The Swedish Migration Agency logotype

ንሓተትቲ ዕቑባ ዝወሃብ ገንዘባዊ ደገፍ

Ekonomiskt stöd för asylsökande – tigrinska

ርእስኻ ምኽኣልካ ኣገዳሲ እዩ። ባዕልኻ እትረኽቦ እቶት ከምኡድማ ካልኦት ናይ እቶት ምንጭታት እንተዘይብልካ፣ ካብ ቦርድ ስደተኛታት ናይ ገንዘብ ደገፍ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እቲ ገንዘባዊ ደገፍ ካብ ብዙሓት ክፋልት ዝተዳለወ እዩ: ናይ ዕለታዊ ወጻኢታት መውዕሎ፣ ናይ ኣኮመዴሽን (ንኣብነት፣ ክፍሊ፣ ኣፓርትመንት ወዘተ) መውዕሎን ፍሉይ መውዕሎን።

ዕቑባ ክትሓትት እንከለኻ ነቲ ቦርድ ስደተኛታት ክንደይ ገንዘብ ወይድማ ካልእ ምንጪ ከምዘለካ ክተፍልጥ ኣለካ። ዋላሓንቲ ናይ እቶት ምንጪ እንድሕር ዘይብልካ ዕለታዊ ወጻኢታትካ መሸፈኒ ዝኀውን መውዕሎ ክወሃበካ እዩ።

ገንዘባዊ ኩነታትካ ክቕየር እንከሎ፣ ንኣብነት ስራሕ እንተረኺብካ፣ እዚ ናይ ግድን ንቦርድ ስደተኛታት ክትነግር ኣለካ። ካልእ ናይ እቶት ምንጪ እናሃለወካ ከይነገርካ ናይ ዕለታዊ ወጻኢታት መውዕሎ ምውሳድ ገበን እዩ። እንተ ደኣ ግዒዝካ፡ ነቲ ናይ መዓልታዊ ሓገዝ ገንዘብ ምርካብ መሰልካ ውን ክጸልዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብ ሓድሽ ኣድራሻ ምስ ትቕይር፡ ኩሉ ግዜ ንሚግራሾንስቨርከት ክትሕብሮ ይግባእ። 

ውሳነ ኣብ እትጽበየሉ እዋን ስራሕ እንተረኺብካ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ንምፍላጥ ተወሳኺ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ናይ ዕለታዊ ወጻኢታት መውዕሎ ናይ ምርካብ መሰልካ ከብቅዕ እንከሎ

ሕቶኻ ተነጺጉ እዩ ዝብል ውሳነ እንተተበይኑልካ ወይድማ ክትስጎግ እንተተበይኑልካሞ እዚ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ወይድማ ብወለንታ ካብ ስዊድን ናይ ምውጻእ ግዜኻ እንተተወዲኡ ናይ ገንዘብ ደገፍ ናይ ምርካብ መሰልካ ትስእን ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ምስኦም ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ተፈጻሚ ይኸውን።

ናይ ዕለታዊ ወጻኢታት መውዕሎ

ዝወሃበካ ናይ ዕለታዊ ወጻኢታት መጠን ከከም ኩነታቱ መግቢ ኣብ እትረኽበሉ ናይ ቦርድ ስደተኛታት መንበሪ ዲኻ ትነብር ወይስ መግቢ ኣብ ዘይትረኽበሉ መንበሪ ኢኻ ትነብር ዝብል ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ።

ቦርድ ስደተኛታት ናይ ዕለታዊ ወጻኢታት መውዕሎ ክህበካ እንተወሲኑ እቲ ገንዘብ ምስ ዝቕመጠሉ ሒሳብ ዝተራኸበ ናይ ባንኪ ካርድ ክወሃበካ እዩ።

ብዛዕባ እቲ ንሓተትቲ ዕቑባ ዝወሃብ ናይ ባንኪ ካርዲ ተወሳኺ ኣንብብ

መግቢ ኣብ እትረኽበሉ መንበሪ ትነብር እንተሊኻ እትረኽቦ ናይ ዕለታዊ መውዕሎ

 • በይኖም ንዝነብሩ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት 24 ክሩነር/መዓልቲ
 • ናይ ስድራቤት ወጻኢ ንዘለዎም ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ድማ ንሓደ ሰብ 19 ክሩነር/መዓልቲ
 • ዕድሜኦም ክሳዕ 17 ዓመት ንዝገበሩ ህጻናት ድማ 12 ክሩነር/መዓልቲ

መግቢ ኣብ ዘይብሎም መንበሪታት ንዝነብር ሰብ ዝወሃብ ዕለታዊ መውዕሎ ድማ

 • በይኖም ንዝነብሩ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት 71 ክሩነር/መዓልቲ
 • ናይ ስድራቤት ወጻኢ ንዘለዎም ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ድማ ንሓደ ሰብ 61 ክሩነር/መዓልቲ
 • ዕድሜኦም 0–3 ንዝኾኑ ህጻናት 37 ክሩነር/መዓልቲ
 • ዕድሜኦም 4–10 ንዝኾኑ ህጻናት 43 ክሩነር/መዓልቲ
 • ዕድሜኦም 11–17 ንዝኾኑ ህጻናት 50 ክሩነር/መዓልቲ

ካብ ክልተ ንላዕሊ ቆልዑት ዘለዉዎም ስድራቤታት ነቶም ክልተ ዝዓበዩ ቆልዑት ሙሉእ ዕለታዊ መውዕሎ ነቶም ዝተረፉ ቆልዑት ድማ ናይ ፍርቂ መዓልቲ መውዕሎ ይረኽቡ።

እቲ ዕለታዊ መውዕሎ ካብ መግቢ ሓሊፉ ናይ ክዳውንቲን ጫማታትን፣ ናይ ክንክን ጥዕናን ኣፋውስን፣ ናይ ስኒ ሕክምና፣ ናይ ሽቓቕ መጥቀሚታት፣ ካልኦት ሃለቕቲ ኣቕሑትን ናይ መዘናግዒ ንጥፈታትን ወጻኢታት ክሽፍን ክኽእል ኣለዎ።

በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ዕለታዊ መውዕሎኻ ክንከይ ይኽእል እዩ

 • መንነትካ ንምምስራት ዘይትተሓባበር እንተኾንካ
 • ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ከይጻረ መታን ትሕባእ እንተኾንካ
 • ሕቶኻ ብምንጻጉ ወይድማ ክትስጎግ ስለዝተበየነልካ ካብ ስዊድን ንምውጻእ ክትዳለው እንተዘይክኢልካ።

ፍሉይ መውዕሎ

በቲ ዕለታዊ መውዕሎ ክሽፈን ዘይኽእል ካልእ ከቢድ ጠለብ እንተልዩካ ፍሉይ መውዕሎ ይዋሃበኒ ክትብል ሕቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ነገር ወይድማ ኣገልግሎት ብኽቱር ከምእትደልዮን ንዕኡ መዕደጊ ዝኸውን ገንዘብ ድማ ከምዘይብልካን ብንጹር ክትገልጽ ኣለካ። ንኣብነት፣ እርኩያለ፣ ናይ ህጻን ጋሪ ወይድማ ናይ ክረምቲ ጫማ ክትደሊ ትኽእል። ቦርድ ስደተኛታት ኩሉግዜ ነቲ ድሌት በብንጽል ይግምግሞ።

ኩሉግዜ ጠለብካ ከማልእ ዝኽእል ዝሓሰረ ምርጫ መዕደጊ ዝኸውን መውዕሎ ጥራይ እዩ ዝወሃበካ።

ንኣብነት ከይዲ ምጽራይ ሕቶ ዕቑባኻ ንምርኣይ፣ ምስ ናይ ሪሰፕሽን ኣማሓዳሪ ሓላፊ ንምርኻብ ወይድማ ኣብ ጉጅለኣዊ ናይ ሓበሬታ ፍጻመ ንምርኻብ ናብ ቦርድ ስደተኛታት ክትመጽእ እንተተጸዊዕኻ ናይ ጉዕዞ ወጻኢታትካ ክሽፈነልካ ይኽእል። ብዛዕባ እዚ ምስ ናይ ምሕደራ ሓላፊኻ ተዘራረብ።

ቅጥዒ ቁጽሪr Mot78፣ ዓበይቲ ናይ ፍሉይ መውዕሎ ሕቶ ዘቕርቡሉ ቅጥዒ እዩ።PDF
ዓበይቲ ሰባት ነቲ ናይ ፍሉይ መውዕሎ ቅጥዒ ከመይ ከምእትመልእዎ ኣብዚ ቀሪቡልኩም ኣሎ

ቅጥዒ ቁጽሪ Mot79 ድማ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ፍሉይ መውዕሎ ዝሓቱሉ ቅጥዒ እዩ።PDF
ነቶም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ዝኸውን ናይ ፍሉይ መውዕሎ ቅጥዒ ከመይ ከምእትመልኡዎ ድማ ኣብዚ ቀሪቡልኩም ኣሎ

ቅጥዒ ቁጽሪ Mot72 ድማ በይኖም ዝኾኑ ህጻናትን በጽሒታትን ፍሉይ መውዕሎ ዝሓቱሉ ቅጥዒ እዩPDF

ናይ መንበሪ መውዕሎ

ስራሕ እንተልዩካ ወይድማ ስራሕ እንተረኺብካ ናይ መንበሪ መውዕሎ ክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ስራሕ እንተረኺብካን ናይቲ ቦርድ ስደተኛታት መንበሪ ናብ ዘይርከበሉ ቦታ ኬድካ ትሰርሕ እንተኾንካን እዩ። እቲ ናይ መንበሪ መውዕሎ

 • ንስድራቤታት 850 ክሩነር/ወርሒ።
 • ሓደሰብ ጥራይ ንዘለዎ ገዛ 350 ክሩነር/ወርሒ።

ውሳነ ብዛዕባ ገንዘባዊ መውዕሎ

እቲ ቦርድ ስደተኛታት ንገንዘባዊ መውዕሎ ዝምልከት ውሳነ ክውስን እንከሎ፣ ብዛዕባ እቲ ውሳነ በዚ ዝስዕብ መንገዲ ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ

 • ኣብ ሪሰፕሽን ትካልካ ብዝሰርሕ ምሕደራዊ ሓላፊ ወይድማ
 • በቲ ቀሊል ምልክታ ዝበሃል መንገዲ።

ቀሊል ምልክታ ማለት እቲ ቦርድ ስደተኛታት ስዊድን ነቲ ውሳነ ናብቲ እትነብረሉ ኣድራሻ ብስሩዕ ፖስታ ዝልእኸሉ ሜላ እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ እቲ ውሳነ ብፖስታ ከምዝለኣኽናልካ ዝሕብር ካልእ ደብዳበ ንልእኸልካ። ጌጋ ከይፍጠር ንምጥንቃቕ ኢና ከምዚ ንገብር። እዚ ምስገበርና ናባኻ ካብ ዝለኣኽናሉ ዕለት ድሕሪ ክልተ ሰሙን እቲ ቦርድ ስደተኛታት እቲ ናይ ውሳነ ምልክታ ከምዝበጽሓካ (ከምዝተነገርካ) ጌሩ ይወስዶ። ድሕሪኡ ይግባይ ንምሕታት ሰለስተ ሰሙን ኣለካ።

እቲ ዝሃብካና ኣድራሻ ዘይሰርሕ እንተኾይኑሞ ኣብ ስዊድን ምዝጉብ እንተኾንካ እቲ ውሳነን ናይ ቁጽጽር ደብዳበን ናብቲ ኣብ ናይ ምዝገባ ሰነድካ ዘሎ ኣድራሻ ክንልእኾ ኢና።ኣብቲ ቦርድ ስደተኛታት ምስተመዝገብካ ነቲ ዝቕበለካ ኣካል ኣድራሻ ናይ ሕጂ ኣድራሻኻ ክትነግር ኣለካ። ብተወሳኺ ፖስታኻ ብቐጻሊ ክትፍትሽ ኣለካ። ይግባይ ኣብ እትሓተሉ እዋን እውን እቲ ቤት-ፍርዲ ውሳነኡ በዚ ቀሊል ምልክታ ኣቢሉ ከፍልጠካ ክመርጽ ይኽእል እዩ።

ነቲ ብቤት ቡስጣ ኣቢሉ ዚልኣኽልካ ቡስጣታት ንምቁጽጻር ኣይትዘንግዕ።

ይግባይ ክትሓትት እንተደሊኻ

እቲ ቦርድ ስደተኛታት ብዛዕባ ናይ መውዕሎ ሕቶኻ ዘሕለፎ ውሳነ ግጉይ እዩ ዝብል እምነት እንተልዩካ፣ ይግባይ ናይ ምሕታት መሰል ኣለካ። እዚ ክኸውን እንከሎ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ካብ ዝፈለጥካሉ (ዝተነገርካሉ) ዕለት ኣትሒዝካ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ንቦርድ ስደተኛታት ከተቕርብ ኣለካ። እቲ ቦርድ ስደተኛታት ነቲ ውሳነ ክቕይሮ  እንተዘይክኢሉ ይግባይካ ናብ ምሕደራዊ ቤት-ፍርዲ ክመሓላለፍ እዩ። እቲ ምሕደራዊ ቤት-ፍርዲ እውን ይግባይካ እንድሕር ነጺግዎ ድማ፣ ናብ ይግባይ ሰማዑ ቤትፍርዲ (kammarrätten) ይግባይ ክትብል ትኽእል።

ይግባይ ክትሓትት እንከለኻ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ንምፍላጥ ተወሳኺ ኣንብብ

ብዛዕባ ዕለታዊ መውዕሎታትካ ወይድማ ብዛዕባ ካልኦት መውዕሎታትካ እተቕርቦም ሕቶታት እንተልዮምኻ

ንሓተትቲ ዕቑባ ብዛዕባ ዝወሃብ ገንዘባዊ ደገፍ ሓፈሻዊ ሕቶታት እንተልዮምኻ ናብ ቦርድ ስደተኛታት ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ናይ ባዕልኻ መውዕሎታት ሕቶታት እንተልዮምኻ ድማ ናብቲ ናይ ሪሰፕሽን ኣካል ክትመጽእ ኣለካ። እቶም ናይ ቦርድ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ብምኽንያት ሕጊታት ሚስጥራዊነት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብተሌፎን ክዛረቡ ኣይኽእሉን። ናብ ናይ ሪሰፕሽን ኣካል ክትከይድ  እንከለኻ ናይ LMA ካርዲኻ ተማላእ።

Last updated: 11 March 2020

Was the information on this page helpful to you?