ኤልኤምአ ካርድ/LMA-kort ንሓተትቲ ዕቝባ

LMA-kort för asylsökande – tigrinska

ኤልኤምአ ካርድ ማለት፡ ሕጊ መቐበሊ ሓታቲ ዕቝባ ማለት እዩ። ኤልኤምአ ካርድ ናይ ፕላስቲክ ካርድ ኮይኑ፡ ሓታቲ ዕቝባ ምዃንካ ዘርኢ ፎቶ ኣለዎ።

Bild av LMA-kort

ኣብ ሽወደን ዕቝባ ክትሓትት ከሎኻ ቅድም ክትሰኣል ኢኻ። ደሓር ኤልኤምአ ካርድ/LMA-kort ዚብሃል ካርድ ትወስድ። እቲ ካርድ፡ ወረቐት መንነት ዘይኮነስ ክሳዕ ውሳነ ዚውሃበካ ከም ሓታቲ ዕቝባ ኣብ ሽወደን ክትጸንሕ ከም እትኽእል ዘገልግል እዩ። እቲ ካርድ ውልቃዊ እዩ፡ ነቲ መጠየቕታኻ ምስ ኣቕረብካ ዚወሃበካ ወረቐት ዚትክኦ ድማ እዩ።

ነቲ ኤልኤምአ ካርድ/LMA-kort ኩሉ ግዜ ምሳኻ ሓዞ

ኣብ ትካላት መንግስቲ ምስ እትኸይድ ኩሉግዜ ነቲ ኤልኤምአ ካርድኻ ኣርእይ። ኣብ ገሊኡ ኣጋጣምታት ካብ ወጻኢ ፓከት ኪመጸካ ኸሎ ወይ ካብ ሚግረሽን ምዝጉብ ደብዳበ ኪመጸካ ኸሎ ነቲ ኤልኤምአ ካርድ ብምርኣይ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ክንክን ጥዕና ክትከይድ ከሎኻ ሓድሓደ ግዜ ኤልኤምአ ካርድ ብምርኣይ ትሑት ዋጋ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ኣብ ፋርማሲ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ንእትገዝኦ ዝበዝሕ መድሃኒታት፡ ኤልኤምአ ብምርኣይ ዝተሓተ ዋጋ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ንሓታቲ ዕቝባ ዚውሃብ ክንክን ጥዕና ብተወሳኺ ኣንብብ

ምስ ናይ ሚግረሽን ሰራሕተኛታት ክትዘራረብ ከሎኻ ነቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ኤልኤምአ ካርድኻ ዘሎ ቍጽሪ ተወከስ። ብሓገዝ ናይዚ ቍጽርዚ ድማ እቲ ሰነዳትካ ብቕልጡፍ ይረኣየልካ።

ኤልኤምአ ካርድኻ ምስ ዚጠፍእ

ኤልኤምአ ካርድኻ ምስ ዚስረቕ ወይ ምስ እተጥፍኦ ናብ ፖሊስ ከተመልክት ይግባኣካ። ናይ ፖሊስ ሪፖርት ምስ ተዋህበካ ድማ ሒዝካዮ ናብቲ መቐበሊ ክፍሊ ኬድካ ሓዲሽ ኤልኤምአ ካርድ ንኺወሃበካ ትሓትት። 

ኤልኤምአ ካርድኻ ዘገልግለሉ ግዜ

እታ ቀዳመይቲ ኤልኤምአ ካርድኻ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ተገልግል። ብድሕርዚ ንሽድሽተ ኣዋርሕ ዘገልግል ሓድሽ ካርድ ይውሃበካ። እቲ ኣረጊት ካርድ ኣገልግሎቱ ምስ ወድአ ምጥያቕ ኣየድልየካን እዩ። እቲ ምስ ወደቐ፡ ነቲ ሓድሽ ካርድ ኣብቲ መቐበሊ ኬድካ ኢኻ እትወስዶ። ኣብ መብዛሕትኦም መቐበል-ስደተኛ ኣሃዱታት፥ ነቲ “ኢል.ኤም.ኣ መንነት ወረቐትካ”( LMA-kort) መጺእካ ንምውሳድ ቆጸራ ምግባር ይግብኣካ’ዩ።

እቲ ዝወሃበካ ውሳነ ናይ ምንጻግ ወይ ምስጓጕ ምስ ዚኸውን እሞ እቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ ኪውዕል ምስ ዝጅምር ወይ ከኣ እቲ ብወለንታኻ እትገብሮ ናይ ምምላስ መገሻ ግዜኡ ምስ ዚሓልፍ፡ እቲ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ መሰልካ ድማ ይሕደግ። እዚ ነቶም ኣባጽሕን ምስቶም ዚኣልዩዎም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ዘይቅመጡን ይምልከት።

ካብ ሚግራሾንስቨርከት ክትወጽእ ከሎኻ፡ ነታ ናትካ(ኪ) ”ካርድ” ኣረኪብካያ ክትከይድ ኣሎካ። እዚ ድማ፡ መንበሪ-ፍቓድካ ረኺብካ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ሓገዝካ ናይ ምርካብካ መሰል ጠጠው ብምባሉ፥ ወይ ውን ካብ ሃገር ሽወደን ምውጻእካ ምዃኑ ብዘየገድስ፥ ክተረክባ ይግባእ።

ነቲ ናይትካ መቐበሊ ክፍሊ ርኸቦ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ቅድሚ ክትበጽሓና ምምጻእካ ቆጸራ ሓዝ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

Last updated: 2021-03-08