መንበሪ ፍቓድ ነቶም ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ዝረኸቡ

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som alternativt skyddsbehövande – tigrinska

ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት እንተረኺብኩም፡ ን 13 ኣዋርሕ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። መንበሪ ፍቓድኩም ግዜኡ ምስ ዝሓልፍ ወይ ምስ ዝወድቕ እሞ፡ ጌና ውሕስነት የድልየና’ዩ ዝብል ምኽንያታት ምስ ዝህልወኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ን 13 ኣዋርሕ ኣብ ሽወደን ክትሰርሑን ክትነብሩን መሰል ዘውህበኩም እዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ድማ፡ ልክዕ ከምቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ፡ መሰል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣለኩም።

ከም መረጋገጺ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። እዚ ካርድ’ዚ ናይ መንነት/መለለዪ ሰነድ ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኣይኰነን። ፍቓድኩም ሕጋዊ ክሳብ ዝዀነ፡ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ወይ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክትጉዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሽወደን ክትወጹ ከለኹም ግን፡ ደጊምኩም ናብታ ሃገር ምእንቲ ክትኣትዉ ግድን ሕጋዊ ፓስፖርትን ፍቓድ መንበሪን ክህልወኩም ኣለዎ።

ብዛዕባ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ምምዝጋብኣብህዝባዊመዝገብ

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ተቐላጢፍኩም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን (Skatteverket) ክትምዝገቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ንደረጃ ስደተኛታት (sfi) ቅድሚ ምስታፍኩምን ተረባሕቲ ሽወደናዊ ማሕበራዊ ስነ-ስርዓት ጸጥታ ምርካብኩምን፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ከድልየኩም’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም ናይ ሽወደን ናይ መንነት ስነድ ክትረኽቡ ኢኹም። ንኣብነት፡ እዚ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣብ እትደልዩሉ የገድሰኩም’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ ኣበይ ከም እትነብሩ፡ ኩነታት ሓዳርኩም (ተመርዒኹም ዲኹም ኣይተመርዓኹምን)፡ ዜግነትኩምን ዝተወለድኩምሉ ቦታን ክትምዝገቡ ኢኹም። ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ምስ ከድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩምን ብቑዕ ናይ መንነት ሰነድን ምሳኻትኩም ክትማልእዎ ኣለኩም። ናይ መንነት ሰነዳትኩም ብትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ምስ ዝተሓዝ፡ ቅዳሕ ክውሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቅዳሕ ምስቲ ኦሪጂናል ሓደ ዓይነት ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ በቶም ነቲ ቅዳሕ ዘረጋግጹ ሰባት ክፍረመሉ ኣለዎ። እቶም ሰባት፡ ኣስማቶም ብ’ካፒታል ለተር’ ክጽሓፍን ቊጽሪ ቴለፎኖም ክህቡን ኣለዎም።

ሓበሬታ ትካል ግብሪን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ህዝባዊ መዝገባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት

ንስኻ ሕጂ ሓድሽ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝተዋህበካ፤ ኣብዚ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ፡ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ መታን ክትበጽሕ ድማ፤ ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት ክግበረልካ ውን መሰል ኣሎካ። እዚ ናብ እግሪ-ምትካል ዚወስድ ስጉምቲታት፤ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ ክትበጽሕ ዚድገፈካ ንጥፈታት፤ ንኣብነት ከም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ፡ ናብ ስራሕ ዓለም ወጺእካ ድማ ነፍስኻ ባዕልኻ ንኽትናቢ ከም ትኽእል ንምግባር እዩ። ነዚ ናብ እግሪ ምትካል ዚውሰድ ስጉምቲታትን ንስራሕ ምድላይን ዘመሓድሮ፤ እዚ ናይ ሽወደን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ሓበሬታ ንእግሪ መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታትexternal link, opens in new window

ኣብሃገረ-ሽወደንምስራሕ

ንስኻ፡ ን13 ኣዋርሕ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ኣብ ሽወደን ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ክውዳእ ከሎ፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናብየሉ እትኽእል ስራሕ እንተ ደኣ ኣልዩካ ግን፤ ቀዋሚ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ንኽወሃበካ፡ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ስራሕ ደሊኹም ምስ እተመልክቱ፡ ኣብ ሽወደን ክትነብሩን ክትሰርሑን መሰል ከም ዘለኩም ዘፍቅደልኩም ቅዳሓት ስነዳትኩም ክትማልኡ ኣለኩም። ከምኡ’ውን ካርድ ፍቓድ መንበሪኹም ምሳኻትኩም ተማልእዎ። ኣስራሒ ኣብ ሽወደን ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክትሰርሑ ከምዝተፈቕደኩም፡ ከምኡ ድማ ኣብ ሽወደን ንኽትሰርሑ ዘለኩም ፍቓድ ምስ ዝዀነ ቀይድታት ዝተሓሓዝ ከይከውን ክፈልጥ ይደሊ እዩ። ኣስራሒኹም ቅዳሕ ሰነዳኩም ክደልን ስራሕ ተቖጺርኩም ከምዘለኹም ንትካል ግብርን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ክሕብሮምን እዩ።

ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

ከም “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ሰብ ተቖጺርካ “ብጊዜ ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድ” ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ንኽትረክብ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም፥ ስድራቤትካ ”መቐመጢ-ፍቓድ” ረኺቦም ናባኻ ንኽመጹ፥ ምልክታ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዕድል’ዚ፡ ንዓኻ/ኺ ብድሕሪ 24 ሕዳር (24 november) 2015 ዑቕባ ዝሓተትካ፥ እሞ ስድራ ቤትካ ቅድሚ ሕጂ ምልክታ ንምቕራብ ዘይክእሉ ዝነበሩ ውን ዚምልከት እዩ።

እቶም ”መንበሪ-ፍቓድ” ንምርካብ ከመልክቱ ዚኽእሉ ሰባት፥ ጥራይ እቶም ሰብኣይካ/ሰበይትኻ፡ ናይ ናብራ ”መጻምድትኻ”፡ ”ምዝጉብ ብዓል-ሓዳርካ” ከምኡ ውን ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ውላድካ እዮም። እቲ ነቶም ስድራቤትካ ኪወሃቦም ዚኽእል ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጊዜ ንውሓት፥ ክንድቲ ንስኻ/ኺ ዘሎካ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጊዜ ንውሓት እዩ።

ንስድራቤታዊ ”ዳግመ-ምትእኽኻብ” መሰል ዘሎካ ምስ ትኸውን፥ ነቲ ስድራቤትካ ”ናይ ምንባይ ጠለብ” ተባሂሉ ዚስመ፥ ግዴታ ዚምልከተካ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ንሳኻ/ኺ ንገዛእ ርእስኻን ንስድራ ቤትካን፡ ባዕልኻ ክትናብዮም ክትክእል ይግብኣካ ማለት’ዩ። ኣብ ርእሲኡ ውን፡ ስድራቤትካ ናብ ሽወደን ምስ መጹ፥ እዅልን ጽቡቅ ደረጃን ዘሎዎ ሓቢርኩም እቕመጡሉ መንበሪ ቤትን ኪህልወካ ይግባእ። ካብዚ ናይ ምንባይን፡ እዅል ዕብየት ናይ ዘሎዎ ቤት ምህላውን ጠለባት፥ ዝተፈልየ ነገራት ኣሎ’ዩ፤ ማለት ካልኦት ዘማላእካዮም ኵነት ምስ ዚህልዉ እዩ።

ብዛዕባ ”ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብን” ስድርኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ብዝበልጸ ኣብዚ ኣንብብ

መንበሪፍቓድክስሓብወይክሕደግይኽእልእዩ

ንመንበሪ ፍቓድ ከተመልክቱ ከለኹም ጌጋ ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት መንነት እንተደኣ ሂብኩም ነይርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትምንጠሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ’ውን እናፈለጥኩም ምስ እትሕስዉ ወይ ንመንበሪ ፍቓድኩም ኣገዳሲ ዝዀነ ነገር ካብ ምግላጽ ምስ እትቑጠቡ፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ትኽእሉ።

ገበን ከምዝፈጸምኩም እንተደኣ ተኣሚንኩም፡ ቤት ፍርዲ ክትጥረዙ ክውስን ይኽእል እዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክስሕቦ ወይ ከሕድገኩም እዩ። ዋላ ንሓያለ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ይሃልኹም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ኢኹም።

ምንዋሕግዝያዊመንበሪፍቓድ

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ክውዳእ ከሎ፤ ፍቓድካ ክናውሓልካ ክትመልክት ትኽእል ኢኻ። ገና ዑቕባ ዘድልየካ ኮይኑ ምስ ዚርከብ፡ እቲ መቐመጢ ፍቓድካ ክናውሓልካ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ፍሉይ ኩነታት፡ ካልእ ምኽንያት እንተ ደኣ ኣልዩካ ውን፤ ኣብ ሽወደን ንምጽናሕ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ናይ ፍቓድ ምንዋሕ ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ጥርዓንወይይግባይ

ንግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዋህበ ውሳኔ ይግባይ ምባል ኣይክኣልን’ዩ። እንተዀነ፡ ንስደተኛ ዝወሃብ ክብሪ ክውሃበና ነይሩዎ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኰንኩም ግን፡ ነቲ ተዋሂቡኩም ዝነበረ ናይ ውሕስነት ክብሪ ከተመልክቱ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ኣብ ውሳኔ ብከመይ ጥርዓንካ ተቕርብ

ሓበሬታነቶምመንበሪፍቓድሒዞምኣብቀረባእዋንናብሽወደንዝኣተዉሰባት

ሓደሽቲ ንዝመጹexternal link, opens in new window ብዙሐት ፕሮግራማት ብዛዕባ መሰላትን ግዴታትን ኣብ ሃገር ሽወደን ኣለዉ።

ናይ ዓደግቲ ሓበሬታ ኣገልግሎትexternal link, opens in new window ሓበሬታታትንብዛዕባ ምዕዳግ ወይ ውዑላትን ምኽርን ይህብ።

ገለ ምምሕዳር ከተማታት፡ መንበሪ ቦታ ክትደልዩሎም እትኽእሉ ናይ ምምሕዳር ገዛውቲ ወኪላት ኣለወን። ብዘይካ’ዚ ምምሕዳር ከተማ፡ ብዛዕባ ናይ ግሊ ገዛውቲ ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል እዩ።

ደቂ 18 ዓመት ምስእትዀኑ ወይ ልዕሊኡ ዕድመ ምስ ዝህልወኩም፡ መንበሪ ገዛኹም ንኸተሐድሱ ልቓሕ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። www.csn.seexternal link, opens in new window

እትነብርሉ ምምሕዳር ከተማ ንህጻናትኩም ኣገልግሎት ክንክንን ትምህርቲን ክቕርበልኩም እዩ።

ንስልጠና ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዝምልከት ሕቶታት፡ ነቲ እትቕመጥሉ ዘለኹም ምምሕዳር ከተማ ተወከሱ። ከምኡ’ውን መርበብ ሓበሬታ Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window ተወከሱ።

ስራሕ ክትቊጸሩ ትደልዩ እንተደኣ ሃሊኹም፡ ኣብ Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ሕቶታት ሕክምና ምስ ወረዳዊምምሕደር ወይ ዞባ ኣብ እቲ እትቕመጦ። ብዛዕባ ሕክማና ኣብ ምሉእ ሃገር ንምርካብ 1177 ናይ ሕክምና ሓባሪ ትደሊ።external link, opens in new window

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ምምሃር ኣብ Antagning.seexternal link, opens in new window ወይ studera.nu.external link, opens in new window ክርከቡ ይኽእሉ።

ሕቶታት ብዛዕባ ምወላ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ንተማሃሮ ዝምልከት ኣብ CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

ንፍቓድ መምርሒ መኪና ዝምልከቱ ሕቶታት ኣብ Swedish Transport Agency.external link, opens in new window ድለዩ።

ንመሰል ምምራጽ/ምድማጽ ዝምልከቱ ሕቶታት ን Valmyndigheten.external link ተወከሱ።

ሓበሬታ ካብ ሃገራዊ ትካል ትምህርቲ (Skolverket) ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገረ-ሽወደን ኣብ ክርከብ ይከኣል። እዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩእዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩ Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window.

ሓበሬታ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሃገረ-ሽወደን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ መኽፈት ንሓደስቲመጻእተኛታትexternal link, opens in new window ክርከብ ይከኣል።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገር ሽወደን ኣብ ናይ ሽወደናዊ ኢንስቲቲዩት ኢንተርነት ይርከብ።external link, opens in new window

ኣብ ገጽ ቋንቓ ሽወደን ብ www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ኣብ ዘለዉ መራኸብታት ብዙሃት ፕሮግራማት ቋንቋ ሽወደን ባዕልካ ንኽትመሃር ክትረኽቦ ትኽእል።

Last updated: 13 September 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.