The Swedish Migration Agency logotype

መንበሪ ፍቓድ ነቶም ከም ስደተኛታት ተቐባልነት ዝረኸቡ

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – tigrinska

ናይ ስደተኛ ተቐባልነት መሰል ረኺብኩም እንተሃሊኹም፡ ናይ ሰለስተ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። መንበሪ ፍቓድኩም ኣገልግሎቱ ኣብ ዘብቅዓሉ ገዛእ ርእስኹም ክትሕግዙ ወይ ክትኣልዩ እንተኺኢልኩም ከኣ፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም ይኽእል እዩ።

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ኣብ ሽወደን ንሰለስተ ዓመታት ክትቅመጡን ክትሰርሑን መሰል ዘውህበኩም እዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ድማ፡ ልክዕ ከምቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ፡ መሰል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣለኩም።

ከም መረጋገጺ መንበሪ ፍቓድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም እዩ። እዚ ካርድ’ዚ ናይ መንነት/መለለዪ ሰነድ ወይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ ኣይኰነን። እዚ ሰነድ ፍቓድ እዚ ብቑዕን ሕጋዊን ክሳብ ዝዀነ፡ ኣብ ውሽጢ ሽወደን ወይ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክትጉዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሽወደን ክትወጹ ከለኹም ግን፡ ናብታ ሃገር ዳግማይ ንኽትኣትዉ ብቑዕ ፓስፖርትን መንበሪ ፍቓድኩምን ክትሕዙ ኣለኩም።

ብዛዕባ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ምምዝጋብኣብህዝባዊመዝገብ

ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ተቐላጢፍኩም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን (Skatteverket) ክትምዝገቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ንደረጃ ስደተኛታት (sfi) ቅድሚ ምስታፍኩምን ተረባሕቲ ሽወደናዊ ማሕበራዊ ስነ-ስርዓት ጸጥታ ምርካብኩምን፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ከድልየኩም’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም፡ ናይ ሽወደን ናይ መንነት ሰነድ ክትረኽቡ ኢኹም። ንኣብነት፡ እዚ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ እንተደሊኹም የገድሰኩም’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ ኣበይ ከም እትነብሩ፡ ኩነታት ሓዳርኩም (ተመርዒኹም ዲኹም ኣይተመርዓኹምን)፡ ዜግነትኩምን ዝተወለድኩምሉ ቦታን ክትምዝገቡ ኢኹም። ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ምስ ከድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩምን ብቑዕ ናይ መንነት ሰነድን ምሳኻትኩም ክትማልእዎ ኣለኩም። ናይ መንነት ሰነዳትኩም ብትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ ሽወደን ምስ ዝተሓዝ፡ ቅዳሕ ክውሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቅዳሕ ምስቲ ኦሪጂናል ሓደ ዓይነት ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ በቶም ነቲ ቅዳሕ ዘረጋግጹ ሰባት ክፍረመሉ ኣለዎ። እቶም ሰባት፡ ኣስማቶም ብ’ካፒታል ለተር’ ክጽሓፍን ቊጽሪ ቴለፎኖም ክህቡን ኣለዎም።

ሓበሬታ ትካል ግብሪን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ህዝባዊ መዝገባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት

ንስኻ ሕጂ ሓድሽ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝተዋህበካ፤ ኣብዚ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ፡ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ መታን ክትበጽሕ ድማ፤ ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት ክግበረልካ ውን መሰል ኣሎካ። እዚ ናብ እግሪ-ምትካል ዚወስድ ስጉምቲታት፤ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ ክትበጽሕ ዚድገፈካ ንጥፈታት፤ ንኣብነት ከም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ፡ ናብ ስራሕ ዓለም ወጺእካ ድማ ነፍስኻ ባዕልኻ ንኽትናቢ ከም ትኽእል ንምግባር እዩ። ነዚ ናብ እግሪ ምትካል ዚውሰድ ስጉምቲታትን ንስራሕ ምድላይን ዘመሓድሮ፤ እዚ ናይ ሽወደን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ሓበሬታ ንእግሪ መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታትexternal link, opens in new window

“ቤትስልጣን መራኽብቲ-ስራሕ” (Arbetsförmedlingen)፡ ክሳብ’ቲ 65 ዓመት እትመልኣሉ ጊዜ፥ ስራሕ ንኽትረክብ ኪሕግዙኻ እዮም። እዚ ዕድመ’ዚ እቲ ልሙድ ኣብ ሽወደን ጥሮታ እትወጸሉ ዕድመ’ዩ። እቶም ዕድሚኦም ምስ ደፍአ ናብ ሽወደን ዝመጹ ሰባት፥ ብዙሕ ጊዜ ውሑድ ጥሮታ ዚቕበሉ ወይ ውን ጥሮታ ዘይብሎም’ዮም። ክትነብረሉ ዘይትኽእል ጥሮታ ምስ ዚህልወካ፥ ምስ “ቤትስልጣን ጥሮታ” (Pensionsmyndigheten) ርክብ ብምግባር፥ ነቲ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ” ዚበሃል (äldreförsörjningsstöd) ደገፍ ንምርካብ ክተመልከት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ”፡ ኣብ ”ቤትስልጣን ጥሮታ” ብቛንቋን ሽወደን ሓበሬታ ኣንብብ።external link, opens in new window

ኣብሃገረ-ሽወደንምስራሕ

ንስኻ/ኺ ብጊዜ ዝተደረተ ናይ 3 ዓመት መቐመጢ ፍቓድ ተዋሂቡካ ዘሎ፤ ኣብ ሽወደን ስራሕ ክትሰርሕ ይፍቀደልካ እዩ። እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ዚውድኣሉ ጊዜ፤ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትናብየሉ ትኽእል ስራሕ ምስ ዚህልወካ፤ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ምልክታ ክተቕርብ ዕድል ኣሎካ/ኪ።

ስራሕ ደሊኹም ምስ እተመልክቱ፡ ኣብ ሽወደን ክትነብሩን ክትሰርሑን መሰል ከም ዘለኩም ዘፍቅደልኩም ቅዳሓት ስነዳትኩም ክትማልኡ ኣለኩም። ከምኡ’ውን ካርድ ፍቓድ መንበሪኹም ምሳኻትኩም ተማልእዎ። ኣስራሒ ኣብ ሽወደን ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክትሰርሑ ከምዝተፈቕደኩም፡ ከምኡ ድማ ኣብ ሽወደን ንኽትሰርሑ ዘለኩም ፍቓድ ምስ ዝዀነ ቀይድታት ዝተሓሓዝ ከይከውን ክፈልጥ ይደሊ እዩ። ኣስራሒኹም ቅዳሕ ሰነዳኩም ክደልን ስራሕ ተቖጺርኩም ከምዘለኹም ንትካል ግብርን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ክሕብሮምን እዩ።

ዳግመ-ምርኻብስድራ-ቤት

ከም ስደተኛ ተቐባልነት እንተደኣ ረኺብኩም፡ ኣብ ሽወደን ምእንቲ ብሓባር ክትነብሩ፡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም’ውን መንበሪ ፍቓድ ኪወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። መንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ዝኽእሉ፡ በዓል ቤትኪ ወይ በዓልቲ ቤትካ፡ ዝተመዝገቡ መጻምዲ ወይ ናይ ሕጊ መጻምድቲ፡ ከምኡ’ውን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኦም ህጻናት እዮም። ንስኻትኩምን መጻምድትኹምን ብውሑዱ ናይ 21 ዓመት ዕድመ ክህልወኩም ኣለዎ። ናብ ሽወደን ቅድሚ ምምጻእኩም ብሓንሳብ ዝነበርኩም ክትኰኑ እውን የድሊ። ክልቴኹም ናይ ሓባር ውላድ ምስዝህልወኩም፡ ካብ’ዚ ናይ ዕድመ ቅድመ-ኵነት ናጻ ክትበሃሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላት ስድራቤትኩም መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ዝኽእሉ ናትኩም ፍቓድ ብቑዕ ክሳብ ዝዀነ’ዩ።

ንምትእኽኻብ ስድራቤት ብቑዓት እንተደኣ ኰይንኩም፡ ዘድሊ ቅድመ-ኩነት ምንባይ ወይ ምጥዋር ስድራ ኣባኹም ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት፡ ገዛእ ርእስኹምን ስድራቤትኩምን ግድን ክትሕግዙ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት’ዩ። ስድራቤትኩም ናብ ሽወደን ምስ መጹ፡ ሓቢርኩም መታን ክትቅመጡ፡ ገፊሕን ንኹልኹም ዝኣኽለኩም ብቕዓቱ ዝሓለወን ገዛ ክህልወኩም ኣለዎ።

ብዛዕባ ዳግመ-ምትእኽካብ ስድራቤትን ዘድሊ ወጻኢታትን ዝምልከት ብዙሕ ኣንብቡ

መንበሪፍቓድክስሓብወይክሕደግይኽእልእዩ

ንመንበሪ ፍቓድ ከተመልክቱ ከለኹም ጌጋ ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት መንነት እንተደኣ ሂብኩም ነይርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትምንጠሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ’ውን እናፈለጥኩም ምስ እትሕስዉ ወይ ንመንበሪ ፍቓድኩም ኣገዳሲ ዝዀነ ነገር ካብ ምግላጽ ምስ እትቑጠቡ፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ትኽእሉ። ገበን ከምዝፈጸምኩም እንተደኣ ተኣሚንኩም፡ ቤት ፍርዲ ክትጥረዙ ክውስን ይኽእል እዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክስሕቦ ወይ ከሕድገኩም እዩ። ዋላ ንሓያለ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ይሃልኹም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ኢኹም።

ምንዋሕግዝያዊመንበሪፍቓድ

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ዚውድኣሉ ጊዜ፤ ነቲ ፍቓድካ ክናውሓልካ ክተመልክት ዕድል ኣሎካ/ኪ። እቲ ፍቓድካ ክናውሓልካ ዚኽእል፤ ገና ሽዑ ውን ዑቕባ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን እዩ። ኣብ ገለ ፍሉይ ኩነታት፡ ካልእ ምኽንያት ምስ ዚህልወካ ውን፡ ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ መቐመጢ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ምንዋሕ መቐመጢ ፍቓድ ኣብዚ ብዝበለጸ ኣንብብ (ብቛንቛ አንግሊዝ)

ጥርዓንወይይግባይ

ንግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዋህበ ውሳኔ ምቅዋም ወይ ይግባይ ምባል ኣይክኣልን’ዩ።

ንዓኻ መንበሪ-ፍቓድ ሒዝካ ናብ ሽወደን ሓድሽ ዝመጻእካ ዚኸውን ሓበሬታ

ነቲ ውሳኔ መንበሪ-ፍቓድ ዝተቐበልካሉ ሰነድ፡ ብግቡእ ጌርካ ክትእርንቦ ኣይትረስዕ። እቲ ሰነድ’ቲ፡ ምስ ነንበይኖም ኣብያተስልጣንን ትካላትን ንምርኻብ ክትጥቀመሉ ከድልየካ’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ንኽትምዝገብ (folkbokföring)፥ ናይ ሽወደን መለለዪ-ቁጽሪ (personnummer) ንኽትረክብ፥ ምስ ቤትስልጣን ኣታዊ ግብሪ Skatteverketexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ኣብቲ ስርዓተ-ምሕደራ ህዛባዊ ውሕስነት መታን ክትምዝገብ፥ ምስ ”ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ” Försäkringskassan external link, opens in new windowርክብ ግበር።

ገለ ኮሙናት፡ መንበሪ-ቤት ንምርካብ ኬድካ ክትምዝገበሎም እትኽእል፥ ኮሙናዊ ኣብያተስልጣን መራኸበቲ-ኣባይቲ (bostadsförmedlingar) ኣሎዎም። እቲ ኮሙን ውን፡ ብዛዕባቶም ግላውያን ኣካረይቲ-ኣባይቲ ትካላት ምኽሪ (ሓበሬታ) ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

እቲ እትነብረሉ ኮሙን፡ ንደቅኻ ዚኸውን መዋዕለ-ሕጻናትን (barnomsorg) ቤትትምህርቲን ከዳልወልካ’ዩ።

ከም ዑቕበኛ ዄንካ ናብ ሽወደን ዝመጻእካ ሰብ ምስ ትኸውን፥ ንገዛኻ ዚኸውን ኣቝሑት ንምግዛእ፥ ናይ ልቓሕ ምልክታ ክተእቱ ዕድል ኣሎካ። www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

ብዛዕባ ክንክን-ሕማም ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ ቤትጽሕፈት ናይቲ ዘሎኻዮ ዞባ ርክብ ግበር። ሓበሬታ ክንክን-ሕማም ናይ ምሉእ ሃገር ኣብዚ ርኸብ 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI) ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ እትነብረሉ ኮሙን ርክብ ግበር። ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ ሽወደን ኮሙናትን ወረዳዊ ባይቶታትን ውን ኣቲኻ ርአ። Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

ስራሕ ንምርካብ ምስ ትደሊ፡ ኣብ “ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ” Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

”ቤትስልጣን ጥሮታ” (Pensionsmyndigheten)external link, opens in new window፡ ንዓኻ ዕድሜኻ ምስ ደፍአ ናብ ሽወደን ዝመጻእካን፥ ውሑድ ጥሮታ እትቕበል ወይ ጥሮታ ዘይብልካን ሰብ ዚኸውን፥ ብቛንቋን ሽወደን ዝተጻሕፈ ናይ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ” (äldreförsörjningsstöd) ሓበሬታ ኣሎዎም።

ሓበሬታ ብዛዕባ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ፥ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Antagning.seexternal link, opens in new window ወይ ኣብ studera.nu external link, opens in new windowኣቲኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ መምሃሪ ገንዘብ ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ”ምምሕዳር ኮሚቴ መምሃሪ-ገንዘብ CSN, Centrala studiestödsnämndenexternal link, opens in new window ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ “መንነት ምዝዋር ማኪና” (ፓቴንቲ) ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ቤትስልጣን ምምሕዳር ትራንስፖርት Transportstyrelsenexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ብዛዕባ መሰል ናይ ምድማጽ ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ቤትስልጣን ምምሕዳር ምርጫታት Valmyndighetenexternal link, opens in new window ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሽወደን፡ ካብ ቤትስልጣን ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስ Om svenska skolanexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ብዛዕባ ”ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ሓበሬታ” ብብዙሕ ቋንቋታት ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Information om Sverigeexternal link, opens in new window ይርከብ’ዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ሓበሬታ፥ ኣብ ናይ Svenska institutet ኣድራሻ ኢንተርነትexternal link, opens in new window ይርከብ’ዩ።

ኣብዚ Hej hej Sverige!external link, opens in new window ዚብል ኣድራሻ ኢንተርነት፥ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ብቕልል ዝበለን ብዚስሕብን ኣገባብ ዝተዳለወ ፊልምታት ይርከብ’ዩ።

ኣብቲ Lära svenska ዚብል www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ገጽ፥ ባዕልኻ ሽወደንኛ ክትመሃረሉ ትኽእል፥ ናይ ብዙሓት ፕሮግራማት መራኸቢ-ቀለቤታት ክትረክብ ኢኻ።

ብዛዕባ ሸመታን ውዕላትን ንዚምልክት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ እዚ ”ቤትስልጣን ምምሕዳር ሸመታ” Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window፥ ምኽሪ ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

Last updated: 29 January 2021

Was the information on this page helpful to you?