ክትጸንሕ እንተ ተፈቒዱልካ

Om du får stanna – tigrinska

ንስኻ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ፡ እሞ መቐመጢ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ፤ ኣብ ሽወደን ንምቕማጥን ንምስራሕን መሰል ኣሎካ።

ኣብዞም ዚስዕቡ ገጻት፡ ንዓኻ ዑቕባ ንምርካብ ኣመኪትካ፡ ኣብ ሽወደን መቐመጢ ፍቓድ ዝተቐበልካ፤ ዝተዳለወ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። (ገለ ካብቶም ገጻት ብኹሉ ቋንቋታት ተተርጒሞም ኣይክትረኽቦምን ኢኻ)።

ከም ስደተኛ መጠን መቐመጢ ፍቓድ እንተ ተዋሂቡካ፡ እቲ ፍቓድካ ን3 ዓመት የገልግል።

ብዛዕባ ንስደተኛ ዚወሃብ መቐመጢ ፍቓድ፡ ኣብዚ ኣቲኻ ብዝበለጸ ኣንብብ

ከም ኣማርጺ ዑቝባ ዘድልዮ ሰብ መጠን መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ፡ እቲ ፍቓድካ ን13 ኣዋርሕ የገልግል።

ብዛዕባ ከም ኣማራጺ ዑቝባ ዘድልዮ ሰብ ዚወሃብ መቐመጢ ፍቓድ፡ ኣብዚ ኣቲኻ ብዝበለጸ ኣንብብ

ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ምስ ዝወሃበካ፤ እቲ ፍቓድካ ኣብ ሽወደን ክሳብ ዝተቐመጥካሉ ጊዜ ዘገልግል ይኸውን።

ብዛዕባ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ፡ ኣብዚ ኣቲኻ ብዝበለጸ ኣንብብ

ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ወይ ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ሰብ ተቖጺርካ፥ ብጊዜ “ዝተደረተ መንበሪ ፍቓድ” ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ንስድራቤታዊዳግመ -ምትእኽኻብ (ማለት ስድራኻ ክተምጽእ) መሰል ኪህልወካ ይኽእል’ዩ።

ብዛዕባ ምስ ስድራቤትካ ንምትእኽኻብ ዘሎካ ዕድል፡ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ።

ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ክትረክብ ዕድል ዘይብልካ ምስ ትኸውን፤ ፓስፖርት ካብ ሚግራሾንስቨርከት ንምርካብ፡ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ”ፓስፖርት ባዕዳውያን” (främlingspass) ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ።

ብዛዕባ ጊዚያዊ ”ፓስፖርት ባዕዳውያን” (provisoriskt främlingspass) ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ

ብዛዕባ ”መጋየሺ ሰነድ” (resedokument) ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ።

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ምስ ተወድአ፤ ኣብ ሽወደን ንምጽናሕ ድማ ምስ ትደሊ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ ይግብኣካ።

ብዛዕባ መን መቐመጢ ፍቓዱ ከናውሓሉ ከም ዚኽእል፡ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ፤ ስራሕ ሰሪሕካ ወይ ኣብ ሽወደን ብዘሎካ ኩባንያ ጌርካ፤ ነፍስኻ ክትናቢ ምስ ትኽእል፤ ቀዋሚ ፍቓድ ንምርካብ፡ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ዘሎዉ ጠለባት፡ ነፍስኻ ባዕልኻ ስለ ትናቢ፤ ከመይ ጌርካ ንቀዋሚ መቐመጢ ፍቓድ ከም ተመልክት፡ ኣብዚ ብዝበልጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

Last updated: 2021-01-15