መንበሪ ፍቓድ ነቶም ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸቡ

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – tigrinska

ናይ ስደተኛ ተቐባልነት መሰል ረኺብኩም እንተሃሊኹም፡ ናይ ሰለስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። መንበሪ ፍቓድኩም ኣገልግሎቱ ኣብ ዘብቅዓሉ ገዛእ ርእስኹም ክትሕግዙ ወይ ክትኣልዩ እንተኺኢልኩም ከኣ፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም ይኽእል እዩ።

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ኣብ ሽወደን ንሰለስተ ዓመታት ክትቅመጡን ክትሰርሑን መሰል ዘውህበኩም እዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ድማ፡ ልክዕ ከምቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ፡ መሰል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣለኩም።

ከም መረጋገጺ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። እዚ ካርድ’ዚ ናይ መንነት/መለለዪ ሰነድ ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኣይኰነን። እዚ ሰነድ ፍቓድ እዚ ብቑዕን ሕጋዊን ክሳብ ዝዀነ፡ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ወይ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክትጉዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሽወደን ክትወጹ ከለኹም ግን፡ ናብታ ሃገር ዳግማይ ንኽትኣትዉ ብቑዕ ፓስፖርትን መንበሪ ፍቓድኩምን ክትሕዙ ኣለኩም።

ብዛዕባ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ምምዝጋብኣብህዝባዊመዝገብ

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ተቐላጢፍኩም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን (Skatteverket) ክትምዝገቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ንደረጃ ስደተኛታት (sfi) ቅድሚ ምስታፍኩምን ተረባሕቲ ሽወደናዊ ማሕበራዊ ስነ-ስርዓት ጸጥታ ምርካብኩምን፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ከድልየኩም’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም፡ ናይ ሽወደን ናይ መንነት ሰነድ ክትረኽቡ ኢኹም። ንኣብነት፡ እዚ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ እንተደሊኹም የገድሰኩም’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ ኣበይ ከም እትነብሩ፡ ኩነታት ሓዳርኩም (ተመርዒኹም ዲኹም ኣይተመርዓኹምን)፡ ዜግነትኩምን ዝተወለድኩምሉ ቦታን ክትምዝገቡ ኢኹም። ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ምስ ከድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩምን ብቑዕ ናይ መንነት ሰነድን ምሳኻትኩም ክትማልእዎ ኣለኩም። ናይ መንነት ሰነዳትኩም ብትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ ሽወደን ምስ ዝተሓዝ፡ ቅዳሕ ክውሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቅዳሕ ምስቲ ኦሪጂናል ሓደ ዓይነት ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ በቶም ነቲ ቅዳሕ ዘረጋግጹ ሰባት ክፍረመሉ ኣለዎ። እቶም ሰባት፡ ኣስማቶም ብ’ካፒታል ለተር’ ክጽሓፍን ቊጽሪ ቴለፎኖም ክህቡን ኣለዎም።

ሓበሬታ ትካል ግብሪን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ህዝባዊ መዝገባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት

ንስኻ ሕጂ ሓድሽ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝተዋህበካ፤ ኣብዚ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ፡ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ መታን ክትበጽሕ ድማ፤ ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት ክግበረልካ ውን መሰል ኣሎካ። እዚ ናብ እግሪ-ምትካል ዚወስድ ስጉምቲታት፤ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ ክትበጽሕ ዚድገፈካ ንጥፈታት፤ ንኣብነት ከም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ፡ ናብ ስራሕ ዓለም ወጺእካ ድማ ነፍስኻ ባዕልኻ ንኽትናቢ ከም ትኽእል ንምግባር እዩ። ነዚ ናብ እግሪ ምትካል ዚውሰድ ስጉምቲታትን ንስራሕ ምድላይን ዘመሓድሮ፤ እዚ ናይ ሽወደን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ሓበሬታ ንእግሪ መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታትexternal link, opens in new window

ኣብሃገረ-ሽወደንምስራሕ

ንስኻ/ኺ ብጊዜ ዝተደረተ ናይ 3 ዓመት መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ ዘሎ፤ ኣብ ሽወደን ስራሕ ክትሰርሕ ይፍቀደልካ እዩ። እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ዚውድኣሉ ጊዜ፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናብየሉ ትኽእል ስራሕ ምስ ዚህልወካ፤ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ምልክታ ክተቕርብ ዕድል ኣሎካ/ኪ።

ስራሕ ደሊኹም ምስ እተመልክቱ፡ ኣብ ሽወደን ክትነብሩን ክትሰርሑን መሰል ከም ዘለኩም ዘፍቅደልኩም ቅዳሓት ስነዳትኩም ክትማልኡ ኣለኩም። ከምኡ’ውን ካርድ ፍቓድ መንበሪኹም ምሳኻትኩም ተማልእዎ። ኣስራሒ ኣብ ሽወደን ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክትሰርሑ ከምዝተፈቕደኩም፡ ከምኡ ድማ ኣብ ሽወደን ንኽትሰርሑ ዘለኩም ፍቓድ ምስ ዝዀነ ቀይድታት ዝተሓሓዝ ከይከውን ክፈልጥ ይደሊ እዩ። ኣስራሒኹም ቅዳሕ ሰነዳኩም ክደልን ስራሕ ተቖጺርኩም ከምዘለኹም ንትካል ግብርን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ክሕብሮምን እዩ።

ዳግመ-ምርኻብስድራ-ቤት

ከም ስደተኛ ተቐባልነት እንተደኣ ረኺብኩም፡ ኣብ ሽወደን ምእንቲ ብሓባር ክትነብሩ፡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም’ውን መንበሪ ፍቓድ ኪወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ዝኽእሉ፡ በዓል ቤትኪ ወይ በዓልቲ ቤትካ፡ ዝተመዝገቡ መጻምዲ ወይ ናይ ሕጊ መጻምድቲ፡ ከምኡ’ውን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ህጻናት እዮም። ንስኻትኩምን መጻምድትኹምን ብውሑዱ ናይ 21 ዓመት ዕድመ ክህልወኩም ኣለዎ። ናብ ሽወደን ቅድሚ ምምጻእኩም ብሓንሳብ ዝነበርኩም ክትኰኑ እውን የድሊ። ክልቴኹም ናይ ሓባር ውላድ ምስዝህልወኩም፡ ካብ’ዚ ናይ ዕድመ ቅድመ-ኵነት ናጻ ክትበሃሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላት ስድራቤትኩም መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ዝኽእሉ ናትኩም ፍቓድ ብቑዕ ክሳብ ዝዀነ’ዩ።

ንምትእኽኻብ ስድራቤት ብቑዓት እንተደኣ ኰይንኩም፡ ዘድሊ ቅድመ-ኩነት ምንባይ ወይ ምጥዋር ስድራ ኣባኹም ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት፡ ገዛእ ርእስኹምን ስድራቤትኩምን ግድን ክትሕግዙ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት’ዩ። ስድራቤትኩም ናብ ሽወደን ምስ መጹ፡ ሓቢርኩም መታን ክትቅመጡ፡ ገፊሕን ንኹልኹም ዝኣኽለኩም ብቕዓቱ ዝሓለወን ገዛ ክህልወኩም ኣለዎ።

ብዛዕባ ዳግመ-ምትእኽካብ ስድራቤትን ዘድሊ ወጻኢታትን ዝምልከት ብዙሕ ኣንብቡ

መንበሪፍቓድክስሓብወይክሕደግይኽእልእዩ

ንመንበሪ ፍቓድ ከተመልክቱ ከለኹም ጌጋ ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት መንነት እንተደኣ ሂብኩም ነይርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትምንጠሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ’ውን እናፈለጥኩም ምስ እትሕስዉ ወይ ንመንበሪ ፍቓድኩም ኣገዳሲ ዝዀነ ነገር ካብ ምግላጽ ምስ እትቑጠቡ፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ትኽእሉ። ገበን ከምዝፈጸምኩም እንተደኣ ተኣሚንኩም፡ ቤት ፍርዲ ክትጥረዙ ክውስን ይኽእል እዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክስሕቦ ወይ ከሕድገኩም እዩ። ዋላ ንሓያለ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ይሃልኹም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ኢኹም።

ምንዋሕግዝያዊመንበሪፍቓድ

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ዚውድኣሉ ጊዜ፤ ነቲ ፍቓድካ ክናውሓልካ ክተመልክት ዕድል ኣሎካ/ኪ። እቲ ፍቓድካ ክናውሓልካ ዚኽእል፤ ገና ሽዑ ውን ዑቕባ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን እዩ። ኣብ ገለ ፍሉይ ኩነታት፡ ካልእ ምኽንያት ምስ ዚህልወካ ውን፡ ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ምንዋሕ መቐመጢ ፍቓድ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ጥርዓንወይይግባይ

ንግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዋህበ ውሳኔ ምቅዋም ወይ ይግባይ ምባል ኣይክኣልን’ዩ።

ሓበሬታነቶምመንበሪፍቓድሒዞምኣብቀረባእዋንናብሽወደንዝኣተዉሰባት

ሓደሽቲ ንዝመጹexternal link, opens in new window ብዙሐት ፕሮግራማት ብዛዕባ መሰላትን ግዴታትን ኣብ ሃገር ሽወደን ኣለዉ።

ናይ ዓደግቲ ሓበሬታ ኣገልግሎትexternal link, opens in new window ሓበሬታታትንብዛዕባ ምዕዳግ ወይ ውዑላትን ምኽርን ይህብ።

ገለ ምምሕዳር ከተማታት፡ መንበሪ ቦታ ክትደልዩሎም እትኽእሉ ናይ ምምሕዳር ገዛውቲ ወኪላት ኣለወን። ብዘይካ’ዚ ምምሕዳር ከተማ፡ ብዛዕባ ናይ ግሊ ገዛውቲ ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል እዩ።

ደቂ 18 ዓመት ምስእትዀኑ ወይ ልዕሊኡ ዕድመ ምስ ዝህልወኩም፡ መንበሪ ገዛኹም ንኸተሐድሱ ልቓሕ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። www.csn.seexternal link, opens in new window

እትነብርሉ ምምሕዳር ከተማ ንህጻናትኩም ኣገልግሎት ክንክንን ትምህርቲን ክቕርበልኩም እዩ።

ንስልጠና ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዝምልከት ሕቶታት፡ ነቲ እትቕመጥሉ ዘለኹም ምምሕዳር ከተማ ተወከሱ። ከምኡ’ውን መርበብ ሓበሬታ Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window ተወከሱ።

ስራሕ ክትቊጸሩ ትደልዩ እንተደኣ ሃሊኹም፡ ኣብ Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ሕቶታት ሕክምና ምስ ወረዳዊምምሕደር ወይ ዞባ ኣብ እቲ እትቕመጦ። ብዛዕባ ሕክማና ኣብ ምሉእ ሃገር ንምርካብ 1177 ናይ ሕክምና ሓባሪ ትደሊ።external link, opens in new window

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ምምሃር ኣብ Antagning.seexternal link, opens in new window ወይ studera.nu.external link, opens in new window ክርከቡ ይኽእሉ።

ሕቶታት ብዛዕባ ምወላ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ንተማሃሮ ዝምልከት ኣብ CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

ንፍቓድ መምርሒ መኪና ዝምልከቱ ሕቶታት ኣብ Swedish Transport Agency.external link, opens in new window ድለዩ።

ንመሰል ምምራጽ/ምድማጽ ዝምልከቱ ሕቶታት ን Valmyndigheten.external link ተወከሱ።

ሓበሬታ ካብ ሃገራዊ ትካል ትምህርቲ (Skolverket) ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገረ-ሽወደን ኣብ ክርከብ ይከኣል። እዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩእዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩ Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window.

ሓበሬታ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሃገረ-ሽወደን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ መኽፈት ንሓደስቲመጻእተኛታትexternal link, opens in new window ክርከብ ይከኣል።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገር ሽወደን ኣብ ናይ ሽወደናዊ ኢንስቲቲዩት ኢንተርነት ይርከብ።external link, opens in new window

ኣብ ገጽ ቋንቓ ሽወደን ብ www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ኣብ ዘለዉ መራኸብታት ብዙሃት ፕሮግራማት ቋንቋ ሽወደን ባዕልካ ንኽትመሃር ክትረኽቦ ትኽእል።

Last updated: 8 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.