ዕቝባ ምሕታት

Att ansöka om asyl – tigrinska

ኣብ ሃገርካ ትግፋዕ እንተኾንካ ወይ ንግፍዒ ወይ ንስቓይ እተቐላዕካ እንተ ኾንካ ኣብ ሽወደን ዕቝባ ክትሓትት ትኽእል።

ኣብዚ ገጻትዚ ዕቝባ ንምሕታት እንታይ ከም ዘድልን መን ዕቝባ ከም ዚውሃብን እቲ ሕቶኻ ብኸመይ መገዲ ከም ዚረጋገጽን ከተንብብ ትኽእል።  

ዕቝባ ንምሕታት ኣብ ሽወደን ወይ ኣብ ዶባት ሽወደን ክትህሉ ይግበኣካ።

ብኣንጻሩ ግን ናይ ክዎታ/ውሱን መጠን፡ ስደተኛ ምስ እትኸውን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኴንካ ብመገዲ UNHCR ዕቝባ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ክዎታ/ውሱን መጠን፡ ኣገባብ ብተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.