቋ ሽወደን ፍቓድካ ክሳብ ዝወሃበካ ንኽትመሃር ምስ እትደሊ ብዙሓት ገበርቲ ሰናያትን ማህበራት ቤት ትምህርቲ ብጉጅለ ቋንቋ ሽወደን ይምህሩ።

ናይ ትምህርቲ ክበባት ብቛንቋ ሽወደን

ብዙሓት ዓይነታት ናይ ትምህርቲ-ማሕበራት፤ ንስደተኛታት ዚኸውን፡ ናይ ቋንቋ ሽወደን ትምህርን፡ ናይ ሕብረተሰብ ትምህርቲን፡ ብመልክዕ ትምህርታዊ ክበብ የዳልዋ እየን። ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ጕጅለ ተራኽብ’ሞ፤ ሓቢርካ ድማ ቋንቋ ሽወደን ትመሃር። እቶም ጉጅለ ተመሃሮ ድማ፤ ሓቢሮም ናይቲ ኣወሃህባ ትምህርቲ፤ ከምቲ ዝደልይዎ ተጌሩ ንኽወሃቦም ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ፡ መልሲ ናይ ዑቕባኻ ትጽበ ዘሎኻን፤ ንስኻ፡  ፍቓድ ረኺብካ ግን ገና ኣብ መቐመጢ ስደተኛታት እትርከብ ዘሎኻን፤ ኣብዚ ንኽትካፈል ዕድል ኣሎካ። ኣብዚ ትምህርት’ዚ ኬድካ ንኽሳተፍ ብነጻ እዩ። ኣድላዪ ምስ ዚኸውን፤ ናብቲ ቤትትምህርቲ ንምኻድ ዘድሊ ናይ መጐዓዚ ወጻኢታት፤ ሚግራሾንስቨርከት ክሽፍነልካ ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ሓቲትካ ዝነበርካ፤ ካብ ሽወደን ንኽትወጽእ ውን ተወሲኑልካ ምስ ዝህሉ፤ ወይውን ኣብ ሽወደን መቐመጢ ፍቓድ ንምርካብ ብንጹር መሰል ዘይብልካ ምስ ትኸውን፤ ናብዚ ትምህርታዊ ክበብ’ዚ ንኽትሳተፍ፤ እትገብሮ ናይ መጐዓዚ ወጻኢታት፤ ባዕልኻ ኢኻ እትሽፍኖ።  

ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ዝወሃቦ ክበብ ክትሳተፍ ምስ ትደሊ፤ ኣብቲ እትቕመጠሉ ሰፈር ምስ ዚርከብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ማሕበር ርክብ ግበር። ብዛዕብ’ቶም ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ዚህቡ፤ ኣብ ቀረባኻ ዚርከቡ ናይ ትምህርቲ ማሕበራት፤ ኣየኖት ምዃኖም ንምፍልጥ፤ ምስቶም መቐበል ስደተኛታት ኣሃዱ ተዘራረብ።

ሽወደንኛ ምስ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ኴንካ ምልምማድ

ብዙሓት ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት፤ ዝተፈላለየ ዓይነታት ንዑቕባ ሓተትቲ ዝኸውን ትምህርቲ ሽወደን  ቋንቋ የዳልዋ ወይ “ስፕሮክ ካፌ” ይጥቀማ እየን። እንተደኣ ኣየኖት ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበራት፤ ቋንቋ ሽወደን ንምልምማድ ክሕግዛኻ ከም ዚኽእላ ንምፍላጥ፤ ምስቶም መቐበል ስደተኛታት ኣሃዱ ተዘራረብ።

ባዕልኻ ቋንቋ ሽወደን ምምሃር

ባዕልኻ ቋንቋ ሽወደን ንምምሃር፤ ኣብ ኢንተርነት ነዚ ዚሕግዙኻ ብዙሓት ነንበይኖም ፕሮግራማት ኣሎዉ። ነቲ መራኸቢ ቀሌቤታት ኣብዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ www.informationsverige.se። ክትረኽቦ ኢኻ። መብዛሕትኦም ፕሮግራማት፤ ናይ ኢንተርነት መራኸቢ ክህልወካ ዚጠልቡ እዮም። ኩሎም ብነጻ ዚወሃቡ እዮም።

ኣብዚ፡ ሸወደን ንምምሃር፡  ዚብል ናይ ኢንተርነት ገጽ’ዚ፤ ነቶም መራኸቢ ቀሌቤታት ክትረኽቦም ኢኻ (www.informationsverige.se)external link, opens in new window

Last updated: 15 November 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*






If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.