ክንክን ጥዕና ንሓተትቲ ዕቑባ

Hälso- och sjukvård för asylsökande – tigrinska

ኣብ ስዊድን ዕቑባ እትሓቱ ዘለኹም ሰባት ግዜ ናይ ዘይህቡ ከበድቲ ጸገማት ጥዕና፣ ናይ ስኒ ሕክምና ከምኡድማ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለኩም።

ኣብ ስዊድን፣ ናይ ክንክን ጥዕና ሓላፊነት ዝወስዱ እቶም ናይ ካውንቲ ባይቶታትን ዞባታትን እዮም። እዚ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝስረሓሉ ኣሰራርሓ እዩ። ሕድሕድ ናይ ካውንቲ ባይቶን ዞባን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሆስፒታላትን ማእከላት ክንክን ጥዕናን ዝህባኦ ኣገልግሎታት ዝምልከት ሓበሬታ ክንክን ጥዕና ኣብ ነናይ ባዕለን መርበብ ሓበሬታ ኣቐሚጠን ይርከባ። ብተወሳኺ ናይ ኩለን ካውንቲ ባይቶታትን ዞባታትን ሓበራዊ መርበብ ሓበሬታ እውን ኣሎ: 1177 Vårdguiden (ናይ ክንክን ጥዕና ሓበሬታዊ መጽሓፍ)።

ኣብቶም 1177 ናይ ክንክን ጥዕና ሓበሬታዊ መጻሕፍቲ፣ ናይተን ዝተፈላለያ ናይ ክንክን ጥዕናን ሕክምና ስኒን ክሊኒካት ናይ ኣድራሻ ዝርዝራትን ናይ ስራሕ ሰዓታትን ካልእ ሓበሬታን ክትረክብ ትኽእል። ናብ 1177 ናይ ክንክን ጥዕና ሓበሬታዊ መጻሕፍቲ፣ ለይትን መዓልቲን ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ቁጽሪ ተሌፎኑ 1177 እዩ። ክትድውል እንከለኻ፣ እተዘራርበካ ነርስ ናይ ሕክምና ጠለብካ ክትግምግም፣ ምኽሪ ክትህበካ ከምኡድማ ኣድላይ እንተኾይኑ ናብ ትኽክለኛ ክልኒክ ክንክን ጥዕና ክትከይድ ትሕብረካ።

ኣብ www.1177.se ተወሳኺ ኣንብብexternal link, opens in new window

ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ መሰል

ኣብ ስዊድን ዕቑባ እትሓቱ ዘለኹም ሰባት ግዜ ናይ ዘይህቡ ከበድቲ ጸገማት ጥዕና፣ ናይ ስኒ ሕክምና ከምኡድማ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለኩም። ኣየናይ ዓይነት ክንክን ጥዕና ክትረክብ ከምዘለካ እቲ ካውንቲ ባይቶ/ዞባ እዩ ዝውስን። ብተወሳኺ ብመሰረት ሕጊ ምክልኻል መልከፍቲ (contagion) ናይ ወሊድ ክንክን ጥዕና፣ ናይ ምንጻል ጥንሲ ሕክምና፣ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ምኽሪ፣ ናይ ኣዶ ቖልዓ ሕክምናን ክንክንን ናይ ምርካብ መሰል ኣለኩም።

ዕቑባ ዝሓቱ ህጻናትን ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም በጽሒታትን እውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣብ ስዊድን ዝነብሩ ህጻናት ማዕረ ናይ ናጻ ክንክን ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምን ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።

ገምጋም ጥዕ

ኩሎም ሓተትቲ ዕቑባ ገምጋም ጥዕና ይግበረሎም እዩ። ናይ ዕቑባ ሕቶ ምስ ኣቕረብካ ብቕልጡፍ ናጻ ናይ ጥዕና ገምጋም ክትገብር ኣለካ።  

እቲ ናይ ጥዕና ገምጋም ኣብ ልዕሊ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ዘሕድሮ ጽልዋ የለን። የግዳስ ሕክምና ዘድልየካ እንተኾይኑ ቀልጢፍካ ክትረክብ ይሕግዘካ። ናይ ጥዕና ገምጋም ኣብ እትገብረሉ እዋን ብዛዕባ ጥዕናዊ ጉዳያት ምኽሪ ትረክብ፣ ናይ መጻረዪ ምርመራ እትገብረሉ ዕድል ይወሃበካ ከምኡድማ ብዛዕባ ናይ ስዊድን ክንክን ጥዕና ሓበሬታ ትረክብ። እቶም ናይ ክንክን ጥዕና ሰራሕተኛታት ናይ ቦርድ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ስለዘይኮኑ ሚስጢር ከየውጽኡ ቃለማሕላ ፈጺሞም እዮም።

ጉደለት ኣካላት

ኣብ እዋን መርመራ ጥዕና እነተድኣ ስነክልና ኣልዩካ ወይ ዘለካ ኮይኑ ምስዝስምዓካ ትሕብር። እንተድኣ ስነኩልና ናይ ኣካል፤ ስነ ኣእምሮ ወይ ድማ ናይ ቀልባዊ ኣእምሮ።

እንተድኣ ስነኩልነት ሃሊዩካ ብሰንኪ እዚ ዑቐባ ኣብ እትሓተሉ እዋን ርክብ ንምግባር ምስዝጽግመካ ሓገዝን ደገፍን ይወሃበካ። ብሰንኪ ስነክልና ምኽንያት ፍቓድ ናይ መቐመጢ ንኽወሃበካ ኣይኽልክለካን እዩ።

እንተድኣ ስንክልና ኣልዩካን ፍቐድ ኣብ ሃገር ሽወደን ምስዝወሃበካ፤ ንስኻ መሰል ናይ ሓገዝ ተገቢሩልካ ናብ ሽወደን ሕብረተ ሰብ ንኽትሳተፍ የቃልለልካ።

ክንክን ጥዕና ከድልየካ እንከሎ

እንተሓሚምካ ወይድማ ገለ እንተወቒዑካ፣ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ምኻድ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ቅድሚ ምኻድካ ደዊልካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ። ናይተን ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ ዝርከባ ማእከላት ክንክን ጥዕና ቁጽሪታት ተሌፎን ካብ 1177 ናይ ክንክን ጥዕና ሓበሬታዊ መጽሓፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እንተሓሚምካሞ ኣምቡላንስ ዘድልየካ እንተኾይኑ ብቑጽሪ ተሌፎን 112 ናብ ማእከል ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ደውል።

ህጹጽ ናይ ስኒ ሕክምና ዘድልየካ እንተኾይኑ ናብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ (Folktandvården) ወይድማ ናብ ናብ ገለ ካብቶም ብናይ ካውንቲ ባይቶ/ዞባ ዝተጠቕሱ ሓካይም ስኒ ክትከይድ ትኽእል።

ንዝያዳ ሓበሬታ ”Hitta vård” ኣብ 1177.se ተወከስ። ኣብኡ ብብዙሕ ቋንቋ ዝተዳለወ ሓበሬታ ኣሎ።

ቋንቋ ስዊድን ዘይትዛረብ እንተኾንካ፣ ሓኪም ክትረአ ወይድማ ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ሕክምና ስኒ ክትከይድ እንከለኻ ተርጓሚ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ። ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት፣ እቶም ናይቲ ማእከል ክንክን ጥዕና ሰራሕተኛታት ተርጓሚ ከዳልዉልካ እዮም። ቆጸራ ክትሕዝ እንከለኻ ተርጓሚ ከምእትደሊ ንገሮም ኢኻ።

ኣፋውስ

እተፈላለዩ ኣፋውስን ካልኦት ፍርያታት ክንክን ጥዕናን ካብ ቤት-መድሓኒት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ሓኪም ዝኣዘዘልካ መድሓኒት እውን ኣብኡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።.

ናይ ሕሙም መጓዓዝያ

ብምኽንያት ሕማም ናም ማእከል ክንክን ጥዕና ባዕልኻ ክትከይድ ዘይትኽእል እንተኾንካ፣ ናይ ሕሙም መጓዓዝያ ንምርካብ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳሒ ሕክምናዊ ምኽንያት እንተሃልዩ ካብን ናብን ማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ሆስፒታል ክትመላለስ ዘውጻእኻዮ ናይ መጓዓዝያ ክፍሊት ክከሓሓሰልካ እዩ። ናይ ተሓካሚ መጓዓዝያ ናይ ምርካብ መሰል ዘለካ እንተኾይኑ ዝውስን እቲ ዝሓከመካ ሰብ እዩ። ብዛዕባ እቲ እትነብረሉ ካውንቲ ባይቶ/ዞባ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ  ናብ 1177 Vårdguiden ደውል።

ኣብ www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Sjukresor/ ተወሳኺ ኣንብብ (ብቛንቛ ሽወደን)external link, opens in new window

ናይ LMA ካርድኻ ምሳኻ ተማልኣዮ

ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ወይድማ ካብ ቤት-መድሓኒት ኣፋውስ ንምውሳድ ክትከይድ እንከለኻ ናይ LMA ካርድኻ ከተርኢ ኣለካ። ገና ናይ LMA ካርድ ዘይተውሃበካ እንተኾይኑ ድማ ዕቑባ ምሕታትካ ዘርኢ ቅብሊት ሪፖርት ከተርእዮም ኣለካ። ኣብ ገለ ኩነታት ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ክትከይድ እንከለኻ ናይ LMA ካርድ እንተኣርኢኻ ትሑት ናይ ተሓካሚ ክፍሊት ክትከፍል ትኽእል። ብተወሳኺ ኣብ ቤት-መድሓኒት ካርዲኻ እንተርኢኻ ሓኪም ዝኣዘዘልካ ኣፋውስ ብትሑት ዋጋ ትረክብ።

ናይ ክንክን ጥዕና ክፍሊታት

እዞም ክፍሊታት ናይ LMA ካርድ ንዘርእዩ ሓተትቲ ዕቑባ ዝምልከቱ እዮም

ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ወይ ሆስፒታል ክትከድ እንከለኻ
  
ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና ምስ ዶክተር ቆጸራ ምሓዝ50 ክሮነር
ድሕሪ ሪፈራል ዝግበር ናይ ዶክተር ቆጸራ*50 ክሮነር
ሪፈራል ድሕሪ ምብጻሕ ሕክምና* ናብ ዶክተር ዘይኮነስ ናብ ካልእ ማእከል ክንክን ጥዕና (ንኣብነት ነርስ፣ ፊዝዮቴራፒስት፣ ዋሃቢ ምኽሪ)25 ክሮነር
ናይ ህጻናትን ቅድመ ወሊድን፣ ናይ ጥንሲ ሕክምናን ናይ ወሊድ ሕክምናንናጻ
መልከፍታዊ ሕማም እንተሃልዩካ መከላኸሊ ሕክምናናጻ

*ሪፈራል ማለት ዶክተር ገለ ፍሉይ ገምጋም፣ ምርመራ ወይ ሕክምና ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ናብ ካልእ ክሊኒክ ማእከል ክንክን ጥዕና ዝሰዶ መልእኽቲ እዩ። እቲ ሪፈራል ንምልክታትካ፣ እንታይ ከምዝስምዓካን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ሕማምን ቁስሊታትን ዝምልከት ሕክምናዊ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። ሽዑ እቲ እቲ ሪፈራል ዝቕበል ክሊኒክ ክንክን ጥዕና ንምርመራ ክጽወዓካ እዩ።

ህጹጽ ሆስፒታላዊ ሕክምና

ንናይ ህጹጽ ሕክምና ሆስፒታላት ዘኽፍልዎ ክፍሊታት ኣብታ ካውንቲ ዝተፈላለየ እዩ። ሕጂ ዘሎ ክፍሊታት ኣብ ናይ ካውንቲ /ዞባ መርበብ ሓበሬታ ወይድማ ብ 1177 Vårdguiden ደዊልካ ክትፈልጥ ትኽእል።

ህጹጽ ናይ ስኒ ሕክምና
  
ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ወይድማ እቲ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ዝጠቐሶ በዓል ሞያ ስኒ ህጹጽ ሕክምና ንምርካብ ምኻድ50 ክሩነር
ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕክምና ፍቓድ ከይረኸብካ ናብ ውልቀ ሓኪም ስኒ ንህጹጽ ሕክምና ምኻድናይ ሓኪም ስኒ ክፍሊት

ኣፋውስ

ብትእዛዝ ሓኪም ንእትወስዶም መብዛሕትኦም ኣፋውስ 50 ክሩነር ኢኻ ትኸፍል። ሓለሓሊፉ ግን ዋጋኦም ካብ 50 ክሩነር ዝኸብሩ ኣፋውስ ክእዘዙልካ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኦም ዕድሜኦም ትሕቲ 18 ንዝኾኑ ቆልዑት ዝእዘዙ ኣፋውስ ብናጻ እዮም ዝወሃቡ።

ናይ ሕሙም መጓዓዝያ

ንናይ ሕሙም መጓዓዝያ ካብ 40 ክሩነር ዘይበዝሕ ክትከፍል ኢኻ።

ካብ ቦርድ ስደተኛታት ዝወሃብ መውዕሎ

ናይ ጥዕና ክንክን ክትወስድ እንከለኻ ከምኡድማ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ንዝዓደግካዮም ኣፋውስ ዘውጻእካዮ ገንዘብ መከሓሓሲ ገንዘብ ክወሃበካ ናብ ቦርድ ስደተኛታት መሕተቲ ክተእቱ ትኽእል ኢኻ።

ወጻኢታትካ ካብ 400 ክሩነር ንላዕሊ እንተኾይኖም

ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ንናይ ዶክተር ቆጸራ፣ ናይ ሕሙም መጓዓዝያ፣ ዝተኣዘዙልካ መድሓኒትን ካልእ ክንክን ጥዕናን (ከም ፊዝዮቴራፒ) ዘውጻእካዮ ገንዘብ ካብ 400 ክሩነር ዝበዝሕ እንተኾይኑ ፍሉይ መውዕሉ ክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቶ ቦርድ ስደተኛታት ነቲ ልዕሊ 400 ክሩነር ዘውጻእካዮ ገንዘብ ክኽሕሰካ ይኽእል እዩ። ከንዝካ ንኽምለሰልካ ንኣገልግሎታት ዝኸፈልካሉ (ዘይምለስ ክፍሊት ዘይኮነስ) ቅብሊት ከተርኢ ኣለካ። ንናይ ኣፋውስ ቅብሊታት ብዝምልከት ድማ እቲ ስምካ ዘለሉ ክፋል ቅብሊት ክትህብ ኣለካ።

ህጹጽ ክንክን ጥዕናን ኣፋውስን

ንህጹጽ ክንክን ጥዕና ዝግበሩ ወጻኢታት ኣብቲ ልዕል ክብል ዝተገልጸ 400 ክሩነር ኣይሕወስን፣ ይኹን እምበር ነቲ ካብ 50 ክሩነር ንላዕሊ ዝኸፈልካዮ ገንዘብ ፍሉይ መውዕሎ ክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ እቲ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ስኒ ዕጽው ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወይድማ ኣገልግሎት ክህበካ ግዜ ኣብ ዝሰኣነሉ እዋን ህጹጽ ሕክምና ስኒ እንተወሲድካ እውን ተመሳሳሊ ኣሰራርሓ ትኽተል።

እቲ ቅብሊት ብቕልጡፍ ናብ ቦርድ ስደተኛታት ብምውሳድ ናይ ፍሉይ መውዕሎ መሕተቲ ኣእቱ።

ብተወሳኺ ካብ 50 ክሩነር ንላዕሊ ንዝኸፈልካዮ መዕደጊ ዝተኣዘዙልካ ኣፋውስ እውን ፍሉይ መውዕሎ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

Last updated: 14 December 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.