መንበሪ ፍቓድ ነቶም ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ዝረኸቡ

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – tigrinska

ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት እንተረኺብኩም፡ ን 13 ኣዋርሕ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። መንበሪ ፍቓድኩም ግዜኡ ምስ ዝሓልፍ ወይ ምስ ዝወድቕ እሞ፡ ጌና ውሕስነት የድልየና’ዩ ዝብል ምኽንያታት ምስ ዝህልወኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ን 13 ኣዋርሕ ኣብ ሽወደን ክትሰርሑን ክትነብሩን መሰል ዘውህበኩም እዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ድማ፡ ልክዕ ከምቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ፡ መሰል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣለኩም።

ከም መረጋገጺ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። እዚ ካርድ’ዚ ናይ መንነት/መለለዪ ሰነድ ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኣይኰነን። ፍቓድኩም ሕጋዊ ክሳብ ዝዀነ፡ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ወይ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክትጉዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሽወደን ክትወጹ ከለኹም ግን፡ ደጊምኩም ናብታ ሃገር ምእንቲ ክትኣትዉ ግድን ሕጋዊ ፓስፖርትን ፍቓድ መንበሪን ክህልወኩም ኣለዎ።

ብዛዕባ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ምምዝጋብኣብህዝባዊመዝገብ

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ተቐላጢፍኩም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን (Skatteverket) ክትምዝገቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ንደረጃ ስደተኛታት (sfi) ቅድሚ ምስታፍኩምን ተረባሕቲ ሽወደናዊ ማሕበራዊ ስነ-ስርዓት ጸጥታ ምርካብኩምን፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ከድልየኩም’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም ናይ ሽወደን ናይ መንነት ስነድ ክትረኽቡ ኢኹም። ንኣብነት፡ እዚ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣብ እትደልዩሉ የገድሰኩም’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ ኣበይ ከም እትነብሩ፡ ኩነታት ሓዳርኩም (ተመርዒኹም ዲኹም ኣይተመርዓኹምን)፡ ዜግነትኩምን ዝተወለድኩምሉ ቦታን ክትምዝገቡ ኢኹም። ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ምስ ከድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩምን ብቑዕ ናይ መንነት ሰነድን ምሳኻትኩም ክትማልእዎ ኣለኩም። ናይ መንነት ሰነዳትኩም ብትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ምስ ዝተሓዝ፡ ቅዳሕ ክውሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቅዳሕ ምስቲ ኦሪጂናል ሓደ ዓይነት ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ በቶም ነቲ ቅዳሕ ዘረጋግጹ ሰባት ክፍረመሉ ኣለዎ። እቶም ሰባት፡ ኣስማቶም ብ’ካፒታል ለተር’ ክጽሓፍን ቊጽሪ ቴለፎኖም ክህቡን ኣለዎም።

ሓበሬታ ትካል ግብሪን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ህዝባዊ መዝገባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት

ንስኻ ሕጂ ሓድሽ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝተዋህበካ፤ ኣብዚ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ፡ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ መታን ክትበጽሕ ድማ፤ ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት ክግበረልካ ውን መሰል ኣሎካ። እዚ ናብ እግሪ-ምትካል ዚወስድ ስጉምቲታት፤ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ ክትበጽሕ ዚድገፈካ ንጥፈታት፤ ንኣብነት ከም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ፡ ናብ ስራሕ ዓለም ወጺእካ ድማ ነፍስኻ ባዕልኻ ንኽትናቢ ከም ትኽእል ንምግባር እዩ። ነዚ ናብ እግሪ ምትካል ዚውሰድ ስጉምቲታትን ንስራሕ ምድላይን ዘመሓድሮ፤ እዚ ናይ ሽወደን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ሓበሬታ ንእግሪ መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታትexternal link, opens in new window

“ቤትስልጣን መራኽብቲ-ስራሕ” (Arbetsförmedlingen)፡ ክሳብ’ቲ 65 ዓመት እትመልኣሉ ጊዜ፥ ስራሕ ንኽትረክብ ኪሕግዙኻ እዮም። እዚ ዕድመ’ዚ እቲ ልሙድ ኣብ ሽወደን ጥሮታ እትወጸሉ ዕድመ’ዩ። እቶም ዕድሚኦም ምስ ደፍአ ናብ ሽወደን ዝመጹ ሰባት፥ ብዙሕ ጊዜ ውሑድ ጥሮታ ዚቕበሉ ወይ ውን ጥሮታ ዘይብሎም’ዮም። ክትነብረሉ ዘይትኽእል ጥሮታ ምስ ዚህልወካ፥ ምስ “ቤትስልጣን ጥሮታ” (Pensionsmyndigheten) ርክብ ብምግባር፥ ነቲ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ” ዚበሃል (äldreförsörjningsstöd) ደገፍ ንምርካብ ክተመልከት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ”፡ ኣብ ”ቤትስልጣን ጥሮታ” ብቛንቋን ሽወደን ሓበሬታ ኣንብብ።external link, opens in new window

ኣብሃገረ-ሽወደንምስራሕ

ንስኻ፡ ን13 ኣዋርሕ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ኣብ ሽወደን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ክውዳእ ከሎ፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናብየሉ እትኽእል ስራሕ እንተ ደኣ ኣልዩካ ግን፤ ቀዋሚ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ንኽወሃበካ፡ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ስራሕ ደሊኹም ምስ እተመልክቱ፡ ኣብ ሽወደን ክትነብሩን ክትሰርሑን መሰል ከም ዘለኩም ዘፍቅደልኩም ቅዳሓት ስነዳትኩም ክትማልኡ ኣለኩም። ከምኡ’ውን ካርድ ፍቓድ መንበሪኹም ምሳኻትኩም ተማልእዎ። ኣስራሒ ኣብ ሽወደን ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክትሰርሑ ከምዝተፈቕደኩም፡ ከምኡ ድማ ኣብ ሽወደን ንኽትሰርሑ ዘለኩም ፍቓድ ምስ ዝዀነ ቀይድታት ዝተሓሓዝ ከይከውን ክፈልጥ ይደሊ እዩ። ኣስራሒኹም ቅዳሕ ሰነዳኩም ክደልን ስራሕ ተቖጺርኩም ከምዘለኹም ንትካል ግብርን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ክሕብሮምን እዩ።

ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

ከም “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ሰብ ተቖጺርካ “ብጊዜ ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድ” ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ንኽትረክብ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም፥ ስድራቤትካ ”መቐመጢ-ፍቓድ” ረኺቦም ናባኻ ንኽመጹ፥ ምልክታ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዕድል’ዚ፡ ንዓኻ/ኺ ብድሕሪ 24 ሕዳር (24 november) 2015 ዑቕባ ዝሓተትካ፥ እሞ ስድራ ቤትካ ቅድሚ ሕጂ ምልክታ ንምቕራብ ዘይክእሉ ዝነበሩ ውን ዚምልከት እዩ።

እቶም ”መንበሪ-ፍቓድ” ንምርካብ ከመልክቱ ዚኽእሉ ሰባት፥ ጥራይ እቶም ሰብኣይካ/ሰበይትኻ፡ ናይ ናብራ ”መጻምድትኻ”፡ ”ምዝጉብ ብዓል-ሓዳርካ” ከምኡ ውን ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ውላድካ እዮም። እቲ ነቶም ስድራቤትካ ኪወሃቦም ዚኽእል ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጊዜ ንውሓት፥ ክንድቲ ንስኻ/ኺ ዘሎካ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጊዜ ንውሓት እዩ።

ንስድራቤታዊ ”ዳግመ-ምትእኽኻብ” መሰል ዘሎካ ምስ ትኸውን፥ ነቲ ስድራቤትካ ”ናይ ምንባይ ጠለብ” ተባሂሉ ዚስመ፥ ግዴታ ዚምልከተካ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ንሳኻ/ኺ ንገዛእ ርእስኻን ንስድራ ቤትካን፡ ባዕልኻ ክትናብዮም ክትክእል ይግብኣካ ማለት’ዩ። ኣብ ርእሲኡ ውን፡ ስድራቤትካ ናብ ሽወደን ምስ መጹ፥ እዅልን ጽቡቅ ደረጃን ዘሎዎ ሓቢርኩም እቕመጡሉ መንበሪ ቤትን ኪህልወካ ይግባእ። ካብዚ ናይ ምንባይን፡ እዅል ዕብየት ናይ ዘሎዎ ቤት ምህላውን ጠለባት፥ ዝተፈልየ ነገራት ኣሎ’ዩ፤ ማለት ካልኦት ዘማላእካዮም ኵነት ምስ ዚህልዉ እዩ።

ብዛዕባ ”ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብን” ስድርኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ብዝበልጸ ኣብዚ ኣንብብ

መንበሪፍቓድክስሓብወይክሕደግይኽእልእዩ

ንመንበሪ ፍቓድ ከተመልክቱ ከለኹም ጌጋ ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት መንነት እንተደኣ ሂብኩም ነይርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትምንጠሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ’ውን እናፈለጥኩም ምስ እትሕስዉ ወይ ንመንበሪ ፍቓድኩም ኣገዳሲ ዝዀነ ነገር ካብ ምግላጽ ምስ እትቑጠቡ፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ትኽእሉ።

ገበን ከምዝፈጸምኩም እንተደኣ ተኣሚንኩም፡ ቤት ፍርዲ ክትጥረዙ ክውስን ይኽእል እዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክስሕቦ ወይ ከሕድገኩም እዩ። ዋላ ንሓያለ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ይሃልኹም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ኢኹም።

ምንዋሕግዝያዊመንበሪፍቓድ

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ክውዳእ ከሎ፤ ፍቓድካ ክናውሓልካ ክትመልክት ትኽእል ኢኻ። ገና ዑቕባ ዘድልየካ ኮይኑ ምስ ዚርከብ፡ እቲ መቐመጢ ፍቓድካ ክናውሓልካ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ፍሉይ ኩነታት፡ ካልእ ምኽንያት እንተ ደኣ ኣልዩካ ውን፤ ኣብ ሽወደን ንምጽናሕ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ናይ ፍቓድ ምንዋሕ ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ጥርዓንወይይግባይ

ንግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዋህበ ውሳኔ ይግባይ ምባል ኣይክኣልን’ዩ። እንተዀነ፡ ንስደተኛ ዝወሃብ ክብሪ ክውሃበና ነይሩዎ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኰንኩም ግን፡ ነቲ ተዋሂቡኩም ዝነበረ ናይ ውሕስነት ክብሪ ከተመልክቱ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ኣብ ውሳኔ ብከመይ ጥርዓንካ ተቕርብ

ንዓኻ መንበሪ-ፍቓድ ሒዝካ ናብ ሽወደን ሓድሽ ዝመጻእካ ዚኸውን ሓበሬታ

ነቲ ውሳኔ መንበሪ-ፍቓድ ዝተቐበልካሉ ሰነድ፡ ብግቡእ ጌርካ ክትእርንቦ ኣይትረስዕ። እቲ ሰነድ’ቲ፡ ምስ ነንበይኖም ኣብያተስልጣንን ትካላትን ንምርኻብ ክትጥቀመሉ ከድልየካ’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ንኽትምዝገብ (folkbokföring)፥ ናይ ሽወደን መለለዪ-ቁጽሪ (personnummer) ንኽትረክብ፥ ምስ ቤትስልጣን ኣታዊ ግብሪ Skatteverketexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ኣብቲ ስርዓተ-ምሕደራ ህዛባዊ ውሕስነት መታን ክትምዝገብ፥ ምስ ”ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ” Försäkringskassanexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ገለ ኮሙናት፡ መንበሪ-ቤት ንምርካብ ኬድካ ክትምዝገበሎም እትኽእል፥ ኮሙናዊ ኣብያተስልጣን መራኸበቲ-ኣባይቲ (bostadsförmedlingar) ኣሎዎም። እቲ ኮሙን ውን፡ ብዛዕባቶም ግላውያን ኣካረይቲ-ኣባይቲ ትካላት ምኽሪ (ሓበሬታ) ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

እቲ እትነብረሉ ኮሙን፡ ንደቅኻ ዚኸውን መዋዕለ-ሕጻናትን (barnomsorg) ቤትትምህርቲን ከዳልወልካ’ዩ።

ከም ዑቕበኛ ዄንካ ናብ ሽወደን ዝመጻእካ ሰብ ምስ ትኸውን፥ ንገዛኻ ዚኸውን ኣቝሑት ንምግዛእ፥ ናይ ልቓሕ ምልክታ ክተእቱ ዕድል ኣሎካ። www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

ብዛዕባ ክንክን-ሕማም ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ ቤትጽሕፈት ናይቲ ዘሎኻዮ ዞባ ርክብ ግበር። ሓበሬታ ክንክን-ሕማም ናይ ምሉእ ሃገር ኣብዚ ርኸብ 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI) ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ እትነብረሉ ኮሙን ርክብ ግበር። ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ ሽወደን ኮሙናትን ወረዳዊ ባይቶታትን ውን ኣቲኻ ርአ። Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

ስራሕ ንምርካብ ምስ ትደሊ፡ ኣብ “ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ” Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

”ቤትስልጣን ጥሮታ” (Pensionsmyndigheten)external link, opens in new window፡ ንዓኻ ዕድሜኻ ምስ ደፍአ ናብ ሽወደን ዝመጻእካን፥ ውሑድ ጥሮታ እትቕበል ወይ ጥሮታ ዘይብልካን ሰብ ዚኸውን፥ ብቛንቋን ሽወደን ዝተጻሕፈ ናይ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ” (äldreförsörjningsstöd) ሓበሬታ ኣሎዎም።

ሓበሬታ ብዛዕባ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ፥ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Antagning.seexternal link, opens in new window ወይ ኣብ studera.nu external link, opens in new windowኣቲኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ መምሃሪ ገንዘብ ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ”ምምሕዳር ኮሚቴ መምሃሪ-ገንዘብ CSN, Centrala studiestödsnämndenexternal link, opens in new window ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ “መንነት ምዝዋር ማኪና” (ፓቴንቲ) ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ቤትስልጣን ምምሕዳር ትራንስፖርት Transportstyrelsenexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ብዛዕባ መሰል ናይ ምድማጽ ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ቤትስልጣን ምምሕዳር ምርጫታት Valmyndighetenexternal link, opens in new window ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሽወደን፡ ካብ ቤትስልጣን ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስ Om svenska skolanexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ብዛዕባ ”ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ሓበሬታ” ብብዙሕ ቋንቋታት ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Information om Sverigeexternal link, opens in new window ይርከብ’ዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ሓበሬታ፥ ኣብ ናይ Svenska institutet ኣድራሻ ኢንተርነትexternal link, opens in new window ይርከብ’ዩ።

ኣብዚ Hej hej Sverige!external link, opens in new window ዚብል ኣድራሻ ኢንተርነት፥ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ብቕልል ዝበለን ብዚስሕብን ኣገባብ ዝተዳለወ ፊልምታት ይርከብ’ዩ።

ኣብቲ Lära svenska ዚብል www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ገጽ፥ ባዕልኻ ሽወደንኛ ክትመሃረሉ ትኽእል፥ ናይ ብዙሓት ፕሮግራማት መራኸቢ-ቀለቤታት ክትረክብ ኢኻ።

ብዛዕባ ሸመታን ውዕላትን ንዚምልክት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ እዚ ”ቤትስልጣን ምምሕዳር ሸመታ” Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window፥ ምኽሪ ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

Last updated: 29 January 2021