ዑቕባ ሓቲትካ መልሲ እንዳተጸበኻ ንምስራሕ።

Arbeta under tiden som asylsökande – tigrinska

ዘቕረብካዮ ሕቶ ዕቚባ ኪረአ ኣብ እትጽበየሉ እዋን: ቅድም-ቀዳድም ርእስኻ ክትክእል ኣለካ። ነዚ ክትገብር ከኣ: ወይ ዘቐመጥካዮ ውህሉል ገንዘብ ትጥቀም፤ ወይ ከኣ ትሰርሕ።

ኣብ እዋን ምሕታት ዕቚባ ናይ ምስራሕ መሰል ንኽህልወካ: ፍቓድ ስራሕ ኪህልወካ ግዱድ ከም ዘይኮንካ ዚሕብር ምስክር ወረቐት፡ ሕድገት ፍቓድ ስራሕ (AT-UND) ግድን ኪህልወካ ኣለዎ።

ከም ሓታቲ ዕቚባ መሰል ስራሕ ኪህልወካ ከተማልኦም ዘለካ ኵነታት

ነዞም ዚስዕቡ ኵነታት ተማልእ እንተ ኾይንካ: ፍቓድ ስራሕ ኪህልወካ ግዱድ ኣይኮንካን:-

  • ቅቡል ወረቐት መንነት እንተሎካ ወይ መንነትካ ንኽንጸር ትተሓባበር እንተ ኾይንካ።
  • ጕዳይካ ኣብ ሽወደን ዝረአ እንተ ኾይኑ።
  • ሕቶ ዕቚባኻ መሰረት ዘሎዎ እንተ ኾይኑ። ብዘይ ውዓል-ሕደር ኣብ ግብሪ ዚውዕል ናይ ምንጻግ ውሳነ እንተ ተዋሂብካ: ሕድገት ፍቓድ ስራሕ ኣይወሃበካን’ዩ።  

ጕዳይካ ኣበየናይ ሃገር ከም ዝረአ ዝውስን ሕጊ ዳብሊን’ዩ።.

ሓበሬታ ነቶም ንእለቱ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ውሳነ ንጽገት ዝተዋህቦም ሓተትቲ ዕቚባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ኵነታት ተማልእ እንተ ኾይንካ: ”AT-UND” ዝተጻሕፎ ኤልኤምኣ-ካርድ ይወሃበካ። እዚ ማለት ከኣ: ክትሰርሕ ጠለብ ፍቓድ ስራሕ ኣይምልከተካን’ዩ ማለት’ዩ። ”AT-UND” ክሳብ መንበሪ ፍቓድ ዚወሃበካ ወይ ሃገር ገዲፍካ ትወጽእ የገልግል። ”AT-UND” ዘሎካን ዘይብልካን ርግጸኛ እንተ ዘይኮይንካ: ክትፈልጥ ምስቲ መቐበሊ ኣሃዱኻ ርክብ ግበር።

ንኤልኤምኣ ካርድ (LMA-kort) ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ 

ህላወ ግዱድ ፍቓድ ስራሕ (AT-UND) ዘይምልከተኩም፡ ነጻ እንተዄንኩም፡ ስራሕ
ንምንዳይ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ ናጻ ቦታ ስራሕን ካልእ  ተወሳኺ ሓበሬታን ክትረክብ ትኽእል ኢኻexternal link, opens in new window 

ዕቚባ ሓቲትካሉ ኣብ ዘሎኻ እዋን ስራሕ እንተ ረኺብካ

ዕቚባ ሓቲትካሉ ኣብ ዘሎኻ እዋን ስራሕ እንተ ረኺብካ ካብ ግዴታ ፍቓድ ስራሕ ናጻ ምዃንካ ዚሕብር ምስክር (AT-UND) ንወሃብ ስራሕ ግድን ከተርኢ ኣለካ። እቲ ምስክር ኣብ ዝተዋህበካ LMA-kort ኣብ ቍጽሪ 7 ተመልኪቱ’ሎ።

እቲ ዚቖጽረካ ወሃብ-ስራሕ: ስራሕ ከም ዝኣተኻ ነቲ ተመዝጊብካሉ ዘለኻ መቐበሊ ኣሃዱ ኪሕብር ኣለዎ። እቲ ወሃብ-ስራሕ: ስራሕ እንተ ወጺእካ’ውን ኪሕብር ኣለዎ። እቲ ስራሕ ከም ዝጀመርካ ዚወሃብ ሓበሬታ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቅጥዒ ይምላእ (ኣብዚ ታሕቲ ተመልከት)።  

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (ብቛንቛ ሽወደን)PDF

ዕለታዊ ሓገዝ (dagersättning) ትወስድ እንተ ኾይንካ: እቶትካ  ንቤትጽሕፈት ኢሚግረሽን ግድን ክትሕብር ኣለካ። መዛመዲ ቍጽሪ (samordningsnummer) ንኺወሃበካ’ውን ምስ ቤ/ጽ ግብሪ (ስካተቨርከት) ግድን ርክብ ክትገብር ኣለካ። መዛመዲ ቍጽሪ ዘድልየካ ምኽንያት:  ሃገራዊ ቍጽሪ መንነት/ፐርሾኑመር ስለ ዘይብልካ እዩ፡ እዚ ድማ ስራሕ ኣብ እትረኽበሉ እዋን ግብሪ ንኽትከፍል የኽእለካ። ሓሚምካ ምስራሕ ኣብ ዘይትኽእለሉ ጊዜውን መተካእታ ደሞዝ ሕማም (sjukpenning) ንምርካብ መዛመዲ ቍጽሪ ከድልየካ’ዩ።

ንተወሳኺ ሕበሬታ ንቤትጽሕፈት ግብሪ ተወከስexternal link, opens in new window

ናይ ባንክ-ሕሳብ ምኽፋት ምስ ትደሊ

ኣብቲ ”ብሚግራሾንስቨርከት” ኣቢልካ እትረኽቦ ናይ ባንክ-ሕሳብ ገንዘብ ከእቱ ዚኽእል፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” ጥራይ እዩ። እቲ ወሃብ-ስራሕካ ደሞዝካ ከእትወሉ ዚኽእል ናይ ባንክ-ሕሳብ ምኽፋት ምስ ትደሊ፥ ምስ ሓደ ባንክ ርክብ ክትገብር ይግብኣካ። ነፍሲ-ወክፍ ባንክ፡ ነቲ ኣብኡ ናይ ባንክ-ሕሳብ ንምኽፋት ዘቕርበልካ ጠለባት ተማልእ ምዃንካ ኪውስን ዚኽእል፥ እቲ ባንክ ባዕሉ እዩ።

ኵሎም ባንክታት፡ ንስኻ መን ምዃንካ ንምርግጋጽ፡ ናይ መንነት-ወረቓቕቲ ክተቕርብ ይሓቱኻ እዮም። ሓደ ባንክ፡ እንታይ ዓይነት ናይ መንነት-ወረቓቕቲ ከም ዚቕበል ኪውስን ዚኽእል፥ እቲ ባንክ ባዕሉ እዩ። ገለ ባንክታት፡ ዋላኳ ናይ ዑቕባ-ሓተትቲ ናይ መንነት-ወረቓቕቲ ምስ ”ሚግራሾንስቨርከት” ይሃሉ፥ ናይ ባንክ ሕሳብ ኪኸፍቱ ይፍቕዱሎም’ዮም። ሽዑ ግን፡ ዘይወደቐ ”LMA-kort”፥ ከምኡ ውን ቅዳሕ መንነት-ወረቐትካ፥ ኣብኡ ድማ፡ ”ሚግራሾንስቨርከት” ሓቀኛ ቅዳሕ ናይቲ መንነት-ወረቐትካ ምዃኑ ዝመስከረሉ ሰነድ ክተቕርብ ይግብኣካ’ዩ። እቲ ”ሚግራሾንስቨርከት” ዚምስክሮ፥ እቲ መንነት-ወረቐት’ቲ ሓቀኛ ምዃኑ ዘይኰነስ፥ እቲ ዚወሃበካ ቅዳሕ፥ ምስቲ ተታሒዙ ዘሎ መንነት-ወረቐትካ ዚሰማማዕ ምዃኑ ጥራይ እዩ። እቲ ንስኻ ዝሃብካና ናይ መንነት-ወረቓቕቲ ንባዕሉ ቅዳሕ ምስ ዚኸውን፥ ምስክርነት ክንህበካ ኣይንኽእልን ኢና።

ብድሕሪኡ እቲ ባንክ፡ ነቲ ንስኻ’ኺ ዝሃብካዮም ሓበሬታ ቅንዑነቱ ንምቁጽጻር ምስ ”ሚግራሾንስቨርከት” ርክብ ይገብሩ እዮም። ”ሚግራሾንስቨርከት” ነዚ ነገር’ዚ ከረጋግጸሎም ዚኽእል፥ ንስኻ/ኺ ከምኡ ንኽግበር ናይ ምስምማዕካ መግለጺ ዝሃብካ ምስ ትኸውን ጥራይ’ዩ። እዚ ማለት ንስኻ/ኺ፡ ”ሚግራሾስንቨርከት” ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ምስቲ ባንክ ንኽዘራረብ፥ ኣብ ሓደ ወረቐት ናይ ምስምማዕካ መግለጺ ዝፈረምካ ክትከውን የድሊ። ነዚ ናይ ምስምማዕካ መግለጺ ወረቐት፡ ገና ”ንሚግራሾንስቨርከት” ዘይሃብካ ምስ ትኸውን፥ ኣብ ሓደ ቀረባኻ ዘሎ መቐበሊ-ስደተኛታት ቤትጽሕፈት ኬድካ፥ ከምኡ ክትገብር ከም ዝደለኻ ንገሮም።

ገለ-ገለ ባንክታት ናይ ባንክ-ሕሳብ ንምኽፋት፥ ስራሕ ዝተቖጸርካሉ ምስክር-ወረቐት ንኽተቕርብ ይሓቱኻ እዮም። ናይ ስራሕ መቝጸርቲ ምስክር-ወረቐት፥ ካብ ወሃብ-ስራሕካ ኢኻ ትረኽቦ።

ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዚኸውን

ዕድሜኻ 16 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ምስ ዚኸውን፥ ኣብ ሽወደን ስራሕ ንምስራሕ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) የድልየካ እዩ። እዚ ሕጊ’ዚ ድማ፡ ዋላኳ ናብ ሽወደን ምስ ስድራኻ ምጻእ ወይ በይንኻ ዝመጻእካ ቆልዓ ኩን፥ ንኹሉ ዘገልግል ሕጊ እዩ።

እቶም ዕድሚኦም ትሕቲ 16 ዓመት ዝዀነ ቆልዑ ግን፤ ንግዝያዊ ስራሕ፡ ንቕልል ዝበለ ዓይነት ስራሓት ወይ ሓሓሊፍካ ንዝስራሕ ስራሕ፤ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክህልዎም ኣየድልን እዩ። ንስኻ ዕድሜኻ ትሕቲ 16 ዓመት ዝዀነ፥ ንግዚያዊ-ስራሕ፡ ንቕልል-ዝበለ ስራሕ ወይ ሓሓሊፍካ ንዝስራሕ ስራሕ፥ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ክህልወካ ኣየድልን እዩ። ሚግራሾንስቨርከት፡ ነቲ ናይ ስራሕ ምቝጻርካ ክቕበሎ ኣየድልን እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ መጕዚትካ (ወይ ውን ብዓል-ሕድሪ) ምስ ዚህልወካ፥ ናይ ምስምምዑ መግለጺ ክህብ ይግባእ እዩ።

ኣስተውዕል፡ እቲ ትቕበሎ ደሞዝ ጥራይ ዘይኰነ፥ ካልእ ዓይነት ካሕሳ ምቕባል ውን፥ ንኣብነት ናይ ህያብ ካርድ ምቕባል፤ ነቲ ካብ ሚግራሾንስቨርከት ክትረኽቦ ዘሎካ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ መሰል፥ ጽልዋ ገብረሉ እዩ።

ናይ ምንጻግ ወይ ምስጓጕ ውሳነ ምስ እትረክብ

ካብ ሃገር ንምውጻእ ምስ ሚግራሾንስቨርከት ምትሕብባር ክሳብ ዝገበርካ፥ እቲ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” AT-UND ብቐጻሊ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ካብ ሃገር ንምውጻእ ምትሕብባር ምስ ዘይትገብር ግን፥ እቲ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድ” (AT-UND) ኣይክህልወካን እዩ።

ዘቕረብካዮ ሕቶ ዕቚባ እንተ ተነጺጉ

እቶም ውሳነ ክሳዕ ዚመጾም ዚሰርሑ ሓተትቲ ዕቚባ: ጕዳዮም እንተ ተነጺጉ ፍቓድ ስራሕ ኪሓቱ ይኽእሉ’ዮም።

ምስ ተነጸግካ ፍቓድ ስራሕ ክትሓትት እንታይ ጠለብ ከተማልእ ከም ዘለካ ተወሳኺ ሓበሬታ ንበብ

ልሙዳት ሕቶታትን መልስታትን፥ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ስራሕን ብዛዕባ ”ፍሉይ - ናይ ስራሕ ፍቓድን” (AT-UND)

Last updated: 16 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.