ንስኻ ነቲ ናይ ዑቕባ ምልክታኻ፤ ኣየነይቲ ሃገር ከም እትምርምሮ፤ ክትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። (ናይ ዳብሊን ኣዋጅ)

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) – tigrinska

ብመሰረት ናይ ዳብሊን ኣዋጅ፤ ሓደ ናብ ኤውሮጳ ተሰዲዱ ዝመጸ ሰብ፤ ኣብታ መጀመርታ ዝኣተወላ ርግጸኛ ዝኾነት ሃገር፤ ኣብኣ ዑቕባ ይሓትት።

ኣብ ሃገር ሽወደን ዑቕባ ምስ ሓተትካ፤ ሚግራሾንስቨርከት እቲ መጀመርታ ዚገብሮ፤ ናይ ዑቕባኻ ጉዳይ ሓላፍነት እትወስድ ሃገር፤ ሽወደን ወይ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሃገር ምዃና መጽናዕቲ ይገብር። ንኽትኣቱ ቪዛ ዝተቐበልካላ፤ ገለ ዓይነት መቐመጢ ፍቓድ ተዋሃብካላ ዝጸናሕካ፤ ወይውን ናብዚ ናብ ምምጻእካ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሃገር ዑቕባ እንተደኣ ሓቲትካ ኔርካ፤ ናብኣ ክትምለስ ከድልየካ ይኽእል እዩ። እዚ ሕጊዚ ኣብ ናይ ዳብሊን ኣዋጅ ሰፊሩ ዘሎ እዩ።

እቲ ናይ ዳብሊን ኣዋጅ፤ ኣብ 1 ጥሪ 2014 ምቅይያር ተጌሩሉ ኣሎ። ኣብዚ ታሕቲ ሰፊሩ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ፤ ብዛዕባቲ ንዓኻ ብድሕሪ ጥሪ 2014 ኣብ ሽወደን ዑቕባ ዝሓተትካ ዚምልከት ሓድሽ ሕጊታት፤ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ናይ ዳብሊን ኣዋጅ ነንበይኖም ክፋላት ዚገልጽ፤ ኣብ ኣርባዕተ ጥራዛት ተዳልዩ ቀሪቡ ኣሎ።

Last updated: 2017-11-09

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.